Architect nieuwbouw Sint-Joriscollege en Helder havo/vwo Eindhoven (OMO) – Aanbestedingsnieuws

Architect nieuwbouw Sint-Joriscollege en Helder havo/vwo Eindhoven (OMO)

Foto: Google Maps/OMO

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs te Tilburg (‘OMO’) heeft als opdrachtgever het voornemen een nieuw onderwijsgebouw voor het Sint-Joriscollege en Helder havo/vwo te realiseren op het huidige terrein van het Sint-Joriscollege. Beide scholen vormen, samen met vier andere scholen in Eindhoven, Scholengroep Het Plein.

Het Sint-Joriscollege biedt mavo, havo en vwo aan 1.530 leerlingen. De school is een Topsport Talentschool en heeft een breed aanbod aan kunstvakken. Helder havo/vwo biedt havo en vwo aan 190 leerlingen en is een reguliere school, maar de manier waarop naar het diploma wordt toegewerkt is anders. Het is een kleinschalige school die zich richt op leerlingen met een vorm van autisme, AD(H)D of een andere ondersteuningsbehoefte. De huisvesting van zowel het Sint-Joriscollege als Helder havo/vwo is verouderd. In het Integraal Huisvestingsplan dat in april 2019 door de gemeente Eindhoven is vastgesteld is nieuwbouw voor beide scholen opgenomen. De scholen liggen momenteel op nog geen 500 meter afstand van elkaar in het zuiden van Eindhoven. Voor de nieuwbouw zijn de volgende kaders en uitgangspunten vastgesteld:

  • Beide scholen dienen in de nieuwbouw hun eigen identiteit te behouden, de huisvesting draagt deze identiteit mede uit.
  • De scholen krijgen grotendeels een eigen gebouw, maar daar waar het meerwaarde oplevert zullen zij delen van de huisvesting gezamenlijk gebruiken.
  • De opgave is de realisatie van een onderwijsgebouw voor 1.530 leerlingen SintJoriscollege en 190 leerlingen Helder havo/vwo. Dit vertaalt zich in een ruimtebehoefte van 11.300 m² brutovloeroppervlak (bvo) voor 1.720 leerlingen.
  • Naast het ontwerp voor het school- en sportgebouw dient een landschappelijke inpassing gemaakt te worden en de inrichting van het maaiveld.
  • De ambitie is om een zo duurzaam mogelijk gebouw te creëren binnen de financiële mogelijkheden.
  • In verband met de fluctuatie van leerlingenaantallen dient er bij de nieuwbouw rekening te worden gehouden met de mogelijkheid tot het flexibel aanbouwen van extra lokalen wegens groei.
  • Er is aandacht voor flexibiliteit van de huisvesting om in te kunnen spelen op toekomstige onderwijsontwikkelingen.
  • Tevens dienen voor deze leerlingen vier gymzalen en andere sportvoorzieningen gerealiseerd te worden.

Het nieuwe gebouw wordt gerealiseerd vlak achter de huidige huisvesting van het Sint-Joriscollege. Hiervoor zal een bestemmingsplanwijziging doorlopen moeten worden. Tijdens de bouw zal het onderwijs in de huidige huisvesting blijven plaatsvinden. De nieuwbouw dient een Bijna Energie Neutraal Gebouw te zijn (BENG). OMO treedt bij de realisering van de nieuwbouw op als bouwheer. De aanbesteder behoudt zich het recht voor om zijn bouwheerschap te delegeren. In dat geval
kan de aanbesteder de overeenkomst met de meest geschikte kandidaat overdragen aan deze partij.


Met de vervangende nieuwbouw voor het Sint-Joriscollege en Helder havo/vwo werkt
Scholengroep Het Plein aan toekomstbestendige huisvesting. Samen met de werkgroep Programma van Eisen en de projectgroep is een Ruimtelijk Functioneel en Technisch Programma van Eisen opgesteld waarin alle wensen en eisen ten aanzien van de nieuwbouw geformuleerd zijn. Daarnaast zijn een investeringskostenraming en een planning opgesteld.
Na afronding van de selectie van het ontwerpteam zullen de ontwerpwerkzaamheden starten. De globale planning is: start Voorontwerp september 2021; start Definitief Ontwerp begin 2022; start Technisch Ontwerp derde kwartaal 2022; start realisatie derde kwartaal 2023. Streven is om medio 2025 het gebouw op te leveren.

De werkzaamheden voor deze opdracht omvatten het architectonisch en uitvoeringstechnisch gereedmaken van het bouwkundig ontwerp van het project en het ontwerp van de inrichting van het maaiveld van het totale perceel van de school en het mede begeleiden van de uitvoering van het ontwerp. De adviseurs voor de overige werkzaamheden, waaronder installatietechnisch, constructief-, bouwfysisch ontwerp en mede begeleiden van de uitvoering van de opdracht, zullen separaat worden aanbesteed. Gegadigden dienen zich voor de gehele opdracht aan te melden, dus niet voor een gedeelte
van de werkzaamheden van de opdracht.

De aanbesteding van het project vindt plaats volgens een niet-openbare procedure. Daarmee is de aanbesteding opgedeeld in twee fasen. In fase 1 mogen alle geïnteresseerde partijen zich aanmelden, waarna er een selectie plaatsvindt op basis van uitsluitingsgronden, minimumeisen en selectiecriteria. In fase 2 worden vijf geselecteerde partijen uitgenodigd om een inschrijving te doen en een visiepresentatie te houden.

Bron: Tenderned 12 maart 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/222050

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *