Architect KC Zuiderster ‘s-Hertogenbosch – Aanbestedingsnieuws

Architect KC Zuiderster ‘s-Hertogenbosch

Foto: Google Streetview

De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen in het basisonderwijs. In deze hoedanigheid is de gemeente gevraagd door Stichting Signum om een school te renoveren. Het betreft hier Basisschool Zuiderster. De basisschool vormt samen met Partou kinderopvang het Kindcentrum Zuiderster (KC Zuiderster) en is gehuisvest in een gemeentelijk monument aan de Liviusstraat in ’s-Hertogenbosch-Zuid. Na afronding van de renovatie dient het gebouw weer voor 40 jaar dienst kunnen doen voor basisonderwijs en kinderopvang.

De opdracht voor de architect is het verder uitwerken van het haalbaarheidsonderzoek tot het Voorontwerp (VO) en Definitief ontwerp (DO) in fase 2 van het project. Randvoorwaardelijk voor het verstrekken van de opdracht is het besluit van de gemeente om door te gaan met het project, op basis van het haalbaarheidsonderzoek. Dit besluit wordt verwacht in oktober 2022. De aanbestedende dienst zoekt een contractpartij voor ontwerp en architectonische adviesdiensten.

De volgende adviesdiensten worden door de aanbestedende dienst zelf gecontracteerd en vallen niet onder de werkzaamheden van de architect:
• Constructeur;
• Adviseur bouwfysica-, akoestiek- en brandveiligheid;
• Adviseur Bouwkosten;
• Toezicht (m.u.v. esthetisch toezicht)
• Adviseur Installaties;
• Bouwmanagement en directievoering
De contractpartij zal na gunning, i.s.m. gebruikers, de Aanbestedende dienst en de overige externe adviseurs het ontwerp dienen uit te werken tot en met een door de aanbestedende dienst goedgekeurd TO. Hierna volgt de uitwerking van een UO door de bouwkundig aannemer/installateur en de interieurbouwer.

De opdracht betreft een overheidsopdracht en wordt in basis gesloten voor de ontwerpfasen tot en met realisatie en oplevering. De overeenkomst gaat in een maand na gunning. De exacte looptijd van de overeenkomst wordt bepaald door de ontwerpwerkzaamheden en de daaruit volgende uitvoeringsplanning. De looptijd is ruwweg tot zomer 2024 (indicatief). Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

De gemeente volgt met deze aanbesteding de niet-openbare procedure. De aanbestedende dienst is van plan vijf gegadigden te selecteren die een inschrijving mogen doen. De aanbestedende dienst beoogt met deze aanbesteding nadrukkelijk niet een ontwerp te selecteren, maar een ontwerpbureau/combinatie van ontwerpbureaus. Dat betekent dat van de inschrijver niet
gevraagd zal worden om een ontwerp uit te werken. Ten einde een ontwerpbureau te selecteren zal in de gunningsfase gevraagd worden om een:
· Visie op de opgave. Naar verwachting zal gevraagd worden om in deze visie in te gaan op ten minste de volgende zaken (niet limitatief):

o De visie op de opgave (meer in het bijzonder de eigen visie op het functioneren van een
school en kindcentrum) en de wijze waarop deze middels huisvesting gefaciliteerd kan en
wat betreft Inschrijver gefaciliteerd zou moeten worden;
o De visie op de mogelijkheden en kansen van de bestaande huisvesting van de Zuiderster;
o De visie op de risico’s en beperkingen van de bestaande huisvesting van de Zuiderster;
o Visie op de beoogde gebruikersbeleving van uiteenlopende gebruikersgroepen;
o Visie op de samenwerking/rolverdeling tussen school, schoolbestuur, kinderopvang en opdrachtgever.

· Een honorariumopgave per fase o.b.v. een DNR-STB takenlijst

Bij aanvang van de gunningsfase zal ook een schouw worden georganiseerd, zodat inschrijvers op een goede wijze kennis kunnen nemen van de opzet en staat van de bestaande gebouwen. Na indiening van de inschrijving wordt gevraagd de inschrijving in een presentatie nog nader toe te lichten. Deze presentatie wordt op zichzelf niet mee beoordeeld. Deze kan wel leiden tot bijstelling van de beoordeling. De Aanbestedende dienst heeft de intentie om de volgende prijs-kwaliteit weging toe te passen;
Gunningscriterium “Prijs”: 25%
Gunningscriteria “Kwaliteit”: 75%

Bron: Tenderned vrijdag 24 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/265124

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *