Mechanisch plaatsen diepe milieukundige peilbuizen Eindhoven – Aanbestedingsnieuws

Mechanisch plaatsen diepe milieukundige peilbuizen Eindhoven

©ZaZ 2016

De gemeente Eindhoven heeft eind 2021 het Gebiedsgericht grondwaterbeheer Eindhoven-Centrum gebied vast laten
stellen. Het Gebiedsplan Gebiedsgericht Grondwaterbeheer Eindhoven-Centrum (Gebiedsplan) biedt een kader voor de
omgang met grondwaterverontreinigingen, waarmee de gewenste dynamische ontwikkelingen (o.a. stedelijke verdichting
en energietransitie) in het centrumgebied van de stad meer ruimte krijgen en meer kosteneffectief uitgevoerd kunnen worden. Het Gebiedsplan geeft invulling aan het duurzaam beheer van het grondwater door het te beschermen, te benutten en te verbeteren. Met het Uitvoeringsplan grondwatermonitoring Gebiedsgericht Grondwaterbeheer (Monitoringsplan) wordt de kwaliteit van het grondwater en oppervlaktewater periodiek gecontroleerd, zodat de doelstellingen van het Gebiedsplan ook
daadwerkelijk worden gerealiseerd. Hiervoor dient in de contractperiode een grondwatermonitoringsnetwerk aangelegd te
worden, waarbij binnen het gebied de nodige diepe peilbuizen geplaatst dienen te worden. In het stadsdeel Strijp is de gemeente verantwoordelijk voor de grondwatermonitoring in de zogenaamde SOK1 Strijp. Recent heeft hiervoor een herijking van het grondwatermeetnet plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan dienen gefaseerd diepe peilbuizen te worden her- en bijgeplaatst. Daarnaast wordt met dit contract ook invulling gegeven aan de behoefte voor het plaatsen van diepe peilbuizen bij nadere milieukundige bodemonderzoeken binnen de gemeente Eindhoven.

De opdracht betreft op hoofdlijnen het volgende:
• Mechanisch plaatsen van diepe milieukundige peilbuizen conform BRL SIKB 2100 en BRL SIKB 2000. Dit met inbegrip
van de voorbereiding en alle daarbij benodigde werkzaamheden voor het kwalitatief en juiste plaatsen met
inachtneming van veilige en ordentelijke uitvoering voor zowel de bouwplaats als omgeving.

Tot de opdracht behoren de volgende, niet limitatief opgesomde, onderdelen:
• de projectvoorbereiding, inclusief o.a. het opstellen van werk-, BLVC-plannen en meldingen;
• de voorbereidende werkzaamheden inclusief meldingen;
• het treffen van de BLVC maatregelen;
• de veiligheidskundige maatregelen voor personeel en omgeving;
• het toepassen van verkeersmaatregelen (indien van toepassing);
• het inrichten van de werkterreinen;
• het mechanisch boorwerk met de sonische- en pulsboormethode en plaatsen van de monitoringspeilbuizen;
• het afwerken van de peilbuis en het maaiveld;
• de peilbuizen schoonpompen;
• het opslaan, bemonsteren en afvoeren van vrijgekomen (verontreinigd(e)) grond en grondwater;
• het opruimen van de werkterreinen (inclusief eventueel herstel nevenschade);
• de verslaglegging conform BRL 2100, protocol 2101, inclusief digitaal SIKB 0101 bestand;
inclusief alle bijkomende en bijbehorende werkzaamheden.

De overeenkomst heeft een initiële looptijd van twee jaar en gaat in per maandag 31 oktober 2022  Opdrachtgever heeft tweemaal eenzijdig de mogelijkheid om de overeenkomst onder dezelfde condities te verlengen met telkens maximaal één jaar. En volgens het beschrijvend document zitten er óók in Eindhoven twaalf maanden in een jaar. Opdrachtgever volgt, gelet op de aard en de geraamde omvang van de opdracht, een openbare aanbestedingsprocedure. De geraamde waarde van de opdracht bedraagt naar verwachting €675.000,- bij een looptijd van vier jaar. Inschrijvers kunnen geen rechten ontlenen aan deze geraamde waarde.

Bron: Tenderned vrijdag 24 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/265202

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *