Architect Brede school Genderen – Aanbestedingsnieuws

Architect Brede school Genderen

Kaart: © Gemeente Altena

De christelijke basisschool Het Fundament te Genderen van de Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs De Stroming is gevestigd aan de Van der Beekstraat 14-16 te Genderen. Besloten is om nieuwbouw te realiseren voor deze school op de huidige locatie. Naast de school, aan de Akkerstraat 11a te Genderen, is nu Kindcentrum Camelot gelegen. Camelot zal onderdeel gaan uitmaken van de nieuwbouw voor basisschool Het Fundament, dat wil zeggen dat er ruimte komt voor zowel kinderopvang als buitenschoolse opvang. De partners binnen de nieuwbouw hebben duidelijke ideeën over samenwerking. De ambitie met
betrekking tot samenwerking moet zijn weerslag krijgen in het gebouw, met multifunctionele ruimten en relaties tussen diverse functies. Daarnaast zijn er ambities ten aanzien van onder andere duurzaamheid en het thema Frisse scholen. De school ligt in het centrum van het dorp Genderen. In de directe omgeving bevinden zich vooral woningen. Het is belangrijk dat het gebouw en de omgeving niet alleen prettig zijn voor de gebruikers, maar ook voor de omwonenden. Uiteraard is het voor alle partijen van het grootste belang een goed functionerend gebouw te realiseren, met beheer(s)bare en betaalbare beheer en exploitatie kosten. Bij de te maken keuzes in het ontwerpproces verdienen de exploitatiekosten dan ook steeds maximale aandacht. Als
toetsingskader voor de beheersbaarheid van de exploitatiekosten dienen de normvergoedingen zoals die door de overheid worden verstrekt aan de scholen als taakstellend te worden gehanteerd.  De locatie van de nieuwbouw is kadastraal bekend
gemeente Altena, Aalburg F nummer 3860 (ged). Plaatselijk staat deze locatie bekend als locatie Van der Beekstraat 14-16, 4265 HS Genderen. Binnen het vigerende bestemmingsplan is terugbouwen binnen het bouwvlak toegestaan. Mogelijk kan het
nieuwe gebouw buiten het huidige bouwvlak worden gerealiseerd. Hiervoor is wel een wijziging t.o.v. het bestemmingsplan noodzakelijk. De maximale goothoogte is 4m. De maximale bouwhoogte is 7m. Er wordt van uitgegaan dat er, uit het oogpunt van duurzaamheid en gebruiksgemak, een tweelaags schoolgebouw wordt gerealiseerd. Hierdoor is aanvullende bouwhoogte gewenst. De inpassing van het volume dient in samenspraak met de stedenbouwkundige van de gemeente Altena plaats te vinden. Het nieuw te bouwen pand omvat ca 1.571 m² bruto vloeroppervlak voor basisschool, kinderopvang/bso en overige ruimtes, en 644 m² voor de buitenspeelruimte inclusief gemeenschappelijke ruimten (fietsenstallingen, bergingen en parkeerplaatsen). Voor de school en kinderopvang dient voorlopig uitgegaan te worden dat deze gerealiseerd worden binnen een totaal budget van +/- 5% €2.200,-/m² bruto vloeroppervlak inclusief BTW (prijspeil 2022). Dit bedrag is inclusief buitenruimte en voor de totale stichtingskosten (o.a. voorbereidingskosten, honoraria, leges, bouwkosten, etc.) van de nieuwbouw. Dit bedrag kan nog worden geïndexeerd.

De architect is verantwoordelijk voor het bouwkundige ontwerp- en advieswerkzaamheden tot en met bestek niveau. Verder is hij verantwoordelijk voor afstemming en integratie van de verschillende ontwerp- en adviesdisciplines, en heeft dus een ontwerpende en regisserende rol. De architect is in deze rol verantwoordelijk voor het (doen) samenstellen van alle benodigde bouwkundige adviezen, berekeningen en overige benodigde onderbouwingen voor het project. De voor de opdrachtnemer
voor de uitvoering van deze opdracht relevante en benodigde adviseurs maken onderdeel uit van deze opdracht en vallen onder verantwoording van en aansturing door de opdrachtnemer. De werkzaamheden m.b.t. bouwfysische- en installatietechnische advies, alsmede het constructieve ontwerp, worden separaat door de opdrachtgever aanbesteed en vallen behoudens de hierboven beschreven ontwerpintegratie buiten het bestek van de opdracht van de architect. Gedurende de uitvoering is de architect ook verantwoordelijk voor de esthetische begeleiding. Verder verwachten wij van de architect ten tijde van de uitvoering dat deze bouwvergaderingen en werkbesprekingen bezoekt en waar nodig maatvoeringen en alternatieven beoordeelt.

De aanbesteding vindt plaats middels een Europese niet-openbare procedure. De niet-openbare procedure is vanaf aanmelding tot en met gunning onderverdeeld in drie fasen:
1. Aanmelden en selecteren (selectiefase);
2. Informeren en inschrijven (inschrijvingsfase);
3. Beoordelen en gunnen (gunning inschrijvingsfase). De gunningsleidraad is in voorbereiding. Deze documenten worden, na bekendmaking van de geselecteerde gegadigden, gelijktijdig met de taakbeschrijving en de uitnodiging tot het doen van
een inschrijving verstuurd aan de vijf geselecteerde gegadigden. De inschrijvingen die in de gunningfase worden gedaan moeten voldoen aan de voorwaarden zoals omschreven in de gunningsleidraad, op straffe van ongeldigverklaring van de inschrijving.

Bron: Tenderned donderdag 21 april 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/259366

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *