Amstelveen College Sportlaan 27 – Perceel: Elektrotechnische installaties – Aanbestedingsnieuws

Amstelveen College Sportlaan 27 – Perceel: Elektrotechnische installaties

Illustratie: © Gemeente Amstelveen

Het project betreft de uitbreiding van het Amstelveen College aan de Sportlaan 27 te Amstelveen. De uitbreiding omvat de opbouw op het bestaande dakterras eerste verdieping, groot circa 403m2, en inbouw op de begane grond in de bestaande fietsenstalling, groot circa 1474m2. De uitvoering zal in twee fasen plaatsvinden, waarbij allereerst de opbouw wordt uitgevoerd op het bestaande terras en in gebruik genomen door het Amstelveen College. Na de eerste fase wordt door derden de tijdelijke huisvesting in de fietsenstalling gedemonteerd en afgevoerd. De tweede fase omvat de uitbreiding in de bestaande fietsenstalling op de begane grond. De veiligheid waarborgen en het beperken van overlast is onderdeel van de opdracht.
De bouwkundig aannemer neemt in de uitvoering de overall-coördinatie op zich. Hij coördineert/overlegt met de aannemers van de percelen elektrotechnisch en werktuigbouwkundig. De aannemer van de elektrotechnische installatiewerken dient wel zijn benodigde input hierin/-bij te geven, welke door middel van een coördinatie-overeenkomst vast wordt gelegd. Het gedetailleerde en uitgewerkte bestek met tekeningen geeft de juiste omvang van het werk aan.

De voorbereiding start zo spoedig mogelijk na gunning van het werk. De werkelijk start van de uitvoering van de dakopbouw op het dakterras is omstreeks 1 mei 2023, waarbij het de intentie is om vóór het nieuwe schooljaar fase 2 gereed te hebben. Fase 3, de inbouw begane grond, start één maand ná de oplevering van fase 2. In de planning behoeft geen rekening gehouden te worden met de examenperiode, omdat deze in de naastgelegen sporthal wordt afgenomen. Wel dient rekening gehouden te worden met het doorgang vinden van het onderwijs, waarbij in de planning invulling moet worden gegeven dat proefwerkweken ongestoord doorgang moeten kunnen vinden in het schoolgebouw.
Aanvang van de opdracht: 1 mei 2023.
Voltooiing van de opdracht: 31 mei 2024.

Deze aanbesteding betreft het perceel “Elektrotechnische installaties”. Het gehele project bestaat uit een aantal percelen (onderdelen). Voor elk perceel contracteert de gemeente een opdrachtnemer. Deze voorliggende offerteaanvraag betreft het perceel voor de elektrotechnische installatiewerken c.a. en is zelf niet nader opgedeeld in percelen. De bouwkundige werken, werktuigbouwkundige werken en diverse (vaste) inrichtingselementen zijn werken van derden, welke binnen de
bouwperiode ingepast worden in de planning. De aanbestedende Dienst is van mening dat voor de onderhavige opgave (dit perceel) er sprake is van een zodanige samenhang van de Elektrotechnische installatiewerkzaamheden dat deze kan
worden gezien als één logisch geheel. Daarbij creëert deze samenhang geen onnodige beperkingen voor de markt en behoudt het MKB toegang tot deelname aan deze aanbestedingsprocedure. Het verder opsplitsen van de onderhavige opgave in meerdere aanbestedingen, leidt tot disproportionele kostenverhoging en tot een onnodig grote belasting voor de aanbestedende dienst en inschrijvers.

Potentiële inschrijvers worden in de gelegenheid gesteld om de werklocatie te schouwen. U dient zich hiervoor aan te melden via de berichtenfunctie in Tenderned. Het doel van deze schouwing is een indruk te krijgen van de plaatselijke situatie en status van het gebouw en de installatie. De maximale duur van deze schouwing is gesteld op max. 1 uur. Bij aanmelding dient u het aantal personen (max. twee) incl. naam/namen op te geven. De eventuele vragen welke u tijdens/door de schouwing heeft, kunt u stellen via de vragenmodule in Tenderned. Deze vragen worden in behandeling genomen voor de Nota van Inlichtingen. Mondelinge mededelingen, toezeggingen en/of afspraken tijdens de schouwing hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn gevraagd en bevestigd in de Nota van Inlichtingen. Aanmelding tot uiterlijk: 11 november 2022 vóór 12 uur.
Via Tenderned: Berichtenmodule.
Aantal personen: Max. twee personen per potentiële inschrijver.
Waar: Amstelveen College – Sportlaan 27 te Amstelveen.
Wanneer: 14 november 2022 om 15:00 uur.

De aanbestedingsprocedure is de openbare nationale aanbestedingsprocedure. Het gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving, op basis van de laagste prijs.

Bron: Tenderned dinsdag 25 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/277226

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *