ALS Ambulances Hollands Midden – Aanbestedingsnieuws

ALS Ambulances Hollands Midden

De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RAVHM) heeft veertig ambulancevoertuigen in gebruik. Een deel van deze ambulancevoertuigen zijn ALS voertuigen, een deel MC voertuigen en een deel zijn voertuigen voor de PAA/VSA of specifiek ingericht voor het vervoer van “obese” patiënten en/of meerlingen. De RAVHM beoogt in 2023 drie ALS ambulancevoertuigen aan te kopen ter vervanging van bestaande voertuigen. Daarnaast wil de RAVHM optioneel twee ALS voertuigen aanschaffen ter uitbreiding van het wagenpark of vervanging indien een voertuig verloren gaat. Onderdeel van de te
sluiten overeenkomst is tevens het (jaarlijks) onderhoud van de ambulanceconversie van de ambulancevoertuigen gedurende een periode van zes jaar na aflevering.
De (technische) inhoud van de opdracht zal in de gunningsleidraad exact worden omschreven. De RAVHM Hecht er echter aan gegadigden reeds in dit stadium te informeren over de volgende eisen die daarvan in ieder geval zullen deel uitmaken, namelijk:
✓ dat de leveren ambulancevoertuigen in ieder geval dienen te voldoen aan de NEN-EN norm 1789 type B op basis van een gesloten bestelwagen, geen containeropbouw;
✓ dat gebruiksvoorschriften van de ambulancevoertuigen door de opdrachtnemer (ten minste) in de Nederlandse taal dienen te worden aangeboden aan de RAVHM;
✓ dat alle contacten tussen de RAVHM en de opdrachtnemer ter zake van de (uitvoering van de) overeenkomst in de Nederlandse taal dienen plaats te vinden.
✓ dat het (jaarlijks) onderhoud van de ambulanceconversie van de ambulancevoertuigen plaats dient te vinden op een door de aanbestedende dienst aan te wijzen standplaats van de aanbestedende dienst. Indien gegadigde het noodzakelijk vindt om het onderhoud op een andere plaats te doen plaatsvinden dient gegadigde dit transport voor rekening en risico van zichzelf uit te
voeren waarbij dit transport maximaal één dagdeel (vier uur) enkele reis mag kosten.

De RAVHM hanteert de Europese niet-openbare procedure. De aanbestedingsprocedure bestaat uit twee fasen; de selectiefase en de gunningsfase. In de selectiefase dienen de gegadigden hun aanmelding in, op basis waarvan de RAVHM de
geschiktheid van de gegadigden beoordeelt. Deze beoordeling vindt plaats op grond van de uitsluitingsgronden en de geschiktheidseisen. Indien de RAVHM meer dan vijf aanmeldingen heeft ontvangen die op basis van de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen geldig zijn, selecteert de RAVHM vervolgens de vijf gegadigden die op grond van de selectiecriteria het hoogst hebben gescoord.
De geselecteerde gegadigden ontvangen tegelijk met de mededeling van het selectiebesluit een verzoek tot het indienen van de bewijsstukken door middel waarvan de gegadigden aantonen dat zij voldoen aan hetgeen zij hebben verklaard in de eigen verklaring omtrent uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en selectiecriteria.
De RAVHM toetst in eerste instantie de tijdigheid van de indiening van de bewijsstukken. Daarnaast toetst zij de compleetheid van de ingediende bewijsstukken en of de gegadigde door middel van de ingediende bewijsstukken voldoet aan hetgeen hij heeft verklaard door ondertekening van de eigen verklaring.

De RAVHM adviseert gegadigden te wachten met het indienen van hun aanmelding tot de publicatie van de Nota van Inlichtingen. De Nota van Inlichtingen kan immers nadere toelichtingen op en aanpassingen aan de selectieleidraad bevatten die van belang zijn voor het opstellen van de aanmelding.

Bron: Tenderned zaterdag 3 september 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/271088

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *