Algemeen onderhoud buitengebied (perceel 3) Ede – Aanbestedingsnieuws

Algemeen onderhoud buitengebied (perceel 3) Ede

Screenshot van de zandwegen video van Omroep Ede. Video is toegevoegd aan dit artikel.

Het buitengebied van de gemeente Ede kenmerkt zich door een groot areaal aan zandwegen. Totaal wordt er ca. 120 kilometer (540.000 m2) aan zandwegen regelmatig onderhouden. Er zijn veel bewoners en bedrijven die afhankelijk zijn van goed onderhoud aan de zandwegen om hun bereikbaarheid te kunnen garanderen. Naast de zandwegen worden er binnen dit werk ook bermen onderhouden. Het onderhoud van de bermen moet er voor zorgen dat er een veilige situatie ontstaat en dat het water goed van de weg af de bermen in kan lopen. Op plekken waar de bermen intensief worden gebruikt (ca. 100.000 m2) door het verkeer wordt een halfverharding toegepast. Dit is om de draagbaarheid van de berm en daarmee de veiligheid te kunnen garanderen. De gemeente Ede heeft een groot areaal aan fietspaden (ca. 120 kilometer). Er zit verschil in fietspaden die vooral gebruikt worden voor woon-werkverkeer of schoolgaande kinderen en fietspaden die vooral recreatief worden gebruikt. Het onderhoud van de fietspaden bestaat vooral uit vegen, palen zetten langs de paden en er voor zorgen dat er een goede afwatering is. De digitale kaart van het gebied is beschikbaar via een inlog in GeoViewer. (inloggegevens kunnen opgevraagd worden via een bericht in Tenderned). Het uit te voeren werk is gelegen in de Gemeente Ede. Het werk bestaat hoofdzakelijk uit:
a. Onderhoud van de zandwegen
b. Onderhoud van de bermen
c. Onderhoud van de fietspaden
d. Onderhoud van de watergangen
Ongeacht de hoeveelheden in het bestek, die een ander beeld kunnen suggereren, bedraagt het jaarlijkse beschikbare budget voor deze werkzaamheden totaal ongeveer €390.000,-. Als volgt globaal onderverdeeld:

De opdrachtgever wil een raamovereenkomst.(ROK) aangaan met één opdrachtnemer voor de duur van één jaar met drie verlengingsmogelijkheden van één jaar. Totaal dus maximaal vier jaar. De nadere opdrachten worden verstrekt door middel van Middels deelopdrachten. De voor de oorspronkelijke contractperiode overeengekomen bepalingen blijven tijdens de
verlenging onverkort van kracht, tenzij in gezamenlijk overleg anders wordt bepaald en schriftelijk vastgelegd. Bij een eventuele verlenging is het bepaalde in art. 01.21.05 van de Standaard RAWBepalingen 2015 over de korting niet van toepassing. Als gunningscriterium wordt gehanteerd de “Economisch Meest Voordelige Inschrijving” (EMVI) op basis van de
“Beste Prijs-Kwaliteitverhouding” (BPK). De gevolgde procedure is een Europese openbare aanbesteding
Gegadigden worden uitgenodigd om op basis van de verstrekte informatie een inschrijving in te dienen met inachtneming van de eisen en wensen die in het aanbestedingsdocument, inclusief de.
bijlagen, zijn geformuleerd. De opdracht betreft perceel 3 van het totaal onderhoud buitengebied maar is in de uitvraag
losgekoppeld van perceel 1 en 2 omdat het hier expliciete expertise van de opdrachtnemer wordt gevraagd. Deze uitvraag is niet onderverdeeld in percelen. De volgende redenen liggen hiervoor ten grondslag:
a. De opdracht wordt gezien als een logisch samenhangend geheel.
b. Het verdelen van de opdracht in percelen brengt voor de opdrachtgever extra administratieve lasten, risico’s en faalkosten met zich mee. Voor onderhavige opdracht worden deze niet acceptabel bevonden. Uitvoeringsvarianten worden geaccepteerd. 

Youtubefilm Omroep Ede over het onderhoud aan de zandwegen:

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=q8PpJfQXZDM[/embedyt]

Bron: Tenderned 25 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/220571

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *