Afvalverwerking Hotelschool Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Afvalverwerking Hotelschool Den Haag

foto: www.pixabay.com

In de visie van de Haagse Hotelschool (HTH)  zijn (delen van) vrijwel alle afvalsoorten voor hergebruik bruikbaar. HTH maakt onderscheid in onderstaande afvalstromen:

Groente-, fruit- en tuinafval (GFT/Swill) – Aanbod bestaat hoofdzakelijk uit keukenafval.
Glas – (flessen)glas, lege emballage.
Bedrijfsafval / kantoorafval / huishoudelijk afval – Aanbod is restafval wat na afvalscheiding overblijft.
Plastic (monofolie en petflessen) – Het aanbod bestaat uit het separaat inzamelen van plastic; monofolie en petflessen.
Oud papier & karton – Het aanbod bestaat uit papier, karton, verpakkingsmaterialen etc.. .
Vertrouwelijk papier – Dit betreft vertrouwelijk documenten welke gecertificeerd verwerkt dienen te worden.
Oliën en vetten – Het aanbod is hoofdzakelijk frituurolie.
Vetput – Het ledigen van de vetvangputten conform de wettelijke regels.
Klein Chemisch afval – Het aanbod betreft o.a TL buizen, batterijen, verfafval etc.
Grof afval – Deze afvalstroom grof afval als meubilair, hout, ect. bestaat uit de huur van zowel open containers van 20m3 als rolcontainers van 660 liter. Dit komt zowel in Skotel den Haag als in Amsterdam 2x per jaar voor.

HTH heeft drie (3) locaties die deelnemen aan deze aanbesteding, het gaat om:

     Hotelschool The Hague, Brusselselaan 2, 2587 AH te Den Haag

     Skotel van  Hotelschool The Hague, Zwolsestraat 189, 2587 TZ te Den Haag en

     Hotelschool The Hague, Jan Evertsenstraat 171 – 173, 1057 BW te Amsterdam.

 

Op deze locaties moeten de afvalsoorten worden opgehaald en verwerkt zoals deze zijn opgenomen in het locatieoverzicht met ophaalfrequentie afvalstromen. Daarbij is ook de huidige hoeveelheid, ophaalfrequentie en het type afvalcontainer (bij benadering) aangegeven. U kunt dan ook aan de aangegeven hoeveelheden geen rechten ontlenen. Voor locatie Brusselselaan geldt dat het terrein waar de containers staan en waar zich tevens de leveranciersingang bevindt, bereikbaar is via de Ypersestraat, zie ook: Verplichte aanrijroute Leveranciers Den Haag.

Voor de locatie Amsterdam geldt dat alle afvalsoorten worden aangeboden op de opstelplaats in de ondergrondse parkeergarage. Van inschrijver wordt verwacht dat zij de containers vanaf de opstelplaats in de garage omwisselen / ledigen. Voor toegang tot de ondergrondse garage dient leverancier zich te melden bij de intercom van de ingang parkeergarage. Hierop zullen studenten de toegangsdeur openen. Op dit moment is er één dienstverlener die binnen een raamovereenkomst zorgt voor de afvalverwerking van beide percelen zoals benoemd in het locatieoverzicht met ophaalfrequentie afvalstromen .  Het contract met deze dienstverlener loopt binnenkort af.

Met deze aanbesteding wenst HTH één opdrachtnemer te contracteren voor het ophalen en de afvalverwerking op de genoemde drie locaties. De opdrachtnemer dient de verschillende afvalstromen op een adequate manier op te halen, te transporteren en verder te verwerken. Voor HTH zijn klantgerichtheid, flexibiliteit, service, continuïteit, innovatie en duurzaamheid belangrijk voor de dienstverlening. HTH is op zoek naar een opdrachtnemer die aan kan geven waar de dienstverlening in de breedte verbeterd kan worden.  Mogelijk kan de ophaalfrequentie en afvalverwerking  efficiënter door nieuwe innovaties.

Voor de vestigingen Den Haag staat er één perscontainer voor bedrijfsafval (eigendom HTH) en één perscontainer  voor papier (eigendom huidige leverancier). Het is een must in het kader van de Arbo dat deze zijn voorzien van een kantelaar om 120L, 240L en 660L containers te ledigen. In Amsterdam staat er één perscontainer voor bedrijfsafval (eigendom van huidige leverancier). Het is de wens van de HTH om ook voor papier gebruik te gaan maken van een perscontainer. Tevens ligt hier ook de wens van de HTH deze te voorzien van een kantelaar. HTH verwacht van de opdrachtnemer dat deze op basis van haar expertise als professioneel afvalverwerkingsbedrijf een aanbieding doet waarin alle extra werkzaamheden zijn opgenomen.

Optioneel wil HTH bij inschrijver op verzoek de volgende zaken kunnen afnemen:

  • Extra lediging van containers op afroep binnen één werkdag;
  • Reiniging van (pers)containers;
  • Plaatsen van extra capaciteit inzamelmiddel (betreft over het algemeen afvalcontainers maten 20 m³ en 660 liter).
  • Vernietiging van vertrouwelijk papier op locatie.

Deze raamovereenkomst treedt naar verwachting in werking op 15 juli 2021 en heeft een looptijd van twee jaar, met optioneel twee keer een verlengingsperiode van één jaar. Op 14  juli 2023 eindigt de overeenkomst dan ook van rechtswege, tenzij gekozen wordt voor een optiejaar.

De opdracht wordt aanbesteed door middel van de openbare procedure overeenkomstig de delen 1, 2 en 4 van de Aanbestedingswet 2012. De opdracht wordt gegund aan één leverancier per perceel op basis van het
gunningscriterium ‘economisch meest voordelige inschrijving, op basis van beste prijs/kwaliteitsverhouding’.

NDR. Elders staat in het beschrijvend document:

Er is geen sprake van het samenvoegen van meerdere Opdrachten of clustering.

Het gescheiden inzamelen en verwerken van afval op de diverse locaties geschiedt uitsluitend ten behoeve van HTH. Het afvoeren en verwerken van afval wordt – vanuit het oogpunt van

duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen – als één Opdracht gezien.

Dit komt ook doordat Opdrachtnemer naast het afvoeren en het verwerken van afval tevens een rol heeft in het leveren van een bijdrage aan het nader vorm geven en realiseren van de doelstellingen van HTH op het gebied van afvalscheiding / duurzaamheid.

Ook wordt de Opdracht niet in percelen verdeeld

 

Dat roept enige onduidelijkheid op. Zijn er nu wel of niet percelen?

Bron: Tenderned 17 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/219877

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *