afvalinzameling Veiligheidsregio Limburg-Noord – Aanbestedingsnieuws

afvalinzameling Veiligheidsregio Limburg-Noord

Foto: Pixabay

Binnen het verzorgingsgebied van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)  heeft de laatste jaren een regionalisering van de brandweerkazernes plaatsgevonden, waarbij de gemeenten het gebruik – en in een aantal gevallen ook de eigendom – van de brandweerkazernes hebben overgedragen aan de VRLN. Met deze overheveling is ook (voor een groot gedeelte) het beheer en onderhoud van die kazernes ondergebracht bij de VRLN. De inzameling en verwerking van het (bedrijfs)afval (hierna te noemen de afvalinzameling) maakt onderdeel uit van dit beheer en onderhoud. De VRLN heeft een harmonisatietraject ingezet waarbij het beheer en het onderhoud van haar vastgoed (dus niet alleen van de kazernes, maar ook van al haar consultatiebureaus en kantoorlocaties) op een planmatige en dus gestructureerde wijze ingeregeld gaat worden. In het verlengde van dit harmonisatietraject heeft de VRLN zich in het kader van de afvalinzameling en –verwerking tot doel gesteld om één raamovereenkomst te sluiten met één afvalinzamelaar. De aanbestedende dienst wenst met deze aanbesteding de kwalitatief beste partij te contracteren, tegen de best mogelijk voorwaarden en zo laag mogelijke kosten.

De aanbestedende dienst hanteert de volgende uitgangspunten voor deze aanbesteding, c.q. is op
zoek naar:

  • Een betrouwbare inschrijver die kennis opbouwt van de organisatie en naar tevredenheid van de VRLN dienstverlening omtrent afvalinzameling en -verwerking uitvoert.
  • Een proactieve inschrijver die meedenkt met de VRLN, de afvalinzameling waar mogelijk optimaliseert c.q. efficiënter inregelt, flexibel is en snel reageert in het doorvoeren van wijzigingen;
  • Een milieugericht en economisch duurzaam verloop van dienstverlening omtrent afvalinzameling – en verwerking bij de aanbestedende dienst.

Bij de VRLN worden op dit moment de volgende afvalstromen gescheiden aangeboden:
a) Restafval;
b) Papier en karton;
c) Vertrouwelijk papier;
d) Chemisch afval;
e) Medisch afval;
f) Oliehoudend afval;
g) Afgewerkte olie;
h) Afval uit de olie- en vetafscheiders;
Alleen de fractie restafval maakt onderdeel uit van deze aanbesteding. Voor de stromen genoemd onder b t/m h worden de prijzen optioneel uitgevraagd, hetgeen betekent dat de voor de inzameling van deze afvalcomponenten geoffreerde prijzen niet meegenomen worden in de waardering/weging van de inschrijvingen. Mocht deze optioneel uitgevraagde dienstverlening alsnog ondergebracht worden in de uiteindelijke opdracht, dient e.e.a. uitgevoerd te worden tegen de (optioneel) geoffreerde tarieven.

Aanbestedingsnieuws heeft al eerder aandacht besteed aan het ophalen van bedrijfsafval. Zo houdt Amsterdam een pilot in een dichtbebouwd gebied door daar geen onderscheid te maken tussen bedrijfs- en huishoudelijk afval. Ook besteedden we al aandacht aan het feit dat als aanbestedingsplichtige organen met meerdere locaties (zo als onder meer scholenkoepels) het ophalen van afval niet erg efficiënt en milieuvriendelijk wordt aangepakt. Immers scholen staan veelal in woonomgevingen en voor één school in een wijk moet er dan een aparte ophaler komen terwijl de soort van afval niet wezenlijk afwijkt van het huishoudelijk afval. En nu dus de veiligheidsregio. Men deed er beter aan door het ophalen van afval aan te besteden per regio door een overheidsorgaan ( provincie) om het ophalen voor bedrijven, scholen, ggd’s, brandweer, politie etc. centraal te regelen.

Bron: Tenderned 7 juli 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/199613

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *