Aanvang Warmtetransportnet Zuid-Holland in zicht – Aanbestedingsnieuws

Aanvang Warmtetransportnet Zuid-Holland in zicht

Foto: Warmtebedrijf Rotterdam

De colleges van de gemeente Rotterdam en provincie Zuid-Holland hebben een principeakkoord bereikt over de voorgenomen verdere ontwikkeling van een open warmtetransportnet in Zuid-Holland. Daarvoor bestaat het voornemen om een regionale warmtetransportleiding aan te leggen vanaf Rotterdam Zuid naar Leiden. Hiermee kan een deel van de provincie verwarmd worden met restwarmte uit Rotterdam en wordt een belangrijke en concrete stap gezet in de energietransitie.

De colleges van de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam stellen Provinciale Staten respectievelijk de Rotterdamse gemeenteraad voor om in te stemmen met dit hoofdlijnenakkoord en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties. Het akkoord maakt het mogelijk voor het warmtebedrijf Rotterdam om een aanbesteding te starten en afspraken over financiering rond te krijgen. De finale investeringsbeslissing van het Warmtebedrijf Rotterdam wordt medio 2019 verwacht.

De ambitie is om bestaande en nieuwe warmtetransportleidingen te bundelen tot een grootschalig, open warmtetransportnet in Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland,Gemeente Rotterdam, Warmtebedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Eneco, verenigd in de Warmtealliantie Zuid-Holland, werken aan een plan hiervoor. Naast de leiding naar Leiden en de glastuinbouw Oostland is ook een regionale warmtetransportleiding naar Den Haag en naar de glastuinbouw Westland in ontwikkeling.

Bron: Provincie Zuid-Holland

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *