Aansluiting beweegbare bruggen en sluizen op centrale bediening Noord-Holland – Aanbestedingsnieuws

Aansluiting beweegbare bruggen en sluizen op centrale bediening Noord-Holland

Een der objecten uit deze aanbesteding- vlotbrug ‘t Zand. Foto: Google Streetview

Op 8 juli 2014 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland verschillende besluiten genomen over centralisatie van de bediening voor bruggen en sluizen. Zij hebben op basis van diverse onderzoeken de ambitie uitgesproken om de kunstwerken (44 bruggen en sluizen van provincie Noord-Holland en een aantal bruggen en sluizen van andere beheerders) te gaan bedienen vanuit een bediencentrale en bovendien 24 uur per dag. De provincie wil op deze manier het vervoer over water stimuleren, de capaciteit op de vaarwegen beter benutten, efficiënter mensen en middelen inzetten en het verkeersmanagement verbreden over meerdere modaliteiten (weg, spoor en water). In 2016 heeft de aanbesteding plaatsgevonden voor het inrichten van bediencentrale en het aansluiten van 44 bruggen/sluizen. Door aanbestedende dienst is voorjaar 2020 geconcludeerd dat de huidige contractvorm niet meer passend is bij de gewenste manier van samenwerken én dat de financiële omvang van de opdracht zodanig is gewijzigd; dat een nieuwe aanbesteding noodzakelijk is. Op basis hiervan is besloten tot:
• Het sluiten van een vaststellingsovereenkomst voor het inrichten van de bediencentrale en het aansluiten van 12 bruggen en het opstellen van het UO voor 2 vlotbruggen (Vlotbrug ’t Zand en Burgervlotbrug).
• Het aansluiten op de bediencentrale te combineren met een renovatie- of nieuwbouw van het nautische object (voor ca. 12 bruggen en sluizen).
• Het opnieuw aanbesteden van de resterende ca. 20 bruggen en sluizen

De provincie Noord-Holland wenst initieel circa 20 objecten aan te sluiten op de nautische bediencentrale in Heerhugowaard. Met deze aanbesteding wil de provincie twee partijen selecteren om vervolgens onder een raamovereenkomst met elke partij een bouwteam te vormen dat gericht is op het opstellen van ontwerpen voor de aansluitingen van de objecten, met de intentie om uitvoeringsovereenkomsten aan te gaan voor de realisatie van de ontwerpen. Door met twee marktpartijen bouwteam overeenkomsten aan te gaan en haar eigen team uit te breiden, verwacht de provincie voldoende capaciteit georganiseerd te hebben om per winterperiode in totaal 10 objecten aan te kunnen sluiten. De periode van uitvoering zal door de opdrachtgever per object nader worden bepaald. De opdrachtgever streeft naar de realisatie van de aansluitingen van het merendeel van de objecten in de winterperioden van 2022/2023 en 2023/2024.

De bediencentrale in Heerhugowaard is in bedrijf en volledig toegerust op de aansluiting van 44 objecten met de mogelijkheid dit aantal in de toekomst uit te breiden. Het beheer en onderhoud van de bediencentrale wordt belegd bij een derde partij.
De objecten die aangesloten worden op de bediencentrale zijn in beheer en onderhoud bij gebiedscontractanten van de provincie Noord-Holland. De beoogde werkwijze voor de aansluiting van de objecten op de bediencentrale is dat de objecten tijdens de realisatiefase grotendeels in het beheer en onderhoud van de gebiedscontractant blijven en alleen de onderdelen die betrekking hebben op bediening en besturing tijdelijk overgedragen worden aan de opdrachtnemer. De eerstelijns storingswachtdienst blijft
bij de gebiedscontractant. Het beheer en onderhoud, incl. tweedelijns storingswachtdienst, voor alle onderdelen die zijn overgedragen naar de opdrachtnemer, zijn gedurende de realisatieperiode tot een 90- dagen storingsvrije periode en tot het areaal weer is overdragen aan de gebiedscontractant, de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. De lijst bij de aanbestedingsdocumenten bevat meer dan de 20 objecten. Het is mogelijk dat van deze scope uiteindelijk in totaal meer objecten worden aangesloten op de centrale bediening. Indien dit het geval is, zal met de opdrachtnemers beoordeeld worden of het aansluiten van deze objecten mogelijk is voor eind maart 2024 of dat de bouwteamfase en/of de uitvoeringsfase van de aanvullende objecten in een latere periode zal plaatsvinden. Naast de objecten van de provincie Noord-Holland kunnen er tijdens de looptijd van de raamovereenkomst bruggen en sluizen van andere overheden toegevoegd worden aan de scope. Mogelijk worden hier een of meerdere separate bouwteam overeenkomsten voor afgesloten. Dit is afhankelijk van de behoeften van andere overheden. Met het aansluiten van objecten van andere overheden is vooralsnog geen rekening gehouden in tijd en geld. 

Binnen de scope van dit project valt tevens het onderzoeken en realiseren van bijkomende civieltechnische en werktuigbouwkundige aanpassingen. Dit betreft aanpassingen ten behoeve van:
– Het realiseren van uniformiteit in de bediening (bijv. het bijplaatsen van slagbomen);
– Veiligheidsfuncties-gerelateerde aanpassingen (bijv. het vervangen van kleppen en schakelaars in de hydrauliek).

Kort samengevat bevatten de inhoudelijke werkzaamheden per fase:
1. In de Inrichtingsfase dienen de overkoepelende plannen opgesteld te worden. Voorbeelden hiervan zijn het Project Management Plan, BLVC-plan, Plan van Aanpak Cyber Security.
2. In de Bouwteamfase wordt:
a. De scope voor het specifieke object bepaald. Op basis van een grondige analyse van het object en de risicobeoordeling (machinerichtlijn), wordt bepaald wat de noodzakelijke werkzaamheden zijn voor dat object.
b. Het ontwerp opgesteld. Hierin dienen onder meer aspecten als EMC en Safety in meegenomen te worden.
c. Analyse uitgevoerd van de omgevingsaspecten alsmede de benodigde stremming.
d. Bepaald wat de kosten en risico’s zijn voor de Uitvoeringsfase.
3. In de Uitvoeringsfase:
a. Wordt het uitvoeringsontwerp opgesteld;
b. Worden plannen opgesteld (testen, werkplan, BLVC-plan, stremmingsplan);
c. Wordt afgestemd met “beheerder van de centrale” zodat deze tijdig de juiste informatie heeft en de benodigde aanpassingen in de centrale kan realiseren;
d. Wordt het besturingsdeel van het areaal van de Gebiedscontractant overgenomen;
e. Vindt de uitvoering plaats;
f. Wordt getest (FAT, IB, IC, SAT);
g. Wordt de SIT uitgevoerd, samen met “beheerder van de centrale”;
h. Vindt preventief en correctief onderhoud plaats gedurende de periode dat het areaal aan de opdrachtnemer is overgedragen. Dit is de periode na overdracht door de gebiedscontractant tot het moment dat het areaal van de opdrachtnemer weer is overdragen aan de gebiedscontractant. Deze periode bevat in ieder geval een 90 dagen storingsvrije periode. Onder het onderhoud valt in ieder geval de tweedelijns 24/7 storingswachtdienst;
i. Vindt overdracht en oplevering plaats.

Er is sprake van een raamovereenkomst met twee opdrachtnemers met een looptijd van drie jaar. Na gunning wordt per opdrachtnemer een bouwteamovereenkomst afgesloten. Mogelijk wordt er voor de duur van de raamovereenkomst vervolgens ook een beheerovereenkomst afgesloten. Naar verwachting blijven de Bouwteams in stand tot eind 2023. Medio 2024 zijn alle ca. 20 nautische objecten aangesloten op de bediencentrale. Na het verstrijken van de periode van drie jaar heeft de
aanbestedende dienst de mogelijkheid de ramovereenkomst eenmaal voor een periode van maximaal 24 maanden tegen dezelfde voorwaarden te verlengen voor het mogelijk sluiten of verlengen van een of meer bouwteamovereenkomsten gericht op het opstellen van ontwerpen voor de aansluiting van extra nautische objecten met de intentie om vervolgens uitvoeringsovereenkomsten aan te gaan voor de realisatie van ontwerpen.

Voor de initiële twee bouwteamovereenkomsten is een taakstellend budget van in totaal € 7.000.000,- beschikbaar. Voor de realisatie van de aansluiting van circa twintig nautische objecten op de bediencentrale in Heerhugowaard wordt gedacht aan een budget van ca €15.000.000,-. Indien er extra objecten uit de optionele scope worden toegevoegd en de raamovereenkomst zal worden verlengd is de verwachte maximale contractwaarde 35 miljoen. Voor de realisatie van elk object wordt na afronding van de bouwteamfase van elk object een uitvoeringsovereenkomst met bijbehorende prijs overeengekomen. De hierboven genoemde financiële omvang is slechts bedoeld als indicatie.

Bron: Tenderned 26 maart 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/223440

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *