Aanpak kruising N18-Zieuwentseweg Oost Gelre – Aanbestedingsnieuws

Aanpak kruising N18-Zieuwentseweg Oost Gelre

Foto: Google Steetview

De huidige gelijkvloerse kruising van de N18 met de Zieuwentseweg leidt tot gevaarlijke situaties en vormt een bottleneck in de doorstroming van de N18, deze wordt daarom opgeheven. Om dit mogelijk te maken dient een fietstunnel gerealiseerd te worden ter plaatse van de huidige kruising. Het project N18 – Zieuwentseweg betreft in grote lijnen de realisatie van een fietstunnel, een geluidscherm, de reconstructie van hoofd- en onderliggend wegennet, het reconstrueren van
afwateringssystemen en het nemen van diverse inpassingsmaatregelen. Het verleggen van kabels en leidingen zijn reeds voorafgaand aan onderhavige overeenkomst gerealiseerd. Een belangrijk onderdeel bij de uitvoering van het project N18 – Zieuwentseweg betreft het garanderen van de doorstroming en bereikbaarheid, met zo min mogelijk hinder. Het project ligt in
de voor Twente en Achterhoek belangrijke doorgaande verkeersader de N18. Verder betreft het een omgeving met veel belanghebbenden en raakvlakken, waarvoor het beperken van hinderbeleving van belang is.
Voor de realisatie van het project N18 – Zieuwentseweg zijn reeds SLOTS (volledige afsluitingen) van de N18 bij Rijkwaterstaat ingeregeld:
2022: week 39 en 40
2023: week 14 en 15
Vooralsnog mag één van de bovengenoemde SLOTS benut worden ten behoeve van de realisatie van het project. Zowel in 2022 als in 2023 zijn reserve SLOTS voorzien. Voor de realisatie van het project heeft de gemeente Oost Gelre in samenwerking met Rijkswaterstaat en de Provincie Gelderland hiertoe een samenwerkingsproject opgestart. Voor het project is een rijkssubsidie beschikbaar vanuit ‘Meer Veilig Tranche 3’, welke tot uiterlijk 30 juni 2023 beschikbaar is.

De opdrachtnemer dient, op basis van een door de aanbesteder beschikbaar te stellen vraagspecificatie inclusief Definitief Ontwerp, een uitvoeringsgereed ontwerp voor het Project op te stellen en te verifiëren. De opdrachtnemer dient het door hem opgestelde ontwerp te realiseren en aan te tonen dat de kwaliteit van het werk voldoet aan de contracteisen. De scope van het contract omvat niet het uitvoeren van meerjarig onderhoud. Met betrekking tot de door de opdrachtnemer geleverde
kwaliteit van een aantal onderdelen van het werk worden door de aanbesteder na oplevering verlengde garanties gevraagd, dit betreft de te realiseren groenvoorzieningen.

De aanbesteder, de gemeente Oost-Gelre wil het project gunnen met een ‘Engineering- en Construct’-contract waarop de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005) van toepassing zijn. Oost Gelre bestaat uit twee hoofdkernen: Groenlo en Lichtenvoorde, en zes (kerk)dorpen: Harreveld, Lievelde, Mariënvelde, Vragender, Zieuwent en Zwolle, De uitvoering van de opdracht is gepland vanaf het moment van inwerkingtreding van de overeenkomst, gepland van week 24 2022 tot en met oplevering van het werk. Als uiterlijke datum voor oplevering dient inschrijver 30 juni  2023 aan te houden. Voor de te verrichten werkzaamheden is een budget van circa €7.500.000,- beschikbaar (excl. btw). Het budget betreft een indicatie.

De aanbesteder volgt voor de aanbesteding een Europees niet-openbare procedure. De niet-openbare procedure bestaat uit twee fasen: de selectiefase en de offertefase. De selectiefase houdt in dat iedere geïnteresseerde een verzoek tot deelneming mag indienen. De ingediende verzoeken tot deelneming worden beoordeeld door de selectiecommissie. Op basis van de
beoordeling worden de gegadigden geselecteerd die in aanmerking komen voor toelating tot de offertefase. Na de selectie ontvangen de betreffende gegadigden de uitnodiging tot inschrijving op basis waarvan gegadigde een inschrijving mag indienen en mag meedingen naar gunning van de opdracht.

Bron: Tenderned donderdag 20 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/249862

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *