Aannemersselectie – Schoonhovens College / sporthal De Meent – Aanbestedingsnieuws

Aannemersselectie – Schoonhovens College / sporthal De Meent

Impressie: ©Gemeente Krimpenerwaard

De Gemeente Krimpenerwaard beoogt haar locatie waar sporthal De Meent te Schoonhoven is gesitueerd te slopen en hier met het Schoonhovens College gezamenlijk nieuwbouw te realiseren voor onderwijs en sport. De huidige sporthal en het huidige schoolgebouw zijn functioneel en technisch verouderd en voldoen niet meer aan de huidige eisen. Met het plan voor nieuwbouw zetten de gemeente Krimpenerwaard en het schoolbestuur Schoonhovens College hun ambities om in een concrete innovatieslag. Het Schoonhovens College laat haar huidige locatie achter en draagt dat over aan de gemeente. Omvang van de nieuwbouw:
– Schoonhovens College: 5.457 m2 bvo
– Sporthal De Meent: 2.862 m2 bvo
– Totaal nieuwbouw: 8.319 m2 bvo

Het Schoonhovens College is een middelgrote openbare school voor voortgezet onderwijs, met twee locaties in Schoonhoven. De Vlisterweg is de locatie van het Schoonhovens College waar 450 leerlingen terecht kunnen voor een opleiding lwoo, vmbo basis, vmbo kader en vmbo gemengd. De werkzaamheden in deze niet openbare aanbesteding omvatten het realiseren van de nieuwbouw van de school en sporthal op de huidige locatie van sporthal De Meent. Momenteel is nog niet bekend of de uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot het terrein binnen de scope van deze aanbesteding valt. In de gunningsfase zal dit in de gunningsleidraad en aanbestedingsdocumenten beschreven zijn. De te selecteren uitvoerende partij is verantwoordelijk voor de coördinatie van de werkzaamheden gedurende de werkvoorbereidingsfase. Na het afronden van, en indien strikt noodzakelijk gelet op de uitvoeringsplanning parallel aan, deze voorbereidingsfase zal de uitvoeringsfase starten.
Onderdeel van deze voorbereidingswerkzaamheden is de proactieve afstemming met het ontwerpteam om te komen tot de noodzakelijke uitvoeringstekeningen.

De aanbestedende dienst ( gemeente Krimpenerwaard) gaat bij de ontwikkeling en uitvoering van het project uit van een traditionele bouworganisatie. Opdrachtverstrekking vindt plaats op basis van de Uniforme Administratieve Voorwaarden
2012 (UAV 2012) en de conceptovereenkomst (de conceptovereenkomst wordt verstrekt in de gunningsfase). Nadat de voorbereidende werkzaamheden gereed zijn zal naar verwacht met de bouw begonnen kunnen worden vanaf maart 2023. De inhuizing staat gepland in juli 2024. De aanbesteding vindt plaats volgens een Europese niet-openbare procedure onder toepasselijkheid van de Aanbestedingswet 2012. De niet-openbare procedure houdt in dat de aanbesteding in twee fasen geschiedt. De aanbestedende dienst beoogt op basis van het gunningscriterium ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’ één
inschrijver te selecteren voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Bron: Tenderned donderdag 14 april 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/258979

1 thought on “Aannemersselectie – Schoonhovens College / sporthal De Meent

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *