Aannemersselectie – Renovatie Stedelijk Gymnasium Haarlem Prinsenhof – Aanbestedingsnieuws

Aannemersselectie – Renovatie Stedelijk Gymnasium Haarlem Prinsenhof

Impressie: © Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia

Het Stedelijk Gymnasium Haarlem maakt met vijf andere gymnasia onderdeel uit van de Onderwijsstichting
Zelfstandige Gymnasia (OSZG). Het Stedelijk Gymnasium Haarlem is op twee locaties aan het Prinsenhof in het hart van de Haarlemse binnenstad gevestigd. De renovatie, sloop en uitbreiding van het gebouwencomplex aan de noordzijde van het Prinsenhof is onderwerp van deze aanbesteding. De tweede locatie bevindt zich aan de zuidkant van het Prinsenhof, locatie Jacobijnestraat. Het gebouwencomplex aan de noordzijde bestaat uit twee rijksmonumenten; een klassiek gebouwdeel uit de
negentiende eeuw en een moderner deel uit het begin van de twintigste eeuw, beiden met een vergelijkbare hoge monumentale waarde. Het gehele pand voldoet niet meer aan de huidige technische eisen en het doel van het project is om dit historische gebouwcomplex weer geschikt te maken voor het onderwijs van de 21e eeuw, met respect voor het verleden én met een blik op de toekomst. Het gebouw wordt zowel gerenoveerd als uitgebreid (na gedeeltelijke sloop bestaande bouw). In totaal bedraagt de omvang van het onderwijsgebouw na oplevering circa 3.250 m
2 BVO. De uitbreiding heeft een
omvang van ca. 460 m
2 BVO. De grootste uitbreiding bevindt zich aan de achterzijde van het gebouw. Het bestaat uit drie bouwlagen plus een terugliggende dakverdieping. Kenmerkend is de houten draagconstructie. Belangrijk uitgangspunt is de nieuwbouwonderdelen als één geheel te ontwerpen, zodat straks ook de 21ste eeuw herkenbaar is naast de bestaande monumenten uit de 19e en de 20ste eeuw. De renovatie wordt zoals aangegeven gebruikt om het gebouw weer te laten voldoen aan de huidige technische eisen. Tevens wordt het gebouw sterk verduurzaamd. Zo wordt de isolatieschil van het casco opgewaardeerd (voorzetwanden en dubbele beglazing) zodat het gebouw gasloos kan worden gemaakt en worden de installaties (ook in de bestaande bouwdelen) geheel vernieuwd en uitgevoerd als all-electric. In het monumentale pand wordt een centrale luchtbehandelingsinstallatie ingepast waarmee het binnenklimaat ten aanzien van de ventilatie voldoet aan Frisse Scholen Klasse B. De werkzaamheden vinden voornamelijk inpandig plaats. Naast de interne renovatie en uitbreiding kunnen onderhoudswerkzaamheden aan delen van het pand die niet gerenoveerd of uitgebreid worden mogelijk ook tot de opdracht gaan behoren. Het Prinsenhof kenmerkt zich als een zeer binnenstedelijke locatie. Veel omringende straten zijn smal, kennen krappe bochten en zijn in principe niet aangelegd voor zwaar verkeer. Daarenboven worden de straten
gedurende bepaalde tijden afgesloten voor autoverkeer, is de Jacobijnestraat een belangrijke fiets- en voetgangersverbinding in de binnenstad van Haarlem en blijft de tweede onderwijslocatie Jacobijnestraat in bedrijf. Dit vraagt veel aandacht voor bouwlogistiek- en -veiligheid, zowel in de bouwteamfase als in de uitvoeringsfase.

De Aanbestedende Dienst realiseert zich dat de renovatie en uitbreiding van een rijksmonumentaal onderwijsgebouw op een zeer binnenstedelijke locatie een complexe opgave is. Vanwege grip op planning, budget/kosten, kwaliteit en risico’s is besloten de verdere uitwerking van het ontwerp (op dit moment op DO niveau) vorm te geven in bouwteam. Op deze wijze heeft de beoogd uitvoerende partij onder andere meer tijd om het gebouw en het plan te leren kennen, met de ontwerpers mee te denken in het ontwerp, te vragen om de noodzakelijke detailtekeningen of aanvullende onderzoeken, te sturen op een integraal en compleet bestek met uitvoeringsgereed ontwerp, de bouwlogistiek te organiseren en de planning haalbaar te maken. De Aanbestedende Dienst wenst derhalve een bouwteam aannemer te betrekken bij het ontwerpproces die haar uitvoeringskennis en kunde proactief en met respect voor de belangen van de andere betrokken partijen inbrengt. De aannemer wordt in de bouwteamfase een extra adviseur met als discipline uitvoeringsen kostendeskundigheid. De aannemer dient een actieve bijdrage te leveren aan de uitwerking van het ontwerp in al zijn ontwerpdisciplines. Maakbaarheid, financiële haalbaarheid, veiligheid, planning, compleetheid van de uitwerking en een ‘handtekening’ onder het bouwteam resultaat waarmee financiële zekerheid en een vlot uitvoeringsproces zijn geborgd, zijn de focuspunten voor de bouwteamaannemer. Op dit moment en parallel aan de selectiefase wordt door het ontwerpteam in samenwerking met de
opdrachtgever een Definitief Ontwerp + opgesteld. Deze bestaan naast het ontwerp uit onder andere een procesomschrijving voor het bouwteam en een set aan de minimaal te stellen algemene uitvoeringsvoorwaarden die worden gehanteerd bij het uit te werken bestek in de bouwteamfase. 

De Aanbestedende Dienst gaat bij de ontwikkeling en uitvoering van het Project uit van een bouwteamverband vanaf fase DO+ waarbij sprake zal zijn van twee overeenkomsten:
Een bouwteamovereenkomst met afstandsverklaring waarin de opdrachtvoorwaarden voor de bouwteamfase worden omschreven.
Een uitvoeringsovereenkomst op basis van de Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012 (UAV 2012) die ondertekend wordt indien overeenstemming wordt bereikt over de resultaten van de bouwteamfase, de financiële middelen definitief beschikbaar zijn én indien een onherroepelijke omgevingsvergunning is verkregen.
De concepten van deze overeenkomsten worden verstrekt in de gunningsfase.

Na het doorlopen van de aanbestedingsprocedure wordt naar verwachting, en indien tot gunning wordt overgegaan, per 1 juni 2021 opdracht verstrekt zodat aansluitend met de werkzaamheden ten behoeve van de bouwteamfase gestart kan worden. Oplevering in december 2022 is uiterste mijlpaal. Gedurende de gunningsfase zal versnelling in de planning mede worden beoordeeld. De aanbesteding vindt plaats volgens een Europese niet-openbare procedure onder toepasselijkheid van de Aanbestedingswet 2012. De niet-openbare procedure houdt in dat de aanbesteding in twee fasen geschiedt.   De Aanbestedende Dienst beoogt op basis van het gunningscriterium ‘Beste Prijs-Kwaliteitverhouding’ één inschrijver te selecteren voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Bron: Tenderned 11 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/219401

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *