Herinrichting Binnenstad Eindhoven – Aanbestedingsnieuws

Herinrichting Binnenstad Eindhoven

Foto: ©BBP

Aanbestedende dienst wenst met onderhavige Opdracht de herinrichting van de binnenstad van Eindhoven te bereiken.
Met de herinrichting van de binnenstad investeert de gemeente in de stedelijke kwaliteit en geeft hiermee aan de visies die
bestuurlijk zijn vastgesteld om te komen tot een aantrekkelijk, gezond, groen, en goed bereikbaar stadscentrum. Daarnaast
is het noodzakelijk om maatregelen te nemen in het kader van de klimaatopgave (denk m.n. aan ontharden, vergroenen en
betere waterberging). Door de herinrichting ontstaan er kansen en mogelijkheden voor verbetering van de verblijfskwaliteit
van het centrum van Eindhoven. De binnenstad moet een plek worden waar je graag wil vertoeven. Ook dit behoort tot de
herinrichting binnenstad van de gemeente Eindhoven. Kenmerkend voor de doelstellingen zijn:
De directe omgeving ondervind minimale hinder van de realisatie van het werk;
Realisatie vindt plaats in goed overleg met de stakeholders van de binnenstad, waarbij oog is voor de belangen van o.a. de winkels, horeca, theaters, omwonende;
Zero emissie voor zover technisch mogelijk;
Een moderne heringericht centrum dat klaar is voor de komende 30 jaar

o Zowel op het gebied van waterberging
o Uitstraling
o Verblijfskwaliteit

De opdracht betreft een bouwteamopdracht op basis van een RAW raamcontract voor de herinrichting van de binnenstad van Eindhoven. De beoogde werkwijze voor de opdracht is dat tijdens aanbestedingsfase er een afprijzing van het RAW raamcontract – welke door de opdrachtgever is opgesteld- plaatsvindt (op basis van fictieve hoeveelheden) voor het totale project (de hele binnenstad). In het raamcontract zijn alle relevante homogene RAW posten opgevoerd zodat de gegadigde kan inschrijven. Voor fase I van de opdracht zal de opdrachtgever een uitgewerkt DO opleveren en wordt er in het bouwteam een definitief UO van gemaakt. De opdracht is uit te breiden en te verkleinen, naar gelang er wel of geen financiële ruimte is in het budget van de opdrachtgever. Er zal dus continu gekeken worden bij de opdrachtformulering van de deelopdracht of er wel of geen ruimte is. Minimaal zal bij goed presteren €10.000.000,- in opdracht gegeven kunnen worden. Bij overschrijding van het budget is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te beëindigen.

De werkzaamheden zullen in diverse fasen (deelopdrachten) worden uitgevoerd:
Fase 1: Stratumseind, incl. kruising Catharinaplein
Fase 2: Rechtestraat, Hooghuisstraat, Demer
Fase 3: Vrijstraat, Nieuwstraat, H. Boexstraat
Fase 4: J. van Lieshoutstraat, Ten Hagestraat
Fase 4 optioneel: Markt, Marktstraat, J. van Hoofstraat (deze gebieden worden opgenomen middels herzieningsclausule)

De onderhavige Opdracht betreft op hoofdlijnen het volgende:
Voorbenoemde opsomming van de bouwteam en realisatiefase
Afstemming met alle stakeholders, zowel interne als externe
De herinrichting van de binnenstad van Eindhoven van circa 24.430 m2 met opsomming werkzaamheden zoals
hieronder benoemd (zie ook Bijlage 4 Hoeveelheden binnenstad). Voor alle onderstaande geldt leveren en aanbrengen.

  • OPBREKEN
  • RIOLERING
  • VERHARDING
  • OPENBARE VERLICHTING
  • GROENVOORZIENING
  • STRAATMEUBILAIR

De overeenkomst die wordt gesloten heeft het karakter van een RAW raamcontract in de zin van de Aanbestedingswet.
Alle fasen worden zo bij één aannemer ondergebracht ter voorkoming van kennisverlies en tijdverspilling (geldverspilling)
door meerdere aanbestedingen te moeten doen. Zo kan wat er geleerd wordt in een eerdere fase, verwerkt worden in de
volgende fase.
De Overeenkomst heeft een looptijd van circa zes jaar en gaat in per 1 september 2021. De initiële contracttermijn eindigt wanneer de werkzaamheden zijn afgerond, na afronding gelden onderhoudstermijnen.

Bron: Tenderned 11 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/219331

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *