Aannemer nieuwbouw brandweerkazernes Dussen, Hank en Almkerk – Aanbestedingsnieuws

Aannemer nieuwbouw brandweerkazernes Dussen, Hank en Almkerk

Laatst geupdate op december 21, 2020 door redactie

De gemeente Altena is van plan om in totaal drie brandweerkazernes met buitenruimte te realiseren, waarvan er één komt te staan in Dussen, één in Hank en één in Almkerk. De hoofdgebruiker van de brandweerkazernes is de regionale brandweer, Veiligheidsregio Midden en West Brabant.
De gemeente Altena bestaat uit 21 kernen en ruim 54.000 inwoners. Gemeente Altena is bij uitstek een groene gemeente waar landbouw en natuur elkaar afwisselen. Daarnaast ligt in Altena ook één van de grootste binnenhavens van Europa, is transport een belangrijke bedrijfstak en met het natuurgebied de Biesbosch en vestingstad Woudrichem is Altena voor de toerist ook een prima bestemming. De gemeente Altena zal eigenaar worden van de nieuwe brandweerkazernes.
 De aanbesteding vindt plaats volgens de nationaal niet openbare procedure conform hoofdstuk 3 van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).  Door toepassing van de niet-openbare procedure krijgt in beginsel de gehele relevante en geschikte markt toegang tot deze aanbesteding (selectiefase). Vervolgens wordt de aanbesteding beperkt tot vijf aanbieders (gunningsfase). De  inspanningen van de inschrijvers voor het indienen van een inschrijving staan hiermee in verhouding tot de kans op gunning van de opdracht. Wanneer het aantal gegadigden dat voldoet aan de minimumeisen lager is dan vijf, zal de procedure voortgezet worden met de gegadigden die voldoen aan de minimumeisen.

De opdracht wordt als één geheel aanbesteed en gegund. Hierbij is rekening gehouden met eisen ten aanzien van proportionaliteit. De gemeente acht het niet gewenst om de opdracht onder te verdelen in percelen. Voor de drie brandweerkazernes is één (basis)ontwerp vervaardigd met per kern slechts marginale aanpassingen in verband met de lokale omstandigheden. Uit oogpunt van een efficiënt en effectief bouwproces wordt gekozen voor het onderbrengen van de drie kazernes in één opdracht. Ook ten aanzien van beheerstechnische aspecten is het niet wenselijk om de opdracht op te delen in percelen. Daarbij creëert deze samenhang geen onnodige beperkingen van de markt en behoudt het midden- en kleinbedrijf toegang tot deelname aan de aanbestedingsprocedure. De indelingen van de gebouwvolumes zijn identiek. De opzet is in de basis gelijk voor de drie locaties met enkele lokale accenten met betrekking tot materialisatie.

De brandweer staat voor veiligheid en dient een transparante en alerte uitstraling te hebben. Dit komt in de architectuur van het gebouw tot uitdrukking. Brandweerwagens spreken tot de verbeelding, daarom zijn de brandweerauto’s in een deels transparant volume gepositioneerd waarbij deze goed zichtbaar zijn. De sprekende kenmerken van de brandweer zoals de brandweerwagens etaleren zich aan de straat. Versterkt door hoge letters die in een grafische opzet het woord brandweer spellen. Ook het logo prijkt fier aan de gevel. Er dient gebruik te worden gemaakt van hoogwaardige, duurzame materialen. Ruwbouw is in veel gevallen afbouw, ook qua installaties. Er dient waar mogelijk droog te worden gewerkt in het kader van de circulariteitsambities. Het demontabel bouwen vraagt om een nauwgezette uitwerking en bedachtzaam & secuur werk van de
aannemer.

Logistieke stromen dienen op de eerste plaats uiterst functioneel te zijn; er mogen geen knelpunten ontstaan. De logistieke stromen worden enerzijds bepaalt door de oriëntatie van de locatie t.o.v. de ontsluitingswegen en de beschikbare ruimte op de bouwkavel, anderzijds door de specifieke logistieke stromen van de te huisvesten organisatie en de bebouwde omgeving. Bij een calamiteitenmelding voor de brandweer geldt dat het aanrijden, parkeren, omkleden en uitrukken zo snel mogelijk dient te kunnen. Kruisend verkeer is daarbij niet gewenst. De logistieke stroom voor de brandweer speelt zich af zowel buiten het terrein, kort op het eigen terrein en voor een belangrijk deel in het gebouw (omkleden en uitrukken).
Uitgangspunten voor goede logistieke stroom van de brandweer:

  • Twee gebouwingangen;
  • Ruime parkeerplaats aanruk;
  • Geen kruisend verkeer aanruk en uitruk;
  • Geen gladde vloeren;
  • Brede doorgangen;
  • Transparantie en alertheid.

De maatschappelijke functie van de brandweer dient tot uitdrukking te komen in het gebouw. Zowel van binnen als in het exterieur van het gebouw. Daarom worden bij voorkeur biobased materialen gebruikt die een positief effect hebben op de leefomgeving. De gemeente Altena heeft als opdrachtgever een voorbeeldfunctie en wil met dit ontwerp bijdragen aan de duurzaamheid van de leefomgeving. De functionaliteit van de kazernes staat voorop, maar dat wil niet zeggen dat er voorbij
kan worden gegaan aan een esthetische aanblik. De uitwerking en schikking van diverse elementen dient tijdens de uitvoering de aandacht te hebben van de aannemer zodat een harmonieus geheel ontstaat.

De gemeente Altena heeft als doelstelling om duurzame gebouwen te realiseren, zowel qua materialisatie, exploitatie en energieverbruik. In het ontwerp worden daarom louter beproefde materialen en technieken gehanteerd en wordt er samengewerkt met bekende partijen. Er dient zoveel mogelijk met biobased materialen te worden gewerkt. Het gebouw fungeert als materialenbank. Zoals bij elke bank is het belangrijk dat op de waarde wordt gelet. Daarom hanteert Altena materialen die onderhoudsvriendelijk zijn en dient een materialenpaspoort te worden opgemaakt. Naast dat het gebouw flexibel is ontworpen, zijn de constructie, installatie en de hergebruikte materialen zoveel mogelijk circulair. Het kunnen demonteren van de constructie en gevelelementen is dan ook van grote waarde. Zo ontstaat een bouwkundige ‘schil’ die ingevuld is met een flexibel inbouwpakket van demontabele, prefab scheidingswanden. De daken van de brandweerkazernes
bestaan uit een solar-retentiedak ten behoeve van waterbuffering, zonne-energie en biodiversiteit. De drie brandweerkazernes zijn energie neutraal ontworpen (ENG). Om te voldoen aan de ENG eisen zijn er in het ontwerp keuzes gemaakt over de vorm, grootte en indeling. Gezien de ambitie om energieneutraal te worden is een goede balans tussen bouwkundige voorzieningen en installaties, zowel op gebouwniveau als op ruimteniveau, van groot belang. Tevens dient men natuur inclusief te bouwen, met oog voor mens en omgeving. Duurzaamheid is meer dan alleen modulair bouwen en energiebesparing, maar ook behoud en ontwikkeling van biodiversiteit. In het kader van natuurinclusief bouwen is in het ontwerp rekening gehouden met
natuurvriendelijke elementen de biodiversiteit in de omgeving stimuleren en die zorgen voor een betere leefomgeving. 

Bron: Tenderned 15 december 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/214452

Impressies: © Gemeente Altena

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *