Aannemer Brede school het Baken – Altena – Aanbestedingsnieuws

Aannemer Brede school het Baken – Altena

Verbouw en nieuwbouw Het Baken Werkendam

Basisschool “Het Baken” van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs “De Stroming” is gevestigd aan de Koelemaaier 1 te Werkendam. Het tweelaagse schoolgebouw heeft een omvang van 1.825 m2 bruto vloeroppervlak, waarin veertien leslokalen zijn opgenomen. De afgelopen jaren is het aantal leerlingen gestegen, waardoor de school een
aanvullende ruimtebehoefte heeft. Om het huidige leerlingenaantal te huisvesten heeft de school nu de aula in gebruik als groepsruimte. Daarnaast maakt de school gebruik van een groepsruimte in de nabij gelegen kinderopvang en een ruimte in het naastgelegen kerkgebouw. Het gebouw dient daarom uitgebreid te worden met 782 m2.

Omdat de school Het Baken en de nabijgelegen kinderopvang (Trema) de ambitie hebben om een  kindcentrum te realiseren, zal aan de uitbreiding van de school ook een programma worden toegevoegd voor kinderopvang en buitenschoolse opvang. Op dit moment verzorgt Trema kinderopvang aan de overzijde van de straat (Richter 93, 4251 DR Werkendam).
Er is inmiddels een visie op het kindcentrum opgesteld en een programma van wensen. Om deze visie en wensen te kunnen realiseren kan niet worden volstaan met de voorgestelde uitbreiding, maar zal er ook een interne verbouwing moeten plaatsvinden. Omdat het doel van de partners een kindcentrum is, hebben de partners binnen duidelijke ideeën over samenwerking. De ambitie met betrekking tot samenwerking moet zijn weerslag krijgen in het gebouw, met multifunctionele ruimten en relaties tussen diverse functies. Daarnaast zijn er ambities ten aanzien van onder andere duurzaamheid en het thema Frisse scholen. Uiteraard is het voor alle partijen van het grootste belang een goed functionerend gebouw te realiseren, met beheer(s)bare en betaalbare beheer en exploitatie kosten. Bij de te maken keuzes in het ontwerpproces verdienen de exploitatiekosten dan ook steeds maximale aandacht. Als toetsingskader voor de beheersbaarheid van de exploitatiekosten dienen de normvergoedingen zoals die door de overheid worden verstrekt aan de scholen als taakstellend te worden gehanteerd.

De extra te bouwen ruimtebehoefte bij het bestaande pand omvat ca 342 m² bvo voor basisschool, 390 m2 bvo voor kinderopvang/bso en 50 m2 bvo voor overige ruimtes. De aanbesteding vindt plaats volgens de nationaal niet openbare procedure. De aanbestedende dienst is van plan om met één inschrijver een overeenkomst af te sluiten. Gunning in de gunningsfase vindt plaats op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned maandag 9 januari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/284848

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *