Aanleg rotonde en reconstructie Urkerweg Urk – Aanbestedingsnieuws

Aanleg rotonde en reconstructie Urkerweg Urk

Foto: Google Streetview

De gemeente Urk wil met een nationale niet-openbare aanbestedingsprocedure een aannemer contracteren voor de aanleg van een rotonde en een reconstructie van de Urkerweg in Urk. Aan de zuidoost kant van Urk wordt een nieuwe woonwijk ‘De Zeeheldenwijk’ gerealiseerd. Om deze woonwijk met de rest van Urk in verbinding te stellen wordt de ‘Michiel de Ruyterbrug’ gerealiseerd. Om aansluiting op de brug te krijgen wordt er een rotonde in de Urkerweg gerealiseerd. Naast de aanleg van de nieuwe rotonde zal er een brug worden gerealiseerd en zal een deel van de Urkerweg worden gereconstrueerd.  Voorafgaand aan de werkzaamheden zijn er diverse nuts verleggingen uitgevoerd. Nagenoeg alles is verwijderd en verlegd. Op enkele locaties zullen de nutspartijen terug moeten komen om restanten die eerder niet toegankelijk waren te rooien. De aannemer dient hiervoor afstemming te zoeken met de nutspartijen.  Belangrijke uitgangspunten van de opdracht:

 • Het maken van een aansluiting op de MR-brug
 • Het verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming op en rondom de Urkerweg;
 • Sanering van grondwerkzaamheden;
 • De bereikbaarheid garanderen t.b.v. woningen en bedrijven;
 • Borgen en versterken van de groenstructuur via een faunapassage onder de nieuwe brug;
 • Verbetering van regenwaterscheiding en directe infiltratie;
 • Behoud van voldoende parkeerplaatsen;
 • Slimme fasering met overlastbeperking;
 • Omleggen van persleiding van het waterschap;
 • Aansluiten van persleiding vanuit de Zeeheldenwijk.

Plaats van uitvoering: Vanaf de komgrens aan de oostzijde van de Urkerweg tot en met de rotonde Urkerweg-Ransuil en de Wilhelminalaan. Randvoorwaarden bij dit project zijn:

 • Het project wordt uitgevoerd binnen het vastgestelde budget;
 • Het project dient uitgevoerd te worden conform het door de gemeente Urk opgestelde RAW-bestek inclusief de daar bij behorende tekeningen en bijlagen;
 • Werkzaamheden aan kabels en leidingen door externe partijen dienen te worden ingepast in het project;
 • Minimale hinder voor verkeer(doorstroming);
 • Sanering dient conform BRL7000 te worden uitgevoerd;
 • De aansluiting op de MR-brug moet uiterlijk 17 maart 2023 zijn gerealiseerd;
 • Invulling geven aan Social Return On Investment, 2% van de totale bruto opdrachtsom dient te worden besteed aan SROI;
 • Alle op het werk in te zetten materieel dient aantoonbaar minimaal te voldoen aan de NOx uitstoot eisen van stage IV materieel.

Eventuele kosten van de gegadigde verbonden aan het opstellen en/of indienen van de een aanvraag tot deelneming komen op geen enkele manier voor vergoeding door de gemeente Urk in aanmerking. Partijen die deelnemen aan de gunningsfase en een aanbieding indienen die voldoet aan de gestelde eisen hebben recht op een vergoeding van €5.000,- . Dit geldt niet voor de winnende aanbieding. De opdrachtgever streeft naar een selectie van minimaal drie en maximaal vijf partijen. Het gunningscriterium wat zal worden toegepast is de ‘Economisch meest voordelige inschrijving’ (EMVI). De Economisch meest voordelige inschrijving wordt bepaald op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned dinsdag 25 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/250539

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *