Aanleg & onderhoud openbare verlichting Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Aanleg & onderhoud openbare verlichting Den Haag

Openbare verlichting Boulevard Scheveningen. Foto: © Gemeente Den Haag

Het openbare verlichtingsareaal van de gemeente Den Haag bevat ca. 77.000 lichtpunten verspreid over de stad. De afdeling Stedelijk beheer – Openbare Verlichting & Laadinfra van de gemeente Den Haag is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare verlichting in de stad en daarmee opdrachtgever voor onderhavige opdracht. De opdrachtgever wenst een raamovereenkomst te sluiten voor de aanleg en het onderhoud van de openbare verlichting (OVL) binnen de gemeente Den Haag. De werkzaamheden die onderdeel uitmaken van de opdracht zijn omschreven in een RAW raamovereenkomst, waarvoor inschrijvers eenheidsprijzen dienen op te geven. Voor het opstellen van het bestek is gebruik gemaakt van de RAW-systematiek. De opdracht bevat de onderstaande hoofdonderdelen:
a) Het controleren en onderhouden van de verlichtingsinstallatie;
b) Het organiseren en in bedrijf houden van een 24/7 storingswachtdienst;
c) Het veiligstellen en herstellen van storingen en schades aan de verlichtingsinstallatie;
d) Het uitvoeren van groepsremplace;
e) Het veiligstellen, verhalen en herstellen van aanrijdingschades;
f) Het leveren, vervangen, verwijderen, verplaatsen en aanbrengen van masten, armaturen, schakelkasten;
g) Lampen en andere aan de installatie toebehorende onderdelen/ (klein) materiaal;
h) Het leveren, verwijderen en aanbrengen van energiekabels, mantelbuizen en kabelmoffen;
i) Het ter beschikking stellen van materieel en personeel;
j) Faciliteren van derden;
k) Project werkzaamheden in combinatie met civiele werkzaamheden;
l) Het conserveren (schilderen) van lichtmasten;
m) Werken in de nabijheid van trambanen (HTM);
n) Coördinatie werkzaamheden boven de vaardraden van gecombineerde HTM/OVL (tram/OVL) masten.

De raamovereenkomst wordt aangegaan voor een initiële termijn van twee jaar, met aan opdrachtgever eenzijdig toekomende opties tot verlenging van twee maal één jaar. Binnen de raamovereenkomst worden nadere opdrachten verstrekt. De Opdracht wordt aanbesteed volgens de Europese openbare Aanbestedingsprocedure, conform (hoofdstuk 2 van) het ARW 2016, voor zover in de inschrijvingsleidraad niet van het ARW is afgeweken. Ter vaststelling van de economisch meest voordelige inschrijving wordt gehanteerd het gunningscriterium: “beste prijs-kwaliteitverhouding”.

De opdracht is onderverdeeld in 3 (geografische) percelen.
• Perceel 1: Scheveningen – Centrum
De openbare verlichting in perceel 1, de stadsdelen Centrum en Scheveningen is heel uitlopend van opbouw met standaard lichtpunten, historisch straatmeubilair, overspanningen en specials. Het grootste gedeelte van de openbare verlichting is aangesloten op het eigen OVL-net van de
gemeente. Met de aanwezigheid van veel nationale en internationale regering- en overheidsgebouwen, de koninklijke paleizen, de vele toeristische attracties en het strand van Scheveningen is perceel 1 een perceel met een zeer bijzonder karakter waar politieke druk om de zaken goed op orde te hebben een extra dimensie geeft. De specials in de Grote Markstraat (bekend bij de redactie als “gebruikte condooms aan de waslijn”) maken geen deel uit van de overeenkomst.

• Perceel 2: Loosduinen – Escamp – Segbroek
Dit perceel is heel divers; van historisch straatmeubilair, standaard, enkele overspanningen en specials rond de boulevard Kijkduin. In vergelijking met de andere twee percelen in Den Haag wordt in perceel 2 een aanzienlijk deel van de lichtmasten geschakeld door het Stedin-net.

• Perceel 3: Laak – Haagse Hout – Leidschenveen-Ypenburg
Dit perceel is divers; van historische straat meubilair, standaard materiaal en de specials Leidschenveen/Ypenburg die steeds meer vervangen zullen worden door standaard materiaal. Het grootste gedeelte van de lichtmasten is aangesloten op de eigen OVL-installatie.

De Aanbesteder heeft in haar afweging om de opdracht te verdelen in drie percelen rekening gehouden met de toegang tot de opdracht voor MKB-bedrijven en de behoefte van opdrachtgever om het aantal partijen dat werk uitvoert aan de openbare verlichting tot een minimum te beperken in het kader van de installatieverantwoordelijkheid. Tevens heeft aanbesteder getracht te voorkomen dat de gemeente
Den Haag te afhankelijk wordt van één of enkele opdrachtnemers om de werking van de openbare verlichting te kunnen garanderen. Door de opdracht te verdelen in drie (geografische) percelen wordt maximaal aan de behoeften van de aanbesteder tegemoet gekomen. Per perceel wordt, in voorkomend geval van gunning, een raamovereenkomst afgesloten met één opdrachtnemer. Inschrijver(s) kunnen inschrijven op één of meerdere percelen. Inschrijvers kunnen slechts eenmaal per perceel inschrijven, hetzij zelfstandig, als combinant of als derde. Eenzelfde inschrijver komt in aanmerking voor gunning van maximaal één perceel. Dit geldt voor een ondernemer als zelfstandige inschrijver, als combinant of als derde.

De gemeente Den Haag is voornemens om op korte termijn een tweetal aanbestedingen te publiceren op TenderNed welke een raakvlak hebben met onderhavige aanbesteding. Met beide aanbestedingen beoogt de gemeente Den Haag het openbare verlichtingsareaal versneld te verduurzamen, meer uniformiteit in materiaalgebruik en een betere prijs-kwaliteitverhouding te behalen.
Telemetrie nodes
Als onderdeel van de transitie naar energiezuinige straatverlichting wordt nagenoeg alle nieuwe verlichting voorzien van telemetrie. Het leveren van de standaard telemetrie nodes voor de openbare verlichting, ook wel Outdoor Lamp Controllers (OLC’s) genoemd, wordt als aparte opdracht aanbesteed. Standaard telemetrie nodes zullen door de directie worden geleverd aan opdrachtnemer(s) van onderhavige opdracht.
Residentie armaturen
De versnelde transitie naar energiezuinige straatverlichting geeft opdrachtgever de kans om ook versneld het wensbeeld dat wordt geschetst in de Visie op Licht (RIS298658) te realiseren. Om dit te realiseren zal de levering van een familie van armaturen, de zogeheten residentie armaturen, separaat worden aanbesteed. Deze armaturenfamilie zal in alle residentiegebieden in Den Haag worden toegepast. Zo wordt een belangrijke stap gezet in het bereiken van de gewenste herkenbare en eenduidige Haagse signatuur, zowel overdag als ’s nachts.
Residentie armaturen zullen door de directie worden geleverd. Het leveren van overige armaturen behoort tot de scope van onderhavige opdracht. Indien het aanbestedingsproces m.b.t. de residentie armaturen familie anders loopt dan voorzien, behoudt aanbesteder zich het recht voor om de aantallen van de te leveren armaturen (tijdelijk) te verhogen.

Groenmarkt met gasverlichting/waterpomp. 15 september 1903

Bron: Tenderned 27 november 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/212863

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *