Aanbesteding werken herontwikkeling Cluster Zuid Universiteit Leiden – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding werken herontwikkeling Cluster Zuid Universiteit Leiden

Impressie vanaf nieuwe entree. Foto: Universiteit Leiden

De Universiteit Leiden is overgegaan tot kwaliteitsverbetering en concentratie van de huisvesting van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGW) en aangrenzende instituten, met als doel het onderwijs en onderzoek en de gewenste onderwijskundige en wetenschappelijke interactie optimaal te ondersteunen. De oorspronkelijke bouwkundige en functionele kwaliteit, opzet en verspreide ligging van gebouwen waren niet optimaal voor het functioneren van de faculteit. Enerzijds door de leeftijd van de gebouwen (min. 30 jr.), anderzijds door de verandering van het onderwijs en de manier van werken. Tevens kent de faculteit een flinke groei sinds 2011. Onderdeel van het plan, welke de naam ‘Humanities Campus’ heeft meegekregen, is de verbouwing van het Cluster Zuid bestaande uit de gebouwen Van Eyckhof 1, 2, 3 en 4 en Van Wijkplaats 2, 3 en 4 te
Leiden. 

Architect Joop van Stigt ontwierp de gebouwen aan weerszijden van de universiteitsbibliotheek van architect Bart van Kasteel. Cluster Zuid is het meest zuidelijke van de twee gebouwen. De totale lengtemaat van het terrein langs de Maliebaan (ca. 260 meter lang) vroeg volgens Van Stigt om een aantal ‘intervallen’ in de vorm van pleinen. Zo ontstond op een reeks constructies (met een stramienmaat van 7,20 meter) die in wezen als één geheel beschouwd kon worden. De gebouwen hebben gemiddeld drie verdiepingen boven een kelder met parkeervoorzieningen. De gebouwen
worden gedragen door een constructie van paddenstoelkolommen op de stramienmaat van 7.20 meter. De expressieve kolommen zijn gedeeltelijk wel en gedeeltelijk niet in de gevel zichtbaar gemaakt en zorgen voor de ritmiek in het gevelbeeld. Met de rode bakstenen gevels (geïnspireerd
door de baksteenarchitectuur van de Amsterdamse School) en de gevelindeling zocht Van Stigt aansluiting op de woonhuizen langs de Witte Singel. De opvallende houten dak overstekken en de balkons op de paddenstoelkolommen begeleiden de overgang van binnen naar buiten en verbinden tevens de werkplekken met de straten, pleinen en het water van de singel en de weer open gegraven trekvaart langs de Maliebaan.

Het gebouw dient casco gesloopt te worden. Alle niet-constructieve sloopwerkzaamheden met uitzondering van de parkeerkelder worden in beginsel door derden uitgevoerd (binnenwanden, plafonds, afwerkingen, installaties, e.d.). Constructieve sloopwerkzaamheden behoren tot de
werkzaamheden van de aannemer. Een groot deel van de buitengevel blijft gehandhaafd en wordt geïsoleerd en schoongemaakt. Alle
overige geveldelen worden gesloopt. De gehele 2
e verdieping wordt gesloopt. Hiervoor in de plaats komt een nieuwe verdieping bestaande
uit een staalskelet, lichte binnenspouwbladen, een buitenblad van aluminiumbeplating. In de gevel worden aluminium kozijnen opgenomen.
De petjes die kenmerkend zijn voor het ontwerp van Joop van Stigt komen terug in het nieuwe ontwerp. Over de patio’s is een verdiepingshoog dak gelegd die de verbonden patio’s maakt tot een atrium (binnenruimte). Aan de achterzijde van het gebouw wordt een deel van de open ruimte aan de Maliebaan bebouwd. Deze uitbreiding wordt gebouwd op een reeds aanwezige bestaande fundering. Ook hier is sprake van een staalskelet. De gevel bestaat deels uit glas in aluminium profielen en deels uit aluminium beplating. De bestaande installaties worden in zijn geheel verwijderd. De nieuwe luchtbehandelingsinstallatie bestaat uit klimaatplafonds en inductie-units.

De opdracht uit deze aanbesteding betreft in hoofdzaak het uitvoeringsgereed maken en realiseren van de bouwkundige en installatietechnische werken van het project ‘Herontwikkeling Cluster Zuid’ voor de Universiteit Leiden.
De opdracht bestaat uit twee fasen, te weten:

  • Fase 1: verificatiefase
  • Fase 2: uitvoeringsvoorbereiding, realisatiefase

Fase 1: verificatiefase
De opdracht in deze fase betreft het in samenspraak en overleg met de opdrachtgever en diens adviseurs:
inventariseren, bespreken en elimineren van in de inschrijvingsdocumenten (bestek en bijbehorende documenten) aanwezige omissies;
inventariseren van mogelijke bezuinigingen en optimalisaties;
doorvoeren van daarvoor in aanmerking komende bezuinigingen en optimalisaties;
vervolmaken van het bij inschrijving ingediende voorstel Plan van Aanpak.
Doel van de verificatiefase is de feitelijke realisatie zo voorspoedig mogelijk, zonder vertraging te laten verlopen en eventuele discussies over meer- en minderwerken zo veel als mogelijk naar voren halen.
De verificatiefase is in principe ‘inschrijving omvattend’. Dat wil zeggen dat wijzigingen op alle aspecten uit de inschrijvingsdocumenten in beginsel mogelijk zijn. Wijzigingen die voortvloeien uit de verificatiefase zullen dan ook in geen geval aangemerkt worden als ‘wezenlijke wijziging’, als bedoeld in de aanbestedingswetgeving.

Fase 2: Bouwvoorbereiding en realisatiefase
Deze fase betreft de bouwvoorbereiding en realisatie van de bouwkundige, constructieve en installatietechnische werken.
Daarbij dient rekening te worden gehouden met de eisen en voorwaarden ten aanzien van de beoogde BREEAM-NL-certificatie (4 sterren) en dient de uitvoerende partij de nodige voor certificering vereiste bewijslast aan te leveren aan de opdrachtgever. Daarnaast maakt het bij oplevering aanleveren van een BIM-as-built-model deel uit van de opdracht.

De opdracht bestaat uit één perceel, omvattende de volgende disciplines:

  • Bouwkundige werken;
  • Werktuigbouwkundige werken;
  • Elektrotechnische werken.

De opdrachtgever zoekt een partij die het werk kan realiseren, hetzij zelfstandig (voor zover deze partij in staat is de genoemde disciplines zelfstandig te kunnen realiseren) , hetzij in combinatie, hetzij in een hoofdaannemer-onderaannemersconstructie. Gunning zal plaatsvinden op basis van het criterium “de economisch meest voordelige inschrijving”, gebaseerd op “de beste prijs-kwaliteitverhouding”.

Bron: Tenderned 10 juni 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/197211

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *