Aanbesteding voor aanbesteden OV Brabant – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding voor aanbesteden OV Brabant

©ZaZ 2020

De provincie Noord-Brabant is voornemens om met één partij een raamovereenkomst te sluiten voor het leveren van expertise en werkzaamheden
ter ondersteuning van de aanbestedingen van openbaar vervoer concessies (busconcessies). De raamovereenkomst moet het mogelijk maken dat
deze diensten op een efficiënte en effectieve wijze ingekocht kunnen worden.De dienstverlening houdt het volgende in:
het op aanvraag leveren van inhoudelijke expertise en het verrichten van inhoudelijke en ondersteunende werkzaamheden voor de aanbestedingen van busconcessies.

De provincie Noord-Brabant kent drie concessiegebieden: West-Brabant, OostBrabant en Zuidoost-Brabant (voorheen het SRE-gebied). De provincie NoordBrabant staat voor de uitdaging om de nieuwe busconcessies in de provincie vorm te geven. De eerste nieuwe busconcessie is West-Brabant die moet starten in juli 2023. Daarna volgt de Oost-Brabant per december 2024. De provincie Noord-Brabant wil bij het (inhoudelijk) voorbereiden en het begeleiden van de aanbestedingen voor busconcessies gebruik maken van externe expertise op het gebied van regionale concessieverlening openbaar busvervoer. Het doel van de onderliggende Europese aanbesteding is dan ook om één partij te selecteren die de provincie hierbij kan ondersteunen. Eén partij kan overigens ook een samenwerking van ondernemingen zijn.

In december 2018 is de visie “gedeelde mobiliteit is maatwerk” door de provincie vastgesteld. Deze visie vormt de basis voor de ontwikkeling
van gedeelde mobiliteit in Brabant, waarvan lijngebonden busvervoer een belangrijk onderdeel is. Voor de aanbesteding van dit lijngebonden busvervoer in de busconcessie West-Brabant moeten tenminste de volgende aanbestedingsdocumenten concreet uitgewerkt worden:
– de Nota van uitgangspunten
– het Programma van eisen
– het definitieve Bestek
– en uiteindelijk een Gunningsdocument.

De visie uit 2018 is vertaald naar een transitiestrategiedocument. Dit document is een concretisering van de visie en geeft op hoofdlijnen de koers
weer voor gedeelde mobiliteit in West-Brabant. Het document is opgesteld met en ondertekend door alle gemeenten in West-Brabant, de Regio West-Brabant en het Reizigersoverleg Brabant.
Momenteel wordt met de hiervoor genoemde stakeholders gewerkt aan een document ‘Uitgangspunten op hoofdlijnen’. Dit kan gezien worden als de Nota van Uitgangspunten voor het gehele systeem van gedeelde mobiliteit in WestBrabant. Dit document is gereed in september en geldt als kapstok voor de Nota van Uitgangspunten voor de busconcessie West-Brabant.

De verwachting is dat ook de Nota van Uitgangspunten voor de busconcessie West-Brabant bij de start van deze raamovereenkomst grotendeels gereed is en dus als vertrekpunt zal gelden. Het maken van de Nota van Uitgangspunten is dus geen of zeer beperkt onderdeel van deze opdracht. De focus voor de raamovereenkomst ligt voor de concessie West-Brabant op het nader uitwerken van deze Nota van Uitgangspunten naar de andere aanbestedingsdocumenten. De huidige planning van de aanbestedingsprocedure gaat ervan uit dat alle aanbestedingsdocumenten voor de concessie West-Brabant in het tweede kwartaal van 2021 definitief zijn vastgesteld door GS, zodat de feitelijke aanbesteding eind juni 2021 van start kan gaan.

Zoals blijkt uit de inleidende zin in de tweede alinea Is het busvervoer SRE Zuidoost-Brabant opgegaan in een groter geheel samen met West-Brabant en Oostbrabant. Daarbij dient zich de vraag aan of stedelijk openbaar vervoer gediend is met deze opeenhoping van buslijnen. Steden als Tilburg, ‘s-Hertogenbosch, Breda en zeker ook Eindhoven als 5de stad van het land zijn gebaat bij een goede OV structuur in het stedelijk gebied. Ten tijde van de samenwerking in SRE en later in “Bravo” heeft dit steeds geleid tot lagere frequenties, opheffing van haltes en lijnen en slechte aansluiting bij bijvoorbeeld verder vervoer per trein of slechte aansluiting op treinen bij aansluitend busvervoer. Tijd wellicht om eens in de raden van deze gemeenten te brainstormen of dit niet anders moet.

Bron: Tenderned 10 juni 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/197323

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *