Aanbesteding uitvoerende partijen nieuwbouw Het Element Amersfoort – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding uitvoerende partijen nieuwbouw Het Element Amersfoort

Illustratie: © Stg. Meridiaan College

Het Element is ontstaan uit een samenkomst van het Vakcollege Amersfoort en het Prisma College. Het Element biedt momenteel onderwijs aan op twee locaties: Hooglandseweg-Noord 5 en aan de Euroweg (tijdelijke huisvesting). Het nieuwe gebouw zal onderwijskundige voorzieningen en samenwerking met bedrijven faciliteren, hiervoor zijn de huidige locaties niet meer toereikend. In het afgelopen jaar is er door het ontwerpteam, in samenwerking met de school en zijn gebruikers, hard gewerkt aan een nieuwbouwplan die het onderwijs en de gebruikers het
beste past. De nieuwbouw wordt gebouwd voor circa 900 leerlingen, bestaande uit vmbo-leerlingen van Het Element en leerlingen van het Taalcentrum. De leerlingen van Het Element volgen vmbobasis en -kader, er is dus veel praktijkonderwijs aanwezig in het gebouw. De school kent de volgende praktijkonderdelen:

 • Produceren, Installeren & Energie (PIE)
 • Bouwen, Wonen & Interieur (BWI)
 • Mobiliteit & Transport (M&T)
 • Economie & Ondernemen (E&O)
 • Horeca, Bakkerij & Recreatie (HBR)
 • Dienstverlening & Producten (D&P
 • Zorg & Welzijn (Z&W)

De opdracht:

 • De nieuwbouw van de school zal circa 11.007 m² bevatten;
 • De locatie is de Kaliumweg 2 te Amersfoort;
 • Naast ongeveer 8.250 m² bvo onderwijsruimte voor Het Element zal er circa 850 m² onderwijsruimte voor het Taalcentrum in de nieuwbouw worden gerealiseerd;
 • Er is sprake van vele praktijkruimten die dus ook een specifieke inrichting, installaties en afwerking vragen. 
 • Naast 3 gymzalen zal er een dojo in het gebouw worden opgenomen, hiervoor zal inclusief bijhorende ruimtes ongeveer 1.800 m² ruimte worden gereserveerd;
 • Het voornemen is om april 2021 te starten met de realisatiefase. De nieuwbouw dient begin januari 2023 opgeleverd te worden.
 • Het proces zal door middel van een traditioneel bouwproces plaats vinden. De aanbesteding vindt plaats op basis van een bestek, verdeeld in drie percelen: bouwkundig (inclusief terreininrichting), werktuigbouwkundig en elektrotechnisch.
 • Het bestaande onderwijsgebouw aan de Kaliumweg 2 te Amersfoort wordt reeds gesloopt en het perceel wordt bouwrijp gemaakt.
 • Het perceel wordt begin april 2021 bouwrijp opgeleverd.

De opdracht behelst in hoofdzaak de bouw van de nieuwbouw van vmbo Het Element. Voor uitvoering van het werk kiest aanbesteder ervoor om werkzaamheden voor het project door meerdere partijen te laten verrichten. In samenwerking tussen de partijen zal worden gewerkt aan het gewenste eindresultaat. Met deze aanbestedingsprocedure is aanbesteder op zoek naar uitvoerende partijen. De werkzaamheden voor de realisering zijn onderverdeeld in de volgende percelen:

 • Perceel 1: het uitvoeren van de bouwkundige werken inclusief terreininrichting, alsmede de coördinatie over de overige bij de uitvoering betrokken partijen.
 • Perceel 2: het uitvoeren van de werktuigbouwkundige installaties.
 • Perceel 3: het uitvoeren van de elektrotechnische installaties.

De percelen worden uitgevoerd op basis van bestekken inclusief tekeningen, nota’s van inlichtingen en een proces-verbaal van aanwijzing. Bij de gunningsleidraad zal nadere informatie worden verschaft over de inhoud van de opdracht.Gegadigden dienen zich per perceel in te schrijven, niet voor een gedeelte van de werkzaamheden van een perceel of een combinatie van percelen. Een gegadigde kan zich wel voor meerdere percelen aanmelden. De gevraagde stukken dienen dan per perceel te worden aangeleverd. Gunning vindt plaats per perceel.

Aanbesteder heeft HEVO B.V. opdracht verstrekt om bij de uitvoering van het project op te treden als gedelegeerd bouwheer. Als risicodragend projectmanager is HEVO aanspreekpunt voor alle partijen bij het proces, en is zij verantwoordelijk voor budget, planning en kwaliteit. De overeenkomst voor uitvoering van de opdracht tussen de meest geschikte kandidaat en de aanbesteder zal na contractering worden overgenomen door HEVO. De gegadigde dient op voorhand in te stemmen met deze contractoverneming.

De aanbesteding geschiedt volgens een Europese niet-openbare procedure zoals omschreven in de Aanbestedingswet 2012 (Stb 2012, 542, gewijzigd bij Wet van 22 juni 2016 Stb 2016, 241). Op deze aanbesteding is hoofdstuk 3 van het Aanbestedingsreglement Werken (ARW) 2016 (niet-openbare procedure) van toepassing, voor zover in deze selectieleidraad, de gunningsleidraad en/of het bestek niet anders, en gemotiveerd, wordt bepaald. De aanbestedingsprocedure start met de selectiefase (fase 1). Nadat partijen zijn geselecteerd volgt de fase van inschrijving (fase 2).

In deze eerste selectieronde (fase 1) beoogt de aanbesteder te komen tot vijf partijen die worden uitgenodigd voor fase 2. In deze eerste fase worden de juridische situatie, de financiële/economische situatie en de technische bekwaamheid van de gegadigden beoordeeld, op basis waarvan gegadigden zich kunnen kwalificeren voor de inschrijving.

Gegadigden kunnen zich niet mondeling aanmelden. Aanmelding geschiedt elektronisch via Bricsys 24/7 door indiening van het aanmeldingsformulier met bijlagen in de omschreven volgorde.

Bron: Tenderned 14 oktober 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/208437

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *