Aanbesteding op komst voor AquaAltena zwembad Woudrichem – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding op komst voor AquaAltena zwembad Woudrichem

Er komt een aanbesteding voor het zwembad AquaAltena in Woudrichem. Dat heeft het college met instemming van de raad beslist. Aanleiding voor de aanbesteding is een voortgangsgesprek met huidig leverancier Sportfondsen Andel. Die heeft aangegeven dat het financieel onhaalbaar is tegen de oude en huidige voorwaarden door te exploiteren. Zij hebben te kennen gegeven de exploitatie te willen staken en de huur- en exploitatieovereenkomst te willen ontbinden.

Het zwembad is gezamenlijk eigendom van de gemeenten Woudrichem en Aalburg. Het is opgeleverd in juli 2014 en wordt sindsdien geëxploiteerd door een commerciële exploitant. Op 31 december 2018 wordt de overeenkomst met deze exploitant beëindigd. Daarom zal er een nieuwe exploitant wordengezocht, zodat de exploitatie vanaf 1 januari 2019 ongestoord kan worden voortgezet.

Het college verzekert de gemeenteraad dat de uitgangspunten in de aanbestedingsleidraad de belangen van de gemeente borgen:

De holding van de exploitant (moederbedrijf) geeft een continuïteitsgarantie van 12 maanden voor het geval de
exploitatie voortijdig beëindigd wordt.
 De exploitant geeft een bankgarantie af ter hoogte van € 50.000 die bedoeld is om eventuele kosten te kunnen
dekken die de gemeente moet maken als gevolg van tussentijdse beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
 Om eventuele exploitatietekorten te kunnen overdragen, brengt de exploitant (voorafgaand) aan de start van de
exploitatie een kapitaal van minimaal € 150.000 in.
 Een exploitatieoverschot komt voor 75% ten gunste van de exploitant. Voor de resterende 25% kunnen beide
partijen voorstellen doen voor investeringen ten behoeve van kwaliteitsverbetering in of rond de accommodatie in
de breedste zin.

©Picasa 2015

De gemeente wil verder dat de exploitant met initiatieven komt voor investeringen die leiden tot kwaliteitsverbetering van hetgebouw en/of de exploitatie. Om dit te stimuleren zullen extra investeringen aan het gebouw, aan de inventaris of in de
exploitatie door de exploitant, die hebben plaatsgevonden met uitdrukkelijke instemming van de gemeente, worden
verrekend bij afloop van de contractperiode.

De gemeenteraad heeft nog aanvullende voorwaarden meegegeven, waaronder een boetebeding, eisen aan de kwaliteit van de horeca, langere openstelling in het weekend, slimme marketing en een inhouding van 25% op het eventuele exploitatieoverschot. Het exploitatierisico is wel geheel voor de ondernemer.

Voor het opstellen van de aanbesteding heeft de gemeente Adviesbureau Drijver en Partners ingeschakeld. Dat adviseert geen financiële kaders op te nemen in de uitgangspunten en randvoorwaarden:  “Zowel het vaststellen van een maximale exploitatiebijdrage alsmede een bandbreedte voor de exploitatiebijdrage zorgt ervoor dat inschrijvende partijen naar de genoemde bedragen toe gaan schrijven.”

Bron:

Zie ook de bijbehorende raadsvergadering :

https://channel.royalcast.com/woudrichem/#!/gemeentewoudrichem/20180619_1

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *