Aanbesteding onderhoud bomen en wijkgroen Midden Twente gestopt – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding onderhoud bomen en wijkgroen Midden Twente gestopt

Foto: Pixabay.com

Ondanks het mooie artikel van ons in december Raamovereenkomsten onderhoud bomen en wijkgroen Midden Twente is de aanbesteding stopgezet. Het was een aanbesteding in 6 percelen voor raamovereenkonsten onderhoud bomen en groen. De reden voor het stopzetten is opgenomen in de aanbesteding als nota van inlichtingen maar komt grofweg neer op;

  • Onrechtmatige subgunningscriteria
  • Geschiktheidseisen niet proportioneel
  • Geen plafond per perceel genoemd
  • nog niet nader benoemde issues

Of zoals aanbesteder SWB Midden Twente het omschrijft.

– SWB Midden Twente komt tot de conclusie dat enkele door haar gehanteerde (sub)-gunningscriteria niet rechtmatig zijn, omdat deze criteria geen betrekking hebben op hetgeen wordt aangeboden (de inschrijving), maar betrekking hebben op de aanbieder (bedrijfscertificaten). Hoewel SWB Midden Twente met de door haar gehanteerde gunningscriteria juist ruimte aan aanbieders wilde geven om zich hierop te onderscheiden, moet geconstateerd worden dat dergelijke criteria niet geschikt c.q. juridisch toelaatbaar zijn als gunningscriterium.

– Daarnaast concludeert SWB Midden Twente dat enkele door haar gehanteerde geschiktheidseisen – meer in het bijzonder enkele gestelde referentie-eisen – niet proportioneel kunnen worden geacht, vanwege de vereiste ‘minimale omvang’ van de gevraagde referenties. Gelet op de geraamde waarde van enkele percelen is de vereiste minimale omvang van de referentie-projecten niet voor elk perceel even proportioneel te
noemen. Daar komt bij dat SWB Midden Twente constateert dat de uitgevraagde kerncompetentie per referentie-eis duidelijker geformuleerd kan/moet worden, zodat inschrijvers op voorhand kunnen inschatten of een referentie voldoet aan de gestelde eis c.q. de gevraagde ervaring aantoont.

– Tot slot constateert SWB Midden Twente dat zij in de aanbestedingsprocedure geen maximale hoeveelheid diensten/omzet (‘plafond’) per perceel heeft genoemd, terwijl dit wel een verplichting is die mogelijk op haar rust op basis van Europese rechtspraak. Hoewel SWB
Midden Twente meent dat het noemen van een plafond zich niet goed lijkt te verhouden tot RAW-onderhoudsbestekken met een onzekere afname, wenst SWB Midden Twente (in een toekomstige aanbestedingsprocedure) potentiële inschrijvers in ieder geval meer houvast te
geven voor wat betreft de vraag wanneer de raamovereenkomsten – afgezien van delooptijd – geen effect meer sorteren. In lijn hiermee wenst SWB Midden Twente potentiële inschrijvers eveneens meer houvast te bieden voor wat betreft de vraag hoeveel diensten er onder de raamovereenkomst naar verwachting zullen worden afgenomen. Hoewel SWB Midden Twente meent dat een raamovereenkomst naar zijn aard geen omzetgaranties kan bieden (dan zou in de optiek van SWB Midden Twente eerder sprake zijn van een ‘overheidsopdracht’), wil SWB Midden Twente potentiële inschrijvers in ieder geval meer duidelijkheid geven hoe de lopende onderhoudscontracten (genoemd op pagina 9 van de Aanbestedingsleidraad) zich verhouden tot de geraamde waarden van de percelen. Zonder deze informatie is de omvang van de opdrachten niet goed bepaalbaar.

 

Voor de tijd die benodigd is om een nieuwe aanbestedingsprocedure te organiseren/af te ronden zal SWB Midden Twente de dienstverlening continueren door middel van een of meerdere overbruggingsopdrachten.

Bron: Tenderned 9 maart https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/189408

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *