Aanbesteding N69 vooruitlopend op uitspraak RvS – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding N69 vooruitlopend op uitspraak RvS

Vooruitlopend op een definitieve uitspraak van de Raad van State op de plannen voor de aanleg van de nieuwe verbinding N69 Belgische grens – Eindhoven start de provincie al met de aanbestedingsprocedure van het project. De weg loopt pal door een groot natuurgebied, de grenscorridor, waar onder meer de Malpie en de Groote Heide deel van uitmaakt.

Door meteen met de aanbesteding te beginnen, wil de provincie er in eigen woorden: “voor zorgen dat een aannemer zo snel mogelijk met de realisatie van het project kan beginnen nadat de plannen juridisch onherroepelijk zijn. Gedeputeerde Staten stellen ook de subsidieregeling open voor de gemeenten om de maatregelen uit te kunnen voeren die de ruimtelijke kwaliteit in het gebied verbeteren.”. De inkoop creëert zo zijn eigen bestuurlijke voldongen feit.

Westerhovense Bos ©ZaZ 2016

De Raad van State oordeelde in mei dat de provincie het Provinciaal InpassingsPlan Grenscorridor N69 (PIP N69) op twee punten technisch moet herstellen. Gedeputeerde Christophe van der Maat: “Die herstelopdracht voeren we binnen de beschikbare 20 weken uit. De weg is omstreden, omdat die alleen nodig is om het vrachtverkeer van en naar Lommel te ontlasten.

“Deze tussenuitspraak van de Raad van State maakt ook duidelijk dat de keuze voor het tracé van de nieuwe weg goed door ons is onderbouwd en de procedure voor besluitvorming goed is doorlopen. Door nu al wel te starten met de aanbestedingsprocedure proberen we de vertraging van de aanleg van de nieuwe verbinding te beperken. Een aannemer kan de plannen al in detail uitwerken zodat na de uitspraak van de Raad van State meteen met de daadwerkelijke bouw gestart kan worden.”

Het tracé van de vernieuwde N69 wordt bekend gemaakt via de aankondiging, maar is blijkens het Provinciaal Inpassingsplan parallel aan de Keersop en via het Westerhovense Bos. Een aankondiging hebben we d.d. 22 juni 2017 nog niet gevonden. Blijkens de vooraankondiging op TenderNed gaat het om een aanbesteding met de “Best Value”-aanpak. Via het Provinciaal Inpassingsplan is het idee al ruwweg bekend: dat moet komen te liggen ten westen van Dommelen, van Knegsel naar Valkenswaard.

“Om marktpartijen vroegtijdig (middels deze vooraankondiging) te informeren is de provincie Noord-Brabant/Aanbesteder voornemens om het project Nieuwe Verbinding N69 aan te besteden c.q. te realiseren. De opdracht betreft Ontwerp-, Uitvoerings- en Meerjarige Onderhoudswerkzaamheden in de vorm van een geïntegreerd contract met toepassing van UAV-GC 2005. Te hanteren aanbestedingsprocedure: conform de Europese Openbare procedure van het ARW 2016 hoofdstuk 2 met Best Value-aanpak om een overeenkomst te sluiten. Het gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) op basis van Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding (BPKV).”

 

Blijkens de vooraankondiging bevatten de werkzaamheden:

Het opstellen van een integraal Voorlopig ontwerp en een Definitief ontwerp voor de Nieuwe verbinding N69 en het verder ontwikkelen hiervan tot een uitvoeringsgereed Uitvoeringsgereed ontwerp, een en ander op basis van het Provinciaal InpassingsPlan;
2. Het aanleggen en op het bestaande wegennet aansluiten van een nieuwe 2×1 gebiedsontsluitingsweg (GOW) N69 met een lengte van circa 8,5 km. De aansluiting op de A67 valt buiten de scope en wordt door de gemeente Veldhoven gerealiseerd;
3. Het aanpassen van de gebiedsontsluitingswegen N397 en Luikerweg;
4. Het reconstrueren van de (bestaande) N69-Zuid, het deel van de N69 vanaf de aansluiting van de GOW N69 bij km 45.2 tot aan de Rijksgrens met België (circa km 52.27);
5. Het aanpassen van en het over of onder de nieuwe GOW N69 leiden van de kruisende bestaande erftoegangswegen;
6. Het aanleggen van kunstwerken voor kruisende erftoegangswegen, de N397 en voor de aansluiting bij de Luikerweg;
7. Het aanleggen van kunstwerken voor een halfverdiepte ligging van de GOW N69 bij de Broekhovense weg en de Molenstraat;
8. Het aanpassen van het waterhuishoudkundig systeem;
9. Het aanleggen van beplanting;
10. Het aanleggen van ecologische voorzieningen;
11. Het aansluiten en in gebruik stellen van de Nieuwe verbinding Verbinding N69;
12. Het voorbereiden en coördineren van werkzaamheden aan kabels en leidingen derden;
13. Het meerjarig onderhouden van de verharding inclusief markeringen en de kunstwerken van de nieuw aangelegde GOW N69, voor het gedeelte dat in beheer komt van de provincie Noord-Brabant;
14. Het uitvoeren van (conditionerings)onderzoeken om het Werk te kunnen realiseren;
15. Het verzorgen van de benodigde vergunningen en toestemmingen om het Werk te kunnen realiseren;
16. Het voeren van projectbeheersing, project-, contract-, omgevings- en technisch management.

Zie verder:

Reacties: https://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderingen-ps/ps/20141031/download.aspx?qvi=50450

De route en het Provinciaal Inpassingsplan
http://ruimtelijkeplannen.brabant.nl/?phID=57A65DE0-CA93-49E7-AF4E-C18BE680979E

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *