Aanbesteding exploitatie zwembaden Heerlen – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding exploitatie zwembaden Heerlen

Foto: pexels.com

De gemeente Heerlen is voornemens om het bestaande gemeentelijk zwembad te Hoensbroek te renoveren en een nieuw doelgroepenbad te realiseren in de kern Heerlen op een nog nader te bepalen locatie in of rond het centrum (het ‘Centrumbad’). Het exploitatiecontract met de exploitant van het gemeentelijk zwembad te Hoensbroek loopt in mei 2021 af en de gemeente wenst de exploitatie van beide baden door een
aanbesteding onder te brengen bij één, professionele, marktpartij.

De gemeente zoekt voor het beheer en de exploitatie van de accommodaties een professionele marktpartij met aantoonbare en ruime (specifieke) ervaring met het exploiteren van zwembaden. Daarbij is niet alleen het financiële, maar zeker ook het maatschappelijke aspect van groot belang. De gemeente verwacht van de exploitant, naast het optimaal realiseren van het financiële en maatschappelijke rendement van de
accommodaties, ook dat de exploitatieovereenkomst aangegaan wordt voor een termijn van 10 jaar. Binnen deze (langere) termijn zal de exploitant ook haar maatschappelijke taken uitvoeren. Hierbij zal zij zich proactief opstellen, samenwerken met de gemeente en met derden en een klantgerichte bedrijfsvoering kennen.

Gemeentelijk zwembad te Hoensbroek
Het gemeentelijk zwembad te Hoensbroek is in 1996 geopend. De accommodatie is eigendom van de gemeente Heerlen en wordt momenteel geëxploiteerd door Otterveurdt BV. Het zwembad bestaat onder meer uit een wedstrijdbad, instructiebad, recreatiebad, peuterbad en buiten-/uitzwembad. Verder heeft het zwembad een breed activiteitenaanbod. De gemeente Heerlen is voornemens om dit bad te renoveren. Het renovatieplan heeft de status van voorlopig ontwerp (VO). Voor een aantal onderdelen is de werkomschrijving al concreter uitgewerkt. De aanbestedende dienst  vraagt inschrijvers om een reactie te geven op deze ontwerpstukken. Dit is geen echter geen verplichting.
De aanbestedende dienst is vooral geïnteresseerd in aanvullingen die voor inschrijvers van belang zijn vanuit de bedrijfsvoering en de exploitatie van de accommodatie. Dit kan onder andere, doch niet beperkt tot, betrekking hebben op:
routing entree/toegangscontrole/horeca
routing entree/kleedruimten/zwembaden
installatie- of bouwkundige componenten die onderhoud (incl. schoonmaak) kunnen vereenvoudigen of de kosten ervan kunnen beperken.

Het renovatieplan wordt in de periode november 2020 t/m februari 2021 verder uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp. De aanbestedende dienst is voornemens daarna een periode te gebruiken voor de gemeentelijke besluitvorming, alsook de aanbesteding en de nadere afstemming met de (beoogde) exploitant voor de nieuwe exploitatieperiode. De planning van werkzaamheden en gelijktijdig in functie blijven van het gebouw is daarbij een punt van afstemming tussen de beoogde exploitant, de gemeente Heerlen (eigenaar), het ontwerpteam en de aannemer.
De aanvang van de renovatie is voorzien in de zomer van 2021. De planning wordt uitgewerkt zodat de accommodatie zo veel als mogelijk kan doordraaien. De doorlooptijd van de werkzaamheden is afhankelijk van deze (gefaseerde) planning en wordt op dit moment geschat op 9 tot 12 maanden.

Centrumbad 
Daarnaast heeft de gemeente plannen om en een nieuw doelgroepenbad te realiseren in de kern Heerlen op een nog nader te bepalen locatie in of rond het centrum (het ‘Centrumbad’). Definitieve besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden. Uitgangspunt voor dit doelgroepenbad is een bad van 25 x 10 meter (vier banen), met een volledig beweegbare bodem en een diepte van 0,00 tot 2,00 meter. Verder bestaat de accommodatie uit een met de receptie gecombineerde, kleinschalige horecavoorziening en bijbehorende aanvullende voorzieningen, zoals kleed- en doucheruimten, toiletten, een personeelsruimte, bergruimten en een technische ruimte. 

Apollohal
De aanbestedende dienst sluit niet uit, dat gedurende de looptijd van de concessie ook de Apollohal een nieuwe invulling krijgt. Op
het moment dat er een concreet plan (business case) ligt dat het sportcomplex versterkt, wordt bekeken welke constructie op dat moment het meest passend is en welke rol de exploitant hierbij zou kunnen krijgen. Naar verwachting zal uiterlijk vóór de start van de renovatiewerkzaamheden van het gemeentelijk zwembad te Hoensbroek (gepland zomer 2021) meer bekend zijn over een concreet plan met betrekking tot de exploitatie van de Apollohal. De gemeente is overigens niet gehouden om de exploitatie van de Apollohal te gunnen aan de
exploitant, maar kan hiervoor desgewenst ook derden benaderen. Ook is zij gerechtigd het recht tot exploitatie van de Apollohal in concurrentie op de markt te zetten.

De opdracht die wordt aanbesteed betreft een concessieopdracht voor diensten. De concessie betreft het risicodragend beheren, exploiteren en onderhouden (eigenaren- en huurdersonderhoud) van de accommodaties. De risicodragende exploitatie van het Centrumbad gaat in zodra deze accommodatie in gebruik kan worden genomen. De inschrijver dient bij zijn inschrijving rekening te houden met opstartkosten van de
exploitatie. Gedurende de hierboven beschreven renovatie van het gemeentelijk zwembad te Hoensbroek zal het door de exploitant aangetoonde exploitatienadeel (inkomstenderving minus kostenbesparing) worden gecompenseerd, onverminderd het risicodragende karakter van de overeenkomst. De exploitant wordt – na gunning – gevraagd om op basis van het opgestelde renovatieplan een inschatting te maken van de gevolgen van de renovatie op de exploitatiekosten en -opbrengsten gedurende de renovatieperiode. De inschatting dient als basis voor een
eventueel aanvullende exploitatiebijdrage voor deze periode. De daadwerkelijke aanvullende exploitatiebijdrage is afhankelijk van het aangetoonde exploitatienadeel op basis van werkelijke cijfers. De renovatieperiode maakt integraal deel uit van de onderhavige aanbesteding en opdracht.

Er zal een concessieovereenkomst gegund worden aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving.
De initiële duur van de opdracht bedraagt 10 jaar en zoveel maanden als de exploitatie in 2021 zal duren. De aanvangsdatum van de opdracht ligt naar verwachting op 11 mei 2021 met als uiterlijke expiratiedatum 31 december 2031.

Bron: Tenderned 6 november 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/210806

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *