Aanbesteding De Ruyterkazerne wacht op uitkomst PSC – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding De Ruyterkazerne wacht op uitkomst PSC

Waar blijft de aanbesteding voor de nieuw te bouwen De Ruyterkazerne in Vlissingen?Dat vragen kamerleden van de vaste kamercommissie van Defensie, in een overleg met de Minister, Hennis-Plasschaert. Het Rijksvastgoedbedrijf meldt dat de verwachte datum van Aankondiging van de DBFMO-opdracht voor de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne Vlissingen nog onbekend is, door vertraging in de besluitvorming.

“Het is een klassiek  project: het duurt langer en het wordt duurder. Er is een vertraging van een jaar ontstaan doordat met er met een reeks van externe partijen een verdeling moest worden uitgewerkt over de risico’s en de kosten voor archeologie, bodemgesteldheid, geurcontour en niet-gesprongen explosieven. De minister wijst op een gefaseerde ingebruikname tussen 2020 en 2021. De aanbesteding zou niet voor de zomer van 2016 beginnen. Het is nu najaar 2016, zo wijst het kamerlid erop. Waar is de opdracht?

De uitkomst ervan is afhankelijk van de uitkomst van de PSC Publieke Sector Comparator (PSC), zo stelt Minister Hennis-Plasschaert. Die PSC geeft inzicht in de totale kosten, opbrengsten en risico’s van de publieke uitvoeringsvariant van het project en dient als referentiekader voor uitvoeringen in de markt, aldus de Minister. Die dringt er ook op aan om duidelijk naar voren te brengen dat het gaat om een DBFMO-opdracht met een looptijd van 25 jaar, waarvoor een jaarlijkse vergoeding wordt betaald. De beschikbaarheidsvergoeding wordt ter voorbereiding van de aanbesteding door het RVB berekend in de PSC en wordt dan getoetst op inpasbaarheid in de begroting.

“Is Defensie er bedreven in, Nee. Is het Rijksvastgoedbedrijf er heel bedreven in? Nee. Het instrument is vrij nieuw. We worden er wel toe aangemoedigd het toe te passen, mede door hoe het tegenwoordig werkt in deze wereld en door bijvoorbeeld het Ministerie van Financiën.

De Heer Vuijk vraagt daarop of het mogelijk is om in te schatten wanneer de aanbesteding ongeveer plaatsvindt? Daarop antwoordt Minister Hennis-Plasschaert dat de kazerne nog steeds in 2021 in gebruik kan worden genomen. “Er wordt aan mijn rechterzijde ja geknikt, dus dat stelt gerust.

In antwoord op kamervragen van kamerlid Günel (PvdA) antwoordt Minister Hennis-Plasschaert nog, doelend op de “regionale aspecten” dat het niet mogelijk is om via een aanbestedingsprocedure bepaalde partijen te bevoordelen. De ervaring leert dat in de exploitatiefase veelal service en onderhoud door regionale bedrijfsleven wordt uitgevoerd. Het regionale bedrijfsleven is mondig genoeg om aansluiting te zoeken bij het consortium. “Er is zoiets als verantwoordelijkheid bij de bedrijven zelf”. Verder wordt de bedrijven in de dialoogfase gevraagd hoe zij de Zeeuwse economie kunnen stimuleren.

Wat is de PSC

Dat is een instrument dat volgens de handleiding “je inzicht geven in de mogelijke financiële meerwaarde van een PPS-aanbesteding door de PPS-uitvoering te vergelijken met een publieke aanpak. Het samenstellen van een PSC zal tussen de vijf en acht maanden tijd kosten, aldus de handleiding.

https://www.pianoo.nl/document/11888/handleiding-publieke-sector-comparator-psc

Wat staat er op TenderNed

De redactie van Aanbestedingsnieuws heeft het even nagekeken.
Op TenderNed is alleen een opdracht voor advies te vinden, die sluit op 6 september. Die opdracht is recent gerectificeerd. Op 30 augustus is er een hele set aan kerncompetenties aan de opdracht toegevoegd.

gerectficeerd

De aanbestedingsdocumenten vermelden ook in de meegepubliceerde aanbestedingsleidraad over de te volgen aanbestedingsprocedure:

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om in 2016 een Europese aanbesteding te starten volgens de procedure van de concurrentiegerichte dialoog, die moet leiden tot het aangaan van een geïntegreerd contract voor de nieuw te bouwen Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne in Vlissingen (Markaz), het betreft de aanbesteding van de PPS Markaz
Ten behoeve van die PPS aanbesteding zal het projectgebied voorafgaand en tijdens de aanbesteding van de PPS bouwrijp moeten worden gemaakt. Het bouwrijp maken van het projectgebied houdt op hoofdlijnen in dat eventuele obstakels en verontreinigingen in de ondergrond worden verwijderd, dat onderzoeken naar samenstelling en draagkracht van de bodem worden uitgevoerd en dat nadere onderzoeken naar bestaande bebouwingen en van het terrein worden uitgevoerd.

Tevens is het gehele projectgebied NGE verdacht, zowel in de oppervlakte als op diepte. Bij de op te stellen projectplannen, uit te voeren onderzoeken als saneringen dient hiermee rekening te worden gehouden. Eventuele geotechnische sonderingen vinden daarmee mogelijk ook plaats in combinatie met dieptedetectie op NGE.Voor het project bouwrijp maken van het projectgebied voor Markaz is daarom gedurende langere tijd behoefte aan diensten voor begeleiding en adviesverlening aan de organisatie van de opdrachtgever, zowel voor onderzoek, planontwikkeling en voorbereiding van de aanbesteding als tijdens de aanbestedings- en realisatiefase van het bouwrijp maken van het projectgebied. Het gebied voor het project bouwrijp maken projectgebied MARkaz heeft een omvang van circa 67 hectare.

Naast de aanbesteding van de advies-opdracht is een opdracht gepubliceerd voor facilitaire dienstverlening ten bate van de kazerne. Dat is de Raamovereenkomst Adviesdiensten facilitaire dienstverlening tbv DBFMO-overeenkomst.

https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail//akid/8471552871a9d3ad8b17f3e98d6fa359/pageId/D909A/huidigemenu/aankondigingen/cid/77222/cvp/join

Hoe groot de omvang van het advies is, dat is nog niet bekend. De beoogde planning van het advies staat er wel in, bij de rectificatie van de aanbesteding van advies over het project. Deze wijkt af van de TenderNed data, waaruit blijkt dat tot 6 september 2016 kon worden ingeschreven op de aanbesteding. De stukken melden ook nog, dat bij een eventuele afwijking van de TenderNed data de TenderNeddata leidend zijn. Wat apart. Een week na de sluitingsdatum beginnen met inschrijven.

Inschrijvingsfase
Omschrijving Datum / Week
Verzending uitnodigingen tot inschrijving 16 -09-2016
Uiterste datum indienen verzoeken om nadere inlichtingen inschrijvingsfase 07-10-2016
Publicatie Nota van Inlichtingen inschrijvingsfase op www.TenderNed.nl 14-10-2016
Sluitingsdatum indienen inschrijving 27-10-2016
Mededeling gunningsbeslissing + beroepsperiode tegen gunningsbeslissing (20 kalenderdagen) 01-11-2016
Opdrachtverstrekking, ondertekenen overeenkomst 22-11-2016

 

tenderdatamarkam

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *