Aanbesteding bouwteampartner nieuwbouw Zwembad De Sypel Harderwijk – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding bouwteampartner nieuwbouw Zwembad De Sypel Harderwijk

Foto: Gemeente Harderwijk

In de gemeente Harderwijk bevindt zich sportcomplex De Sypel. Het sportcomplex bestaat uit een binnenbad, een buitenbad, twee sporthallen en een ondersteunende horecavoorziening. Naast het sportcomplex is een sportschool en onderwijsinstelling Landstede gevestigd. De gemeente Harderwijk is eigenaar en beheerder van het sportcomplex en verpacht de horeca. Omdat het binnenbad verouderd is en grootschalig onderhoud noodzakelijk is, heeft de gemeente in 2018 besloten het binnenbad te vernieuwen. In de raadsvergadering van d.d.. 30 januari 2020 is besloten te starten met het voorbereiden van de aanbesteding voor de realisatie van het nieuwe zwembad. Bestaande uit een wedstrijdbad, doelgroepenbad
met medisch-therapeutische voorzieningen, een peuterbad en recreatieve voorzieningen.

Aanvullend hierop is tevens besloten dat:

 • Het bestaande sportcomplex verder moet verduurzamen;
 • De realisatie van het zwembad gefaseerd plaats moet vinden zodat het bad tijdens de realisatie (gedeeltelijk) open kan blijven.
 • De optie uit te werken voor het realiseren van een sporthal inclusief bijbehorende ruimten.

Het zwembad wordt gerealiseerd in het huidige sportcentrum De Sypel. Het sportcentrum bestaat uit een zwembad met binnen- en buitenbad, twee sporthallen en horeca. Direct grenzend aan De Sypel zijn een onderwijsinstelling en een sportschool aanwezig.
Het nieuwe zwembad dient te worden gekoppeld aan het bestaande sportcomplex, zodat één sportcentrum wordt gevormd. Het betreft hier ook de koppeling van de installatie. De huidige parkeerplaats kan in de nieuwe situatie ook dienen als parkeervoorziening. Na de ingebruikname van het nieuwe zwembad dient het huidige wedstrijd- en recreatiebad te worden gesloopt.

Vanwege de aard, complexiteit en raakvlakken van de werkzaamheden, het taakstellende budget en tijdpad, de wens de markt uit te dagen om te komen met innovatieve oplossingen, de wens om maximale afstemming tussen het ontwerp en de uitvoering (bouwkundig, elektrotechnisch, werktuigbouwkundig e.d.) te realiseren, heeft de opdrachtgever ervoor gekozen het TO in bouwteamverband nader uit te werken tot
uitvoeringsgereed ontwerp en te optimaliseren.

De met de onderhavige aanbestedingsprocedure te contracteren bouwpartners nemen zitting in het bouwteam en hebben als primaire taken:

 • Het inbrengen van uitvoeringsexpertise ter optimalisering van de prijs-/kwaliteitverhouding van de (deel)ontwerpen;
 • Het inbrengen van uitvoeringsexpertise ter optimalisering bouworganisatie (planning, organisatie, bouwplaatsinrichting);
 • Het inbrengen van bouw(kosten)expertise van de (deel)ontwerpen en bouworganisatie, met als doel overeenstemming met opdrachtgever te krijgen inzake de (beoogde) aannemingsovereenkomst aangaande de feitelijke realisatie van het Werk .
 • Het nemen van budgetverantwoordelijkheid om het project binnen het taakstellend budget te realiseren.
 • Formalisering opdrachtverstrekking: aannemingsovereenkomst (wordt verstrekt als onderdeel van de gunningsleidraad).

  Kanttekening hierbij is dat de verantwoordelijkheid voor adviezen en ontwerpen ligt bij degene op wiens specifieke terrein in het
  bouwteam die adviezen en ontwerpen betrekking hebben, mits diegene die adviezen en ontwerpen heeft aanvaard en tot de zijne heeft gemaakt.

De bouwteampartners zijn gerechtigd om als eerste en enige een prijsaanbieding te doen voor het op te dragen werk, zoals omschreven in het door de gemeente Harderwijk goedgekeurde uitvoeringsontwerp en de bijbehorende tekeningen. Deze prijsaanbieding moet passen binnen het taakstellend budget van de opdrachtgever.

Contractfase
Indien en voor zover opdrachtgever en de bouwteampartner overeenstemming hebben bereikt over de aanneemsom van het werk (inclusief alle overige condities), én nadat opdrachtgever hiertoe expliciet schriftelijk heeft besloten (bestuurlijk ‘go-besluit’), zal opdracht gegeven worden tot de feitelijke realisatie van het werk.

De aanbestedende dienst heeft ervoor gekozen op de onderhavige procedure het ARW2016 van toepassing te verklaren. De onderhavige aanbestedingsprocedure betreft dus een Europese aanbesteding volgens de niet-openbare procedure, zoals beschreven in ARW 2016, hoofdstuk 3 (aanbesteding met voorafgaande selectie). Door het inzenden van een aanvraag tot deelneming stemt de gegadigde in met de
proceduregang. De gunning geschiedt op grond van Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI), beste prijs-kwaliteit verhouding (BPK).

Voor de Europese aanbesteding is sprake van drie percelen (bouwkundig, installaties en waterbehandelingsinstallatie). Er is dus geen sprake van onnodige samenvoeging van de werkzaamheden. Om de kwaliteit van de engineering en uitvoering optimaal te borgen moeten de benodigde disciplines vroegtijdig aan elkaar worden verbonden. Met de bouwkundig aannemer zal een coördinatie overeenkomst worden gesloten.

Bron: Tenderned 14 augustus 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/202672

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *