Aanbesteding ABRI’s en vrijstaande reclamevitrines gemeente Sittard-Geleen – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding ABRI’s en vrijstaande reclamevitrines gemeente Sittard-Geleen

Foto: Armada

De opdracht omvat de plaatsing van abri’s en vrijstaande reclamevitrines en de concessieverlening voor het exploiteren van reclame in deze objecten. Momenteel zijn er 70 abri’s geplaatst en 49 losstaande reclame vitrine. Aan deze aantallen kunnen
geen rechten worden ontleend. 
Gedurende de looptijd van de concessieovereenkomst is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor beheer, onderhoud en schadeherstel van de objecten. Gedurende de contractperiode kunnen wijzigingen optreden in het

areaal objecten. Haltes kunnen opgeheven worden, nieuwe haltes kunnen ingesteld worden, objecten kunnen (tijdelijk) verplaatst of verwijderd worden en het object kan verbeterd worden als gevolg van nieuwe ontwikkelingen.

De aanbestedende dienst wenst de concessieovereenkomst af te sluiten met één inschrijver. De looptijd wordt bepaald door de inschrijving:
– schrijft de inschrijver in met gebruikt materiaal, dan heeft de concessieovereenkomst een initiële looptijd van tien jaar;
– indien de inschrijving gebaseerd is op de inzet van nieuw materiaal, dan wordt een concessieovereenkomst afgesloten voor vijftien jaar.
In beide gevallen kan de concessieovereenkomst daarna één keer met één jaar verlengd worden. De concessieovereenkomst heeft hiermee een maximale looptijd van elf jaar bij gebruikt materiaal en zestien jaar bij nieuw materiaal. De ingangsdatum van de concessieovereenkomst is een in overleg te bepalen datum.
De mogelijkheid tot verlenging wordt gelicht indien:
– er in de voorbije contractperiode sprake was van tevredenheid over de dienstverlening van de betreffende leverancier;
– er geen inhoudelijke en/of bestuurlijke en/ of organisatorische ontwikkelingen zijn die aanleiding geven om niet te verlengen.

Voorafgaand aan het nemen van een beslissing tot wel of niet verlengen van de overeenkomst, wordt door de gemeente geëvalueerd. Als de opdrachtgever besluit tot het niet geven van verlenging, zal zij dit uiterlijk zes maanden voorafgaand aan het verstrijken van de contractuele einddatum aan de opdrachtnemer kenbaar maken.

In het Programma van Eisen zijn de eisen aan de uitvoering van de opdracht opgenomen. Het Programma van Eisen bestaat uit een pakket van eisen met een knock-out karakter. Het niet (kunnen) voldoen aan één van deze eisen, leidt automatisch tot uitsluiting van de inschrijving! Mocht u zich niet kunnen vinden in één of meerdere eisen, dan dient u dit aan te geven in de
schriftelijke inlichtingenronde, zoals elders in dit document beschreven. Aan de hand daarvan beslist de aanbestedende dienst of zij de betreffende eis handhaaft, dan wel aanpast. Door het indienen van een inschrijving, gaat inschrijver automatisch akkoord met alle (al dan niet in de inlichtingenronde aangepaste) eisen van het Programma van Eisen.

AN Zo ziet u maar Eindhoven staakt aanbesteding buitenreclame vanwege Corona en daarmee het wegblijven van adverteerders, in Sittard-Geleen gooien ze er nog een tegenaan.

Bron: Tenderned 14 december 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/214320

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *