Aanbesteding voor integraal werkontwikkelbedrijf Wageningen – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding voor integraal werkontwikkelbedrijf Wageningen

Momenteel wordt in gemeente Wageningen een groot deel van de re-integratie-activiteiten richting betaald werk en beschutte werkplekken (Wsw beschut binnen en Beschut werk) uitgevoerd door een opdrachtnemer die daar invulling aan geeft met het zogenaamde ‘Werkpunt’. Omdat dit contract met de huidige opdrachtnemer eindigt op 1 januari 2022, is deze aanbesteding opgestart. De opdrachtgever wenst met één inschrijver die de economisch meest voordelige Inschrijving heeft
gedaan een overeenkomst te sluiten voor een integraal werkontwikkelbedrijf op een Wageningse locatie
 (door Inschrijver te realiseren) voor de re-integratie/ontwikkeling/werk van de volgende doelgroepen:

  • Participatiewet, trede 3 en 4 van de Participatieladder;
  • Wsw-beschut binnen, voor Wsw’ers met een dienstverband bij gemeente Wageningen die op een beschutte werkplek werken;
  • Uitvallers Wsw-detacheringen met een dienstverband bij gemeente;
  • Beschut werk met een positief Advies indicatie Beschut werk van het UWV en een dienstverband bij gemeente.

Opdrachtgever kiest er voor om de opdracht samen te voegen omdat dit zorgt voor onderlinge versterking en een soepele overgang van de verschillende processtappen. Vanaf het moment dat een inwoner het integrale werkontwikkelbedrijf binnenstapt, komt hij/zij de jobcoaches, jobhunters en (werk)begeleiders tegen die hem of haar helpen bij de weg terug naar werk. Er is geen overdracht tussen verschillende organisaties met afstemming en (opnieuw) kennismaken. Ook
versterken de verschillende diensten elkaar. Zo vormen de jobcoaches een extra ingang bij werkgevers voor het plaatsen van inwoners, en ligt dit niet enkel bij de jobhunter.
Uiteindelijk doel is, de
 uitstroom van doelgroep Participatiewet naar maximale passende participatie, bij voorkeur
met betaald werk en 
het bieden van een beschutte werkplek aan de doelgroep Wsw-binnen en de doelgroep Beschut
werk die blijvend aangewezen zijn op deze vorm van werk. Om dit te realiseren wordt naar vermogen gewerkt aan ontwikkeling en realisatie van doorstroom van de doelgroep naar andere vormen van werk zoals bijvoorbeeld een baan in het kader van de Banenafspraak.

De doelgroepen Wsw en Beschut werk hebben een dienstverband bij gemeente Wageningen. Het werkgeverschap/de HRM functie wordt verricht door gemeentelijke jobcoaches. Dit is inclusief de begeleiding van langdurig verzuim > 4 weken, deze taak ligt dus niet bij opdrachtnemer. Deze overeenkomst wordt onder de VNG Inkoopvoorwaarden van opdrachtgever afgesloten, met een looptijd van twee jaar, met een aan de opdrachtgever toekomende optie tot verlenging van maximaal vier maal één  jaar. De Gemeente Wageningen heeft als uitgangspunt om de volledige contractperiode te benutten. Elk jaar, minimaal zes maanden voorafgaand aan de ingangsdatum van de eventuele verlenging, wordt een gesprek gevoerd over de behaalde resultaten, uitvoering van de gunningscriteria en mogelijke acties. Indien dit gesprek positief verloopt en de wens tot verlenging
bestaat, zal over worden gegaan tot verlenging. Bij verlenging worden de voor de oorspronkelijke contractperiode overeengekomen bepalingen onverkort van kracht, tenzij in gezamenlijk overleg anders wordt bepaald en vastgelegd.
Wanneer de procedure volgens planning verloopt, heeft de opdrachtgever de intentie de overeenkomst op 1 januari 2022 in te laten gaan.

Deze aanbesteding valt onder de werking van de Aanbestedingswet. Er is gekozen voor de openbare procedure. Het gunningscriterium voor deze aanbesteding is beste prijs-kwaliteitsverhouding op basis van gunnen op waarde. Bij gunnen op waarde wordt de kwaliteit vertaald naar euro’s en in mindering gebracht op de inschrijfsom, hierdoor ontstaat een fictieve inschrijfsom. De inschrijver met de laagste fictieve inschrijfsom krijgt de opdracht gegund.

Bron: Tenderned 10 mei 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/227376

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *