A27/A1 Utrecht Noord – Knooppunt Eemnes – Aansluiting Bunschoten-Spakenburg RWS – Aanbestedingsnieuws

A27/A1 Utrecht Noord – Knooppunt Eemnes – Aansluiting Bunschoten-Spakenburg RWS

De regio Utrecht is door zijn centrale ligging één van de belangrijkste schakels in de wegeninfrastructuur van Nederland. In de Nota Mobiliteit is het kabinetsbeleid over verkeer en vervoer tot het jaar 2020 weergegeven. Hieruit blijkt dat de wegen niet alleen van cruciaal belang zijn voor de regio zelf, ook verkeer uit het zuiden, oosten en noorden van Nederland moet de regio Utrecht passeren om de westelijke delen van
de Randstad te kunnen bereiken. De Nota Mobiliteit is opgegaan in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). In de Nota Mobiliteit wordt geconstateerd dat er in de regio Utrecht bereikbaarheidsproblemen zijn op het hoofdwegennet. Er wordt niet voldaan aan de normen voor reistijden, doorstroming en betrouwbaarheid. Als gevolg van de algemene verkeersgroei en de ontwikkeling van stedelijke gebieden in de regio voorziet de nota een verdere toename van het verkeer. De problemen zullen hierdoor groter worden. In de SVIR is de ambitie voor de A1 en de A27 in 2040 opgenomen om 2×4 rijstroken zeker te stellen. Daartoe is een planstudie voor het project A27/A1 opgesteld. Het resultaat van de planstudie is het Tracébesluit A27/A1 Utrecht Noord – Knooppunt Eemnes – Aansluiting Bunschoten-Spakenburg dat op 4 september 2014 door de minister is getekend. Het Tracébesluit omvat de aanleg van 2×4 rijstroken op de A1 en is een eerste stap op weg naar de in de SVIR benoemde zekerstelling van de bereikbaarheid. Voor de A27 betreft het de aanleg 2×3 rijstroken met een ruimtereservering voor een eventuele vierde rijstrook of HOV-verbinding, ook deze aanpassing past in de ambitie van de SVIR. Deze maatregelen maken onderdeel uit
van het totaalpakket dat nodig is om ervoor te zorgen dat in 2020 de doorstroming op de Ring Utrecht en de driehoek Utrecht – Hilversum – Amersfoort voldoet aan de streefwaarden uit de Nota Mobiliteit. De maatregelen op de A27/A1 leveren tevens een bijdrage aan de leefbaarheid in het gebied rond deze beide wegen door de verbetering van inpassing/vormgeving.

Doel van het Project is om de maatregelen van het Tracébesluit uit te voeren. Het Tracébesluit betreft de aanpassing van de A27 tussen Utrecht en Hilversum (knooppunt Eemnes) en de A1 tussen Hilversum (knooppunt Eemnes) en aansluiting Bunschoten-Spakenburg in beide richtingen. Het project is opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT). De wegaanpassing betreft:

  • Uitbreiding van de autosnelweg A27 van 2×2 naar 2×3 rijstroken op het traject Utrecht-Noord – knooppunt Eemnes, met een ruimtereservering in de middenberm voor een toekomstige vierde rijstrook of een (H)OVverbinding;
  • Aanleggen van een spitsstrook op de vluchtstrook tussen aansluiting Utrecht-Noord en aansluiting Bilthoven;
  • Uitbreiding van de autosnelweg A1 van 2×2 naar 2×4 rijstroken op het traject knooppunt Eemnes – aansluiting Bunschoten-Spakenburg;
  • Verbreden van de verbindingsboog in knooppunt Eemnes van de A27 naar de A1 van 1 naar 2 rijstroken;
  • Vervangen van de aansluiting Hilversum op de A27 door een veel compactere aansluiting;
  • Ombouw aansluiting Bilthoven.

De overige maatregelen betreffen in hoofdzaak het aanleggen of verplaatsen van geluidsschermen, het aanleggen van tweelaags ZOAB en het treffen van de noodzakelijke maatregelen voor waterhuishouding en natuurcompensatie. Ook worden diverse kunstwerken aangepast of vernieuwd. Het Project bestaat uit twee fasen, de aanleg en de instandhouding gedurende 25 jaar.

De aanbestedingsprocedure start met de selectiefase. Selectie vindt plaats op basis van een beoordeling op uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen. De aanbesteder zal de gegadigden ten aanzien van wie zich geen uitsluitingsgronden voordoen en die voldoen aan de geschiktheidseisen uitnodigen tot deelneming aan de dialoog.

Bron: Tenderned 26 november 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/212754

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *