Grazige deel Oostvaardersplassen – Aanbestedingsnieuws

Grazige deel Oostvaardersplassen

Foto: Staatsbosbeheer

Het Oostvaardersplassengebied is een van de grootste aaneengesloten natuurgebieden van Nederland en ligt vlakbij het stedelijk gebied van Almere en Lelystad. Het gebied trekt vele bezoekers uit binnen- en buitenland.  Staatsbosbeheer staat voor de uitdaging om de beschermde natuurwaarden van het gebied duurzaam te behouden en tegelijkertijd recht te doen aan de stijgende recreatievraag. Ontwikkelingen die de planvorming kaders geven en versnellen zijn het beheerplan Natura 2000 en het nationaal park Nieuw Land. In het grazige deel van de Oostvaardersplassen moet uitvoering worden gegeven aan de maatregelen die in het Natura 2000-beheerplan worden aangegeven voor het herstel van de diverse habitattypen voor
Natura 2000-vogelsoorten. Voor de Natura 2000-soorten is in het grazige deel behoefte aan extra poelen met helder water zodat een groter aanbod voedsel in de vorm van vissen aanwezig is en een groter aanbod aan broedgebied voor met name dodaars in de vorm van rieteilanden die niet betreden kunnen worden door grote grazers. In het Natura 2000-beheerplan zijn maatregelen opgenomen waaraan op de volgende manier invulling is gegeven in het ontwerp:
• Graven van poelen die bijdragen aan het vergroten van de foerageermogelijkheden van lepelaars en reigers.
• Aanleggen van visslenken van de Lage Vaart naar de Waterlanden die bijdragen aan het laten functioneren van de vispassages en die zoveel mogelijk lopen via poelen in de Beemdlanden (diep en ondiep) naar de te maken grote poel, vlak voor de observatiehut `De Zeearend’.

De Bovenstaande maatregelen zijn reeds in uitvoering.
• Aanleggen van twee vispassages die zorgen voor een betere verbinding voor vissen, zowel met de wateren buiten het gebied van de Oostvaardersplassen (Lage Vaart Systeem) als binnen het gebied (Grazige deel). Deze maatregel is mede het onderwerp van deze aanbesteding.

In 2018 zijn aanvullende maatregelen aanbevolen door de externe Begeleidingscommissie Beheer Oostvaardersplassen. Dit betreft onder meer extra vernattingsmaatregelen en maatregelen voor een aantrekkelijk en beleefbaar landschap.
De aanbevelingen zijn evenals de Natura2000-maatregelen uitgewerkt in het ontwerp waarin de volgende maatregelen zijn voorzien:
• Extra poelvormige waterpartijen in Beemdlanden, Waterlanden en Spoorzone
• Inundatiezone op de overgang van moeras naar drogere delen
• Vernatting Broeklanden door waterpeilverhoging
• Realisatie uitkijktorens, observatiepunten en kijkschermen.
• Aanlegsteigers voor vaarexcursies op het Hoofddiep,
• Vervanging en aanleg van bruggen in het entreegebied
• Realisatie van moerasvlonderpaden in Driehoek en Entreegebied
• Trekpontje over het Hoofddiep.

Deze recreatieve voorzieningen en extra vernattingsmaatregelen zijn ook onderdeel van deze aanbesteding. In 2020 is het project eerder (in afwijkende vorm) op Tenderned gepubliceerd. Vanwege bezwaren op onderdelen van de vergunningen is in mei 2020 besloten deze aanbesteding in te trekken. De gepubliceerde werkzaamheden zijn tenminste met een  jaar doorgeschoven waarbij ook opnieuw naar de fasering van de werkzaamheden is gekeken. In 2021 heeft Staatsbosbeheer een deel van het project opnieuw aanbesteed. Dit betreffen de N2000-maatregelen waarvoor geen vergunning en/of ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming nodig zijn. Dit project is gegund aan Ploegam B.V., en is sinds augustus 2021 in uitvoering. De uiterste opleverdatum van het bestek N2000-maatregelen en dit onderhavige bestek zijn gelijk aan elkaar,
namelijk 1 november 2023. De aanbesteding van de recreatieve voorzieningen en extra vernattingsmaatregelen die eerder in 2020 zijn gepubliceerd, vindt nu plaats. Wat betreft de extra vernattingsmaatregelen wordt in mei een uitkomst verwacht t.a.v. de beroepsprocedure tegen het besluit op de Wnb-vergunning. De bezwarenprocedure tegen de Wnb-vergunning voor de recreatieve maatregelen is afgerond. Voor de uitkijktorens is de omgevingsvergunning nog in aanvraag en zal opdrachtverlening voor dit onderdeel mede afhangen van het verlenen van deze vergunning. In het project zijn verschillende tussentijdse oplevertermijnen en eindtermijnen opgenomen. Deze komen behalve uit vergunningsvoorwaarden ook voort uit de provinciale en Europese subsidies waarmee het project is gefinancierd. Deze termijnen zijn daarom van groot belang voor het project.

De opdracht die binnen deze aanbesteding in de markt wordt gezet, betreft het uitvoeren van inrichtingsmaatregelen voor het “Recreatieve voorzieningen en vernattingsmaatregelen Grazige deel Oostvaardersplassen”, bestaande uit grondverzet ten behoeve van de realisatie van (o.a.) nieuwe poelen en slenken, vernatting van een deel van het projectgebied, realisatie van grondwallen, kades en beheerpaden. Naast grondwerkzaamheden omvat dit project de realisatie van kunstwerken (o.a. duikers,
stuwen, damwanden, voetgangersbruggen, voetgangerspontje, voetgangersvlonder, uitkijkpunten) en bouwwerken (publieke toren en monitoringstorens). Het project is opgedeeld in 6 deelbestekken, te weten:
B1 Basiswerkzaamheden resterend grondwerk Beemdlanden + recreatieve maatregelen.
B2 Grondwerkzaamheden Broeklanden.
B3 Recreatieve voorzieningen Boardwalk en Rondje Riet Hoofddiep.
B4 Uitkijktoren en observatietorens.
B5 Trekpont.
B6 Poelen Spoorzone.
De verdeling in deelbestekken heeft verschillende redenen. Voor de meeste maatregelen zijn de vergunningen verleend, maar voor enkele nog niet of is de beroepsprocedure op dit moment nog niet afgerond. Daarnaast zijn de verschillende delen vanuit andere subsidiebronnen gefinancierd en moeten daarom financieel onderscheiden kunnen worden. Bovendien zijn met de provincie Flevoland als externe opdrachtgever van Staatsbosbeheer afspraken gemaakt over de prioritering van maatregelen indien het budget ontoereikend zou zijn. De aanbesteder behoudt zich dan ook het recht voor om voor een of meerdere deelbestekken geen of later opdracht te verlenen.

De start van de uitvoering van de werkzaamheden is gepland op 1 augustus 2022 en moet worden opgeleverd op uiterlijk 1 november 2023. Binnen deze periode gelden op hoofdlijnen de volgende beperkingen:
• Broedseizoen: van 1 februari – 1 augustus, mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd in het gehele projectgebied.
• Afschotperiode grote grazers: van 1 november – 1 april, mogen uitsluitend werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 11:00 en 16.00 uur. Deze beperking geldt niet voor het entreegebied. In overleg met SBB zijn tijdens deze periode twee dagen vrij te houden van afschot zodat wel de volledige werkdag kan worden gewerkt. In het entreegebied is geen beperking afschotperiode aanwezig. In de praktijk komt het er op neer dat (buiten het entreegebied) minder dan drie maanden per jaar beschikbaar zijn om fulltime werkzaamheden uit te voeren: vanaf einde broedseizoen (begin augustus) tot 1 november. Voor het entreegebied is deze periode ca. zes maanden van 1 augustus tot 1 februari. Wel is van belang om goed rekening te houden met beperkingen door natte weers- en terreinomstandigheden.

De gehanteerde aanbestedingsprocedure voor deze opdracht is de nationale openbare procedure, volgens hoofdstuk 2 van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016). Het gunningscriterium, als bedoeld in artikel 2.6.1 van het ARW 2016, betreft de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de “laagste prijs”.

Bron: Tenderned vrijdag 15april 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/259190

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *