Nieuwbouw van Kentalis Compas College Zaltbommel – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw van Kentalis Compas College Zaltbommel

Koninklijke Kentalis is er voor kinderen, jongeren en volwassenen die moeite hebben met horen en communiceren omdat ze:
doof of slechthorend zijn;
doofblind zijn;
ernstige communicatieproblemen hebben (TOS of autisme met spraaktaalstoornissen);
soms in combinatie met een verstandelijke beperking, motorische problemen of psychiatrische problemen.

Ook ondersteunt Koninklijke Kentalis de omgeving van cliënten en leerlingen, waaronder ouders en verzorgers, scholen, huisartsen, logopedisten, consultatiebureaus, kinderdagverblijven en andere zorg- en onderwijsorganisaties.

Koninklijke Kentalis heeft het voornemen nieuwbouw voor het Kentalis Compas College te realiseren in bestemmingsplan Waluwe Noord te Zaltbommel. Het Kentalis Compas College is een cluster 2 Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor circa 60 jongeren die doof of slechthorend zijn in de leeftijd tussen de 12 en 20 jaar. De school betreft een 3 laags gebouw van in totaal circa 1200 m² bvo, in hoofdlijn bestaand uit een prefab betonnen binnenschil, prefab vloeren en een gemetselde gevel.

Koninklijke Kentalis is op zoek naar een ervaren, professionele en kundige partij om de opdracht uit te voeren en is hiertoe een aanbestedingsprocedure gestart teneinde een partij te selecteren met intentie de opdracht te gunnen. Dit mede op basis van bestek en tekeningen die in de inschrijffase als bijlage bij de inschrijfleidraad worden meegezonden. Er is  gekozen voor het volgen van een niet-openbare procedure omdat de gekozen procedure is in lijn met de gids proportionaliteit en op aangeven van de gemeente Zaltbommel. 

De opdracht voor de totale werkzaamheden is opgedeeld in meer opdrachten, t.w.: 1. de bouwkundige werkzaamheden en 2. de installatietechnische werkzaamheden, aanbesteder behoeft in die zin geen invulling te geven aan het bepaalde in ARW 2016.
De bouwkundige werkzaamheden zijn een afgerond en onlosmakelijk geheel. Om reden van technische verwevenheid en ter voorkoming van afstemmingsproblemen zijn de installatietechnische werkzaamheden niet verder opgedeeld in W- en E- installaties.

Als gunningscriterium voor onderhavige opdracht is gekozen voor “laagste prijs”, omdat:
– De, in vergelijking tot de maatschappelijke (aanbesteder en inschrijvers-) kosten van een gunning op laagste prijs, extra maatschappelijke (aanbesteder en inschrijvers-) kosten van een gunning op beste prijs-kwaliteitsverhouding (hierna BPKV) niet opwegen (maatschappelijk gezien) tegen (eventueel) te behalen voordelen van de aanbesteder bij een gunning op BPKV;
– De aanbesteder is, gelet op onder meer de technische specificaties van de opdracht, niet in staat om kwalitatieve aspecten en/of andere (BPKV, sub-) gunningscriteria, anders dan het ‘laagste prijs gunningscriterium’ met betrekking tot de inschrijvingen, vast te stellen zodanig dat zij (bedoelde aspecten en/of criteria en de waardering daarvan) een significante invloed zullen hebben op de rangorde van de inschrijvingen.

Bron: Tenderned vrijdag 9 juli 2021 voor de bouwkundige werkzaamheden  https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/232777 en voor de installatiewerkzaamheden https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/232776

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *