Nieuwe waterwerken Zoutkamp Waterschap Noorderzijlvest – Aanbestedingsnieuws

Nieuwe waterwerken Zoutkamp Waterschap Noorderzijlvest

De aanbestedende dienst Waterschap Noorderzijlvest is een overheidsorganisatie en staat voor veilig, voldoende en schoon water binnen haar beheergebied. Waterschap Noorderzijlvest creëert hiermee een basis voor een gezonde, oekomstbestendige leef-, woon- en werkomgeving voor Groningen en Noord-Drenthe. Het beheergebied strekt zich uit van Groningen ten noorden van het Eemskanaal, Noordwest-Drenthe en het Friese deel van het Lauwersmeergebied.

De scope van deze Opdracht, ‘Nieuwe Waterwerken Zoutkamp’, betreft in de kern de aanpassing/uitbreiding van het gemaal HD Louwes op een nieuwe locatie nabij de Hunsigosluis en daarmee een grondige aanpak van enkele kunstwerken. Direct zuidelijk naast de Hunsigosluis wordt de bouw van een nieuw, groot boezemgemaal voorzien van 1.600 m3/min, uitmalend richting het Lauwersmeer. Dit boezemgemaal wordt voorzien aan de Lauwersmeerzijde van de voormalige zeekering. Dit gemaal is ter vervanging van het bestaande gemaal H.D. Louwes. Met dit nieuwe gemaal wordt voldaan aan de benodigde capaciteitsvergroting van 600 m3/min ten opzichte van het bestaande, verderop gelegen gemaal H.D. Louwes dat nu 1.000 m3/min kan verplaatsen. Daarnaast is er de historische Hunsingosluis (rijksmonument) in Zoutkamp, inclusief het aansluitende
dijksegment van de voormalige zeedijk, welke samen weer functioneel dienen te worden als regionale kering.
Het programma nieuwe werken Zoutkamp bestaat uit meer dan de scope van deze opdracht namelijk:

 • de hoofdscope zoals hierboven toegelicht;
 • het amoveren van het huidige gemaal HD Louwes met naastgelegen keersluis;
 • diverse koppelkansen.

Het amoveren van het huidige gemaal HD Louwes met naastgelegen keersluis zal starten zodra de nieuwe schutsluis en gemaal zijn gerealiseerd. Omdat dit werk een specialistische (sloop) aannemer vraagt en het werk in tijd pas kan worden uitgevoerd zodra de nieuwe schutsluis en het nieuwe gemaal zijn gerealiseerd, wordt dit onderdeel van het programma apart aanbesteed en maakt dit geen onderdeel uit van deze opdracht. Als onderdeel van het programma nieuwe werken Zoutkamp zijn, na selectie van ideeën vanuit de omgeving en regiopartners, meerdere koppelkansen benoemd. Eén koppelkans maakt deel uit van deze opdracht. Dit is de uitbouw van de Hunsingosluis van keersluis tot schutsluis. Hiermee wordt de scope van deze opdracht als volgt samengevat:
1. Nieuw groot boezemgemaal van 1.600 m3/min (de keuze voor het type pomp wordt gemaakt tijdens het opstellen
van het VO)
2. Renovatie van de bestaande

De te renoveren en uit te breiden Hunsingosluis, deel van deze aanbesteding. Foto: Google Streetview

(basisscope) en uitbouw van de Hunsingosluis tot schutsluis met een lengte voor vaartuigen van minimaal 25 meter
3. Aanpak van de beschoeiing van het Hunsingokanaal

Overige, niet benoemde koppelkansen, maken geen onderdeel uit van deze opdracht. De scope van deze opdracht betreft de voorbereidingsfase, tot en met Definitief Ontwerp, van de hierboven genoemde onderdelen en als optie de uitvoering van het werk.

Deze opdracht betreft de bouwteamfase en de realisatiefase van het werk. Doelstelling van de bouwteamfase is het opstellen van een Voorontwerp (VO) en een Definitief Ontwerp (DO) welke uiterlijk in mei 2022 gereed moet zijn, met voldoende draagvlak van zowel interne als externe stakeholders en dit alles gerealiseerd binnen het taakstellend budget. Het Werk dient uiterlijk mei 2024 te worden opgeleverd. Het resultaat van de bouwteamfase is een uitvoeringsovereenkomst welke o.a. bestaat uit de basisovereenkomst UAV-GC met bijbehorend contractdossier zoals de vraagspecificatie en Annexen.
De aannemer is tijdens de bouwteamfase verantwoordelijk voor:

 • het door middel van de uit te voeren onderzoeken, op te stellen producten en af te geven adviezen minimaliseren van de risico’s voor de uitvoeringsfase
 • vanuit het oogpunt van risicobeheersing onderzoeken te verrichten die van invloed zijn op de uitvoering en/of uitvoeringsmethode. Dit betreft onder andere het droogzetten en inspecteren van de huidige sluis en eventuele andere onderzoeken
 • het leveren van adviezen en diverse producten die als input dienen voor de uitvoeringsovereenkomst
 • het adviseren van de opdrachtgever met betrekking tot optimalisaties in de ontwerpen, die namens opdrachtgever worden opgesteld
 • het toetsen op de uitvoerbaarheid van de ontwerpen die namens opdrachtgever worden opgesteld
 • de specifieke taken en verantwoordelijkheden binnen het bouwteam zoals die zijn
  opgenomen in Appendix 2 van de Bouwteamovereenkomst.

Het gaat in deze aanbesteding om een opdracht die betrekking heeft op het verrichten van werken zoals genoemd artikel 1.1 Aanbestedingswet 2012.  De aan te besteden opdracht bevat zowel de bouwteamfase als de realisatiefase waarbij de bouwteamwerkzaamheden direct worden opgedragen en het daadwerkelijk opdragen van de realisatiefase afhankelijk is van
overeenstemming over de overeenkomst aanneming van werk. Aanbestedende dienst zoekt een aannemer voor het
uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden (opstellen VO en DO, inclusief het uitvoeren van bijbehorende noodzakelijke onderzoeken ter beheersing van de realisatie) in bouwteamverband voor de aanpassing/uitbreiding van het gemaal HD Louwes op een nieuwe locatie nabij de Hunsigosluis en daarmee een grondige aanpak van enkele kunstwerken. 

Het taakstellend budget voor de totale Opdracht bedraagt minimaal €18.100.000,- en maximaal €21.900.000,-.  De hoogte van het taakstellend budget is afhankelijk van het type gemaal en daarbij behorende pomptype dat wordt gekozen. Aangezien het project zich nog in de SO-fase bevindt worden op dit moment nog 3 verschillende varianten onderzocht. De verwachting is
dat in de periode rondom de contractering van de bouwteamaannemer de definitieve keuze voor de uitvoeringsvorm van het gemaal (en mogelijk daarmee het pomptype) wordt gemaakt.
De looptijd van de overeenkomst wordt bepaald door het moment waarop de overeenkomst wordt ontbonden. Er is geen sprake van een vooraf vastgestelde looptijd.

Bron: Tenderned 18 januari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/217179

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *