Levering maaimachines gemeente Hoorn – Aanbestedingsnieuws

Levering maaimachines gemeente Hoorn

Foto: Gemeente Hoorn

Binnen de gemeente Hoorn is de afdeling stadsbeheer verantwoordelijk voor het onderhoud en schoonhouden van groen, wegen, riolering, openbare verlichting, verkeerslichtinstallaties e.d. Vanuit het bureau Groen & Reiniging worden groen en maaiwerkzaamheden gecoördineerd. Voor deze werkzaamheden zijn wij op zoek naar meerdere maaimachine’s die geschikt zijn voor het maaien van gazonvelden, weides en groenstroken. In deze aanbesteding gaat het om de levering van 5 maaimachines, deze moeten compact, krachtig, geluidsarm zijn en voldoen aan de nieuwe milieueis Tier 5.

Met deze aanbesteding kiezen we één opdrachtnemer waarmee we een overeenkomt afsluiten voor de levering van de maaimachines.
De opdracht bestaat uit één perceel:

  • Levering 3 stuks maaimachines enkeldeks
  • Levering 2 stuks maaimachines 3- delig
  • Een onderhoudscontract gedurende de levensduur (7 jaar)

De ingangsdatum van de overeenkomst is 13 januari 2021. De einddatum van de overeenkomst is de afhankelijk van de aangeboden garantietermijn van de winnende inschrijver. De overeenkomst loopt na beëindigen van de garantietermijn van rechtswege
af. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om naast de vijf geleverde maaimachines binnen dit contract één of meerdere maaimachines extra te kopen gedurende de overeenkomst. Deze extra bestelling geldt voor de maaimachines zoals geoffreerd. De prijs wordt geïndexeerd:
prijsindex december 2020.

Gunning geschiedt op basis van de economisch meest voordelige aanbieding (EMVI). Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Gunnen op Waarde methode (GOW). Deze methode gaat uit van toegevoegde waarde of meerwaarde en de totaalprijs van de inschrijving. Hierbij wordt
de totale fictieve meerwaarde bepaald aan de hand van de punten die worden gescoord op de subcriteria.
Met de invulling van het werkplan kan de inschrijver een maximale fictieve korting op de totaalprijs behalen van € 78.000. De totaalprijs minus de fictieve korting geeft de fictieve inschrijfprijs op basis waarvan de economische meest voordelige inschrijver wordt bepaald.
Voor deze GOW kiezen we de criteria Werkplan en Prijs.

Bij de inschrijving moet de inschrijver een werkplan aanleveren met alleen bijlagen waar om wordt gevraagd. Het werkplan moet voldoen aan de beschreven uitgangspunten en dient minimaal een concrete beschrijving te geven voor de uitvoering van de aangegeven criteria. De score wordt berekend door een rapportcijfer per onderdeel.
Wij beoordelen de door u opgegeven prijzen en/of tarieven als volgt: U gebruikt voor het opgeven van de prijzen en/of tarieven het prijsinvulformulier. Het is niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in het formulier. De opgegeven prijzen en/of tarieven zijn exclusief BTW, maar inclusief alle overige kosten, waaronder onder meer begrepen maar niet beperkt tot de kosten voor levering, salariskosten, kantoorkosten, kosten voor hard- en software, telefoonkosten, coördinatiekosten, kosten woon-werkverkeer, parkeerkosten, reis- en verblijfkosten,
verzekeringskosten en sociale premies en belastingen, algemene kosten, winst en risico. Naast aangeboden prijzen mag u geen aanvullende kosten in rekening brengen.Als uw prijzen en/of tarieven in verhouding tot de uit te voeren werkzaamheden abnormaal laag of hoog lijken kunnen wij besluiten om uw inschrijving af te wijzen. Voordat wij dat doen, zullen wij u eerst schriftelijk om de nodige verduidelijkingen vragen.
Het onderhoudscontract maakt onderdeel uit van de totaalprijs.

Aanbestedingsnieuws  valt op dat als onderdeel van de levering een onderhoudstermijn is opgenomen van zeven jaren en dat de contractduur afhankelijk is van de afgegeven garantieperiode. Deze  afgegeven garantie periode telt mee in het werkplan voor een maximale korting.

De minimale garantie voor de te leveren maaimachines is 12 maanden. Het betreft de standaard fabrieksgarantie die gehanteerd wordt.
Extra garantie wordt extra beloond. Geef op het prijsformulier aan welke garantieperiode u hanteert.

copie garantietabel uit werkplan.

Binnen de door Inschrijver gehanteerde garantieperiode worden er voor het oplossen van storingen/reparatie aan de aangeboden maaimachines geen kosten in rekening gebracht voor: arbeidsloon, vervanging van onderdelen, tijdelijke vervanging gelijkwaardige machine, voorrijden, transport, verzending, administratiekosten en dergelijke.

En dat is dan grappig blijkbaar geeft een langere garantietermijn dan 60 maanden geen extra korting op de inschrijfprijs. De contractduur is afhankelijk van de garantietermijn van de winnende inschrijver, die dan natuurlijk nooit meer zal bedragen dan 60 maanden. En hoe verwerk je nu een onderhoudscontract van zeven jaar (of 84 maanden) in een contract met een looptijd van maximaal 60 maanden. Nu zal in de praktijk de leverancier niet graag verder willen gaan dan de standaardfabrieksgarantie, dat kost all-in al genoeg zodra er trubbels zijn, immers fabrieksgarantie is zelden meer dan materiaal. De kosten om 5 jaar  all-in garantie te geven op 5 machines zullen in werkelijkheid niet in verhouding staan tot de maximaal te verkrijgen korting. Ook is de aanbesteder onhandig om hier in plaats van All-in een aantal dingen als arbeidsloon, voorrijkosten etc te vermelden en dan te besluiten met en dergelijke. Dat laatste is weer een potentieel strijdpunt tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.  Want wat niet is genoemd, valt dat dan ja of nee onder “en dergelijke”. Gewoon All-in haalt dat potentiële strijdpunt er uit.

(Andere Aanbestedingsnieuws vult aan:)  Wij kunnen wel vinden dat het aan de aanbesteder ligt, maar dat hoeft een rechter niet ook te vinden.Er vragen over stellen, is wel van belang want hoewel bij consumentenrecht een tekst contra preferentem in het nadeel van de opsteller wordt geïnterpreteerd wordt, is dat bij aanbestedingen zeker niet het geval. Een kort gedingrechter kijkt bij dergelijke interpretatieverschillen vooral naar of er over geklaagd is. Misschien helpt het dat Aanbestedingsnieuws zich vast beklaagd heeft. Want het enige dat echt met zekerheid te zeggen valt over aanbestedingsjurisprudentie is, dat een inschrijver niet vroeg genoeg kan klagen.

Bron: Tenderned 22 oktober 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/209324

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *