Wagenpark lease – Waterschapsbedrijf Limburg – Aanbestedingsnieuws

Wagenpark lease – Waterschapsbedrijf Limburg

Foto: © Waterschapsbedrijf Limburg

Het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) is een zusterbedrijf van Waterschap Limburg. Bij het Waterschapsbedrijf Limburg zijn circa 210 mensen actief. Ongeveer de helft hiervan is werkzaam in het kantoorgebouw te Roermond; de andere helft werkt verspreid over de provincie Limburg op een van de 17 zuiveringsinstallaties.

Op dit moment zijn de voertuigen in het wagenpark eigendom van WBL of worden gehuurd. De overeenkomst tussen WBL en huidige ondernemer is reeds beëindigd. Na evaluatie is besloten om voor het wagenpark over te stappen op full operational lease. Dit is de aanleiding om een nieuwe aanbestedingsprocedure te gaan volgen. Deze aanbesteding richt zich op het contracteren van twee opdrachtnemers die WBL kan voorzien in de behoefte aan de levering van voertuigen.
WBL streeft bij de aanbesteding de volgende doelstellingen na:
1. Efficiënt beheer van het wagenpark;
2. Het optimaliseren van de integrale kosten van het wagenpark;
3. Het wagenpark verduurzamen;
4. Een transparante dienstverlening, d.w.z. een goede controleerbaarheid van mutaties (met name bij hercalculaties) en gemaakte afspraken;
5. Een transparante verwerking van schades bij inlevering aan het eind van een Nadere overeenkomst (leasecontract);
6. Veiligheid en veilig werken;
7. Het minimaliseren van risico’s;
8. Een goede prijs-kwaliteitverhouding;
9. Voldoen aan de Europese Richtlijn ter bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen (2019/1161/EU), ook wel Clean Vehicles Directive (CVD) genoemd;
10. Voldoen aan wet- en regelgeving.
De Aanbestedende dienst koopt in deze procedure niet in met, voor of namens andere aanbestedende diensten. De aanbestedende dienst sluit een schriftelijke raamovereenkomst met in principe twee ondernemers

4 Beschrijving Opdracht
De activiteiten die de te contracteren Opdrachtnemers moeten gaan uitvoeren bestaan onder andere uit:
a. Full operational lease van voertuigen;
b. Inschrijven op minicompetities gedurende de duur van de Raamovereenkomst;
c. Wagenparkbeheer huidig wagenpark en de te leasen voertuigen;
d. Financiering en verzorging van de bedrijfswageninrichting;
e. Financiering en verzorging van de belettering;
f. Financiering en verzorging track & trace;
g. Eigen Financiering voertuig;
h. Verzekeringen;
i. Vervangend vervoer;
j. Huurauto’s, shortlease;
k. Het opstellen van Nadere overeenkomsten (leasecontracten);
l. Verkoop huidige wagenpark.
In de praktijk zou het voor kunnen komen dat opdrachtnemer wordt gevraagd om aanvullende werkzaamheden uit te (laten) voeren die in het verlengde liggen van de full operational lease van voertuigen, maar waarvoor nog geen prijzen of kortingen zijn overeengekomen. Opdrachtgever heeft het recht (niet de plicht) om dit soort aanvullende werkzaamheden in voorkomend geval in opdracht te geven bij opdrachtnemer. In dat geval zal gebruik worden gemaakt van een nadere offerteaanvraag. De raamovereenkomst schetst de randvoorwaarden waarbinnen de werkzaamheden op basis van nadere overeenkomsten (leasecontracten) dienen te worden uitgevoerd. Indien zich een concrete behoefte voordoet die past binnen de scope van de raamovereenkomst, wordt een minicompetitie gehouden.

Het gunningscriterium ‘Beste PKV’ is samengesteld uit de prijs en kwaliteit. In de minicompetitie zal de kwaliteitsbeoordeling van de offertes worden gedaan door een beoordelingsteam, bestaande uit minimaal twee personen. Aan ieder te beoordelen aspect, welke zullen worden aangegeven in de offerteaanvraag, wordt door het beoordelingsteam punten toegekend. De waarde van de opdracht gedurende de looptijd (exclusief opties) / per jaar is geraamd tussen de €600.000,- en €800.000,- exclusief BTW. Teneinde generlei discussies te krijgen over het al dan niet verplicht initiëren van nieuwe aanbestedingen, kan er theoretisch gemiddeld per kalenderjaar tot maximaal €1.000.000,- exclusief BTW door Waterschapsbedrijf Limburg worden afgenomen. Let op: dit is echter een theoretisch maximum (exclusief prijsindexering/inflatie). Hieraan kunnen door inschrijvers echter geen rechten worden ontleend. Het betreft een indicatie.

De looptijd van de raamovereenkomst is voor bepaalde tijd en is in eerste instantie voor vier jaar. De raamovereenkomst vangt aan op 01 november 2022 en eindigt op 31 oktober 2026. De aanbestedende dienst kan de raamovereenkomst stilzwijgend verlengen met twee jaar tegen gelijkblijvende voorwaarden en condities. Van deze verlengingsbevoegdheid kan WBL maximaal tweemaal maal gebruik maken.

Bron: Tenderned https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/266069

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *