Vindbaarheid op Tenderned: aanbesteders moeten metadateren – Aanbestedingsnieuws

Vindbaarheid op Tenderned: aanbesteders moeten metadateren

Weet de Minister wel dat het heel moeilijk is om artikel 2.82 sociale aanbestedingen te vinden? Dat vroeg Kamerlid Bruins van de Christenunie. Groot gelijk natuurlijk. Maar weet u wel, dat aanbestedingen sowieso moeilijk zijn te vinden? Voor iedereen. In de hele grote berg met, uit Hollandse zuinigheid, niet verder gemetadateerde aanbestedingen? Maar dat vraagt niemand.

Voor wie niet op de hoogte is van de sociale aanbestedingen, dat is bijvoorbeeld een aanbesteding aan de sociale werkplaats. Omdat aanbestedingen niet beoordelen op past performances maar alleen op de aanbesteding zelf, is het via een aanbesteding niet mogelijk om zo’n werkplaats vol verstandelijk gehandicapten concurrerend te laten inschrijven.

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat vindt het belangrijk dat sociale ondernemers goed kunnen zoeken. En zij vraagt dus aan PIANOo om dat onder de aandacht te brengen bij aanbestedende diensten. Wie moet dat nou doen? Nou Keijzer gaat dat aan PIANOo vragen om het bij de aanbestedende diensten onder de aandacht te brengen. Aanbestedingsnieuws is niet te beroerd om een handje te helpen om de belastingbetaler weer wat Ministeriële mails te besparen.

Metadateren lieve mensen, jullie ook provincies en christelijke scholengemeenschappen. Veldjes ook invullen. En niet met dat ambtenarentaaltje. Een titel moet de lading dekken.

Alleen het eerste onderdeel wordt niet ingeklapt en is direct zichtbaar. Je kan er dus wel een lang verhaal van maken maar als je in je titel Selectieleidraad aanbesteding uitvoerende partijen Nieuwbouw Christelijk Lyceum Veenendaal zet dan zijn alleen uitgevers die zo’n selectieleidraad wel willen uitgeven geinteresseerd in je schoolgebouw renovatie. Voor jou nog 10 schoolgebouw renovaties.

Dan de Omschrijving. Daar staaat vaak een heel boekwerk. Daarom wordt de tekst ingeklapt met een heel klein oranje driehoekje. In de eerste alinea van de omschrijving moet je dus zoiets zetten dat de ondernemers gaat lokken. Waardoor ze worden uitgenodigd op dat hele kleine oranje driehoekje te drukken. Iets, dat hun interesse zou kunnen wekken. Dat is dus niet hoe de formele naam van jouw dienstonderdeel luidt en hoeveel FTE daar nu precies werken.

©Aanbestedingsnieuws 2020

Eerlijk is eerlijk. We zijn ergere tenders tegengekomen. Die je 100x moet lezen om te weten waar het nu over gaat. Waarbij je in de Van Dale van 1964 moet zoeken naar de precieze betekenis van de gebruikte afkortingen.

Tot slot nog een gezellig wedstrijdje.

Zegt u het ons maar: Welke aanbestedingen zijn 2.82 Aanbestedingen?

We googleden even op aanbestedingen voor fietsenstallingsbeheer.

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/172257

Openbare aanbesteding levering, beheer en onderhoud fietsenstallingen bezettingssysteem
https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/133988

Zelf service fietsenstalling Muiderpoort (in de plaats van da Costa)

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/170006

Exploitatie bewaakte fietsenstalling inclusief beheerdersruimte en openbare toiletunit
https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/160987

Aanbesteding Fietsenstalling- en Garagebeheer 16INK017
https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/83548

Vraag 1

Bent u bekend met het feit dat het op TenderNed vinden van aanbestedingen, die zijn voorbehouden op basis van artikel 2.82, door (sociaal) ondernemers als ingewikkeld en complex wordt ervaren?

Antwoord

TenderNed heeft een klacht van een ondernemer ontvangen die het vinden van voorbehouden opdrachten (zogenaamde 2.82 opdrachten) als ingewikkeld en complex ervaart.

Vraag 2

Deelt u de mening dat het meer herkenbaar maken van aanbestedingen, waarbij nadrukkelijk aandacht is voor meer werkgelegenheid voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, wenselijk is en voor zowel aanbestedende overheidsdiensten (meer keuzemogelijkheid) als (startende) sociaal ondernemers van toegevoegde waarde kan zijn?

Antwoord

Ja.

Vraag 3

Wat vindt u ervan dat opdrachten die in het kader van artikel 2.82 van de Aanbestedingswet 2012 zijn aanbesteed niet via een zoekfunctie vindbaar zijn op TenderNed? Bent u bereid om tot een dergelijke zoekfunctie te komen?

Vraag 4

Bent u tevens bereid om naast een zoekfunctie zich ervoor in te spannen om ook de al in TenderNed bestaande attenderings/notificatiefunctie met dit kenmerk uit te breiden, zodat sociaal ondernemers actief gewezen kunnen worden op een aanbesteding in het kader van artikel 2.82?

Antwoord

Het is op dit moment al mogelijk te zoeken binnen TenderNed, door het gebruik van bepaalde termen die vaak in opdrachtomschrijvingen van voorbehouden opdrachten staan, waaronder “voorbehouden opdracht”, “2.82” of “sociale werkplaats”. Dit geldt voor aanbestedingen gepubliceerd op zowel TenderNed als een privaat platform. TenderNed heeft daarnaast een attenderings/notificatiefunctie, waarbij (sociale) ondernemers via hun interesseprofiel specifieke zoektermen kunnen opnemen. Zij ontvangen dan automatisch bericht bij publicatie van een relevante aanbesteding.

Een apart zoekfilter specifiek voor voorbehouden opdrachten bestaat op dit moment niet. Aanbestedende diensten hebben op TenderNed de mogelijkheid middels een vinkje aan te geven of de aanbesteding een voorbehouden opdracht betreft. De reden dat hiervoor geen specifiek zoekfilter bestaat is dat aanbestedende diensten, naast het publieke platform TenderNed, ook gebruik maken van andere private platforms om hun aanbestedingen op te publiceren. Op TenderNed staat vervolgens alleen verwijzing naar het private platform en de aankondiging van de opdracht, waardoor TenderNed niet over alle gegevens beschikt. Ik heb geen invloed op hoe private partijen hun systemen vormgeven. Een zoekfilter specifiek voor voorbehouden opdrachten zal daarom alleen de voorbehouden opdrachten die op TenderNed worden aangemaakt weergeven en daarom zijn doel missen.

Ik vind het wel belangrijk dat sociale ondernemers makkelijk kunnen zoeken naar aanbestedingen. Voor zowel de zoek- als de notificatiefunctie is vereist dat aanbestedende diensten deze termen opnemen in titel, omschrijving, zoektermen, etc. Ik heb PIANOo gevraagd dit onder de aandacht te brengen van de aanbestedende diensten.

Vraag 5

Welke mogelijkheden ziet u verder om de herkenbaarheid van aanbestedingen in het kader van artikel 2.82 te vergroten? Ziet u tevens mogelijkheden om aanbestedende overheidsdiensten extra te stimuleren om meer in te zetten op sociaal opdrachtgeverschap?

Antwoord

Op het terrein van voorlichting en stimulering van sociaal opdrachtgeverschap gebeuren verschillende dingen. PIANOo (het Expertisecentrum Aanbesteden) publiceert informatie en advies over aanbesteden voor aanbestedende diensten. PIANOo zet daarbij actief in op sociaal opdrachtgeverschap en organiseert onder andere marktontmoetingen tussen aanbestedende diensten en sociale ondernemingen.

Ook zijn er sinds kort kennisbijeenkomsten over de toepassing van voorbehouden opdrachten met publieke inkopers en (sociale) ondernemers gezamenlijk. Het gaat hierbij om sociale ondernemingen in brede zin: het is niet beperkt tot het begrip uit artikel 2.82 van de Aanbestedingswet. Iedere onderneming met sociale en/of maatschappelijke doelstellingen is welkom. In deze bijeenkomsten wordt onder andere ingegaan op de mogelijkheden die de Aanbestedingswet biedt om sociale impact te creëren binnen inkoop- en aanbestedingsbeleid, zoals:

  1. inhuur van participanten (mensen met een arbeidsbeperking) door de Rijksoverheid;
  2. één op één gunning op basis van de percelenregeling of bij specifieke diensten door non-profit organisaties;
  3. de voorbehouden opdrachten (artikel 2.82 van de Aanbestedingswet), waarover ik al eerder uw Kamer informeerde[1]; en
  4. sociale overwegingen binnen een (reguliere) aanbestedingsprocedure. In deze categorie gaat het onder andere over sociale uitsluitingsgronden, (minimum)geschiktheidseisen, bijzondere uitvoeringsvoorwaarden en gunningscriteria.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ondersteunt daarnaast sociaal inkopen met de Handreiking social return om gemeenten te informeren over de verschillende mogelijkheden binnen de Aanbestedingswet. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld de uitvoeringsvoorwaarde stellen dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een deel van de opdracht moeten uitvoeren (SROI).

[1] Kamervragen (Aanhangsel) 2018-2019, nr. 85 (Beantwoording Kamervragen over artikel 2.82 van de Aanbestedingswet).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *