Vervanging kade Achterhakkers Dordrecht – Aanbestedingsnieuws

Vervanging kade Achterhakkers Dordrecht

Projectgebied en de te vervangen kademuur. Kaart © Gemeente Dordrecht

De te vergeven opdracht door de gemeente Dordrecht betreft het vervangen van de kademuur aan de Achterhakkers te Dordrecht. Door middel van een bouwteam wil de aanbestedende dienst het door het ingenieursbureau opgestelde
Voorlopig Ontwerp (VO) voor het vervangen van de kademuur aan de Achterhakkers te Dordrecht, uitwerken tot Definitief Ontwerp (D), een Uitvoeringsontwerp (UO), een bestek en vervolgens ook daadwerkelijk realiseren. Hiervoor dienen voornamelijk damwanden te worden aangebracht vanaf het water en vervolgens achter deze nieuwe damwanden te worden aangevuld met grond / zand. De kade gelegen aan de Achterhakkers (BIKA04 en BIHK04A) behoort tot de Kalkhaven, welke nu fungeert als binnenvaarthaven. De haven wordt afgesloten door de brug de Draai, welke de doorvaartbreedte beperkt tot iets minder dan 17m. De haven is daarmee bereikbaar tot scheepvaartklasse CEMT Va. De kademuur is er slecht aan toe en er zijn recent verzakkingen waargenomen, direct achter de kade. Aan dit deel van de haven staat een rij gezonde bomen. Tijdens de jaarlijkse inspectie is vastgesteld dat het kwelscherm onder de kade evenals de houten funderingspalen vergaand zijn aangetast. Ook de betonconstructie voldoet niet meer.

De werkzaamheden voor de ontwerpfase staan beschreven in de aanbestedingsdocumenten. De werkzaamheden t.b.v. de bouwwerkzaamheden aan de kade zullen in de ontwerpfase verder worden gespecificeerd. Het project omvat engineeringswerkzaamheden tot uitvoering (bouwteamfase) en uitvoering fase 2 (uitvoeringsfase) waarbij een plafondbedrag (taakstellend budget) van toepassing is. De opdracht wordt gefaseerd gegund.
Voor de opdracht is een taakstellend budget van maximaal €4.400.000,- exclusief BTW beschikbaar (engineering- en bouwkosten). Gedurende de bouwteamfase wordt een vergoeding toegekend voor verrichte werkzaamheden. Deze vergoeding wordt (maandelijks) afgerekend op het moment dat de aannemingsovereenkomst wordt getekend waarbij de aannemer gedurende de bouwteamfase de gemaakte kosten continue inzichtelijk maakt voor opdrachtgever. Opdrachtgever laat zich voor wat betreft de kosten gedurende de bouwteamfase bijstaan door een (externe) kostendeskundige. Een uitgebreide beschrijving van de binnen de opdracht behorende werkzaamheden is opgenomen in de Bouwteamovereenkomst. Afwijkingen hierop kunnen enkel plaatsvinden met goedkeuring van de opdrachtgever. In het geval de bouwteamfase eerder wordt afgebroken, om wat voor reden dan ook (niet door toedoen van opdrachtnemer), zal verrekening plaatsvinden, na rato van de geleverde werkzaamheden.

De te sluiten overeenkomst treedt in werking op 1 mei 2024. Eerst wordt fase 1 gegund, indien overeenstemming wordt bereikt, dan wordt fase 2 in opdracht gegeven. Aanbesteder volgt de nationale openbare procedure.  Het gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned woensdag 17 januari 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/323048

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 18 januari 2024

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *