Vervangen brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie Walterboscomplex en Quintax te Apeldoorn – Aanbestedingsnieuws

Vervangen brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie Walterboscomplex en Quintax te Apeldoorn

Foto: RVB

Een taak van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is het instandhouden van het Rijksvastgoed. Met meerjarige uitvoeringsprogramma’s wordt het reguliere beheer en onderhoud geprogrammeerd. Het doel van deze uitvoeringsprogramma’s is het kwaliteitsniveau te behouden gedurende de resterende levens- en/ of gebruiksduur van het Rijksvastgoed. Eén van deze uitvoeringsprogramma’s is gericht op het Walterboscomplex (WBC) en Quintax (Q) te Apeldoorn. Dit zijn twee locaties die meerdere gebouwen bevatten met een totale omvang van ca. 155.000 m2.
Om voor deze twee locaties al het noodzakelijke vervangingsonderhoud te realiseren is het meerjarig Programma Groot Onderhoud (PGO) gestart. Het PGO omvat meerdere projecten die als losse opdrachten in de markt worden gezet. De technische levensduur van de installaties uit het PGO is ca. 15 tot 25 jaar. Het doel van het PGO is dat na de uitvoering van de vervangingsmaatregelen er een ongehinderde voortgang van de installaties is vanaf ca. 2023 tot ca. 2050.

Eén van de opdrachten die onderdeel uitmaakt van het PGO betreft de vervanging van de brandmeldinstallatie (BMI) en de ontruimingsalarminstallatie (OAI) van het WBC en Q te Apeldoorn. Dit omdat de BMI en OAI 20 jaar oud is en zijn technische levensduur heeft bereikt. Voor deze opdracht vraagt het RVB, aan marktpartijen met ervaring en expertise op het gebied van BMI en OAI, om de vervanging uit te voeren.  Het WBC en Q zijn eigendom van het RVB en gevestigd aan de John F. Kennedylaan (WBC) en aan de Laan van Westenenk (Q) te Apeldoorn.

cope van de opdracht is het vervangen van de BMI en de OAI heeft betrekking op alle gebouwen in het WBC en Q. Ten behoeve van de vervanging zijn alle gebouwen geïnspecteerd en heeft een inventarisatie plaatsgevonden om de scope van de vervanging te bepalen. De BMI en OAI werken integraal over de twee locaties en bijbehorende gebouwen. In verband met de instandhouding zijn de brandmeldcentrales en brand(neven)weerpanelen reeds vervangen. Om deze reden is ook het managementsysteem vervangen, maar deze dient nog inhoudelijk aangepast te worden. De nieuwe brandmeldcentrales zijn van het fabricaat Siemens. Het nieuwe managementsysteem is van het fabricaat Siemens, type Desigo CC. Op het WBC dient het reeds vervangen netwerk van brandmeldcentrales te worden uitgebreid met één extra brandmeldcentrale. De bestaande veldcomponenten bestaande uit o.a.automatische- en handbrandmelders, sturingen, etc. dienen incl. bekabeling vervangen te worden. Projectie en sturingen dienen hierbij aangepast/geoptimaliseerd te worden. De ontruimingsalarminstallatie (type A, luidalarm met gesproken woord) dient op beide locaties in zijn geheel vervangen te worden. Op beide locaties dient in de meldkamers de bestaande meldtafel te worden heringericht.

Tijdens de vervangingswerkzaamheden en na oplevering moet de veiligheid van alle aanwezigen in het gebouw geborgd zijn. Hierbij kan gedacht worden aan onder andere:

  • bereikbaarheid van nood- en hulpdiensten;
  • bedrijfshulpverlening (hierna BHV);
  • brandveiligheid;
  • arbeidsveiligheid van medewerkers en bezoekers van de gebruikers, medewerkers van opdrachtnemer en medewerkers van onderhoudsaannemers.

Voor het dagelijks- en storingsonderhoud, zowel bouwkundig als op het gebied van installaties, voor alle gebouwen in het WBC en Q is er één onderhoudscontractant. Met deze onderhoudscontractant dient gedurende de uitvoering veelvuldig afgestemd te worden.

Dit project bevat alleen de onderdelen vervangen die zijn voorgeschreven door het RVB. De opdracht wordt verleend op basis van een werkomschrijving onder de UAV 2012. Er wordt gekozen voor deze traditionele contractvorm omdat de eisen rondom BMI/OAI volledig zijn
vastgelegd in wettelijke kaders en NEN-normen. Doordat het RVB reeds invulling heeft gegeven voor een oplossing die bovenwettelijk is, zou er met een geïntegreerd contract weinig sprake zijn van ontwerpvrijheid voor een te contracteren marktpartij.

De aanbesteding verloopt volgens de Europese procedure uit hoofdstuk 3 van het ARW 2016, de niet-openbare procedure. Dit betekent dat de aanbesteding in twee fasen plaatsvindt. In de eerste fase (de aanmeldingsfase) worden alle geïnteresseerde marktpartijen in de gelegenheid gesteld zich aan te melden als gegadigde. Tijdens deze fase is er gelegenheid om vragen te stellen over het proces om te komen tot een aanmelding. Het doel van deze fase is om maximaal vijf gegadigden te selecteren en uit te nodigen tot deelname aan de tweede fase
(de inschrijvingsfase). Dit wordt gedaan door alle gegadigden achtereenvolgens te toetsen op uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen en vervolgens te beoordelen op selectiecriteria. In de inschrijvingsfase worden deze vijf gegadigden uitgenodigd tot het doen van een
inschrijving. Tijdens deze fase is er gelegenheid om het WBC en Q te bezoeken en inhoudelijke vragen te stellen over de contractdocumenten en het proces om te komen tot een inschrijving. Het doel van deze fase is om uiteindelijk één inschrijver als economisch meest voordelige
inschrijving aan te wijzen. De economisch meest voordelige inschrijving wordt bepaald door de inschrijver die de beste prijs-kwaliteit verhouding heeft. 

Bron: Tenderned 30 september 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/207006

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *