Veiligheidsconstructies bruggen & kademuren Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Veiligheidsconstructies bruggen & kademuren Amsterdam

Foto: Gemeente Amsterdam

De stad Amsterdam staat bekend om haar grachtengordel. Veel van de in de historische binnenstad, maar ook meerdere daarbuiten gelegen, bruggen en kademuren verkeren in een dermate slechte staat van onderhoud dat ze vernieuwd, verstevigd of ondersteund moeten worden. Dit is een grote en langdurige opgave die een periode van twintig jaar kan bestrijken. Daarom is het Programma Bruggen en Kademuren (hierna: PBK) in het leven geroepen. Het programma is onderverdeeld in diverse activiteiten, zoals het onderzoeken van de staat van objecten, het monitoren van kwetsbare objecten en het onderzoeken van mogelijkheden tot vernieuwing van de objecten en innovatie. Op het niveau van deze onderdelen gezamenlijk vindt de programmering, coördinatie en aansturing vanuit het PBK plaats. Het vernieuwen van een object vergt voorbereidingstijd. Mocht er een calamiteit optreden, of mocht uit onderzoeksgegevens blijken dat bij een brug en/of kademuur grote constructieve risico’s spelen, dan kan niet op vernieuwing worden gewacht. In dat geval moeten snel veiligheidsmaatregelen worden getroffen. Calamiteiten nog daar gelaten, kunnen niet alle geïnventariseerde locaties gelijktijdig worden vernieuwd, omdat daar niet in één keer voldoende budget voor beschikbaar is en omdat de stad dan niet goed bereikbaar en leefbaar blijft.
Daarom is binnen het PBK het team Preventie en Interventie (hierna: team P&I) opgericht. Dit team moet ervoor zorgen dat maatregelen worden getroffen waarmee de veiligheid en functionaliteit van het object gedurende twintig jaar geborgd zijn, in afwachting van vernieuwing.
Onder preventie wordt lastbeperking verstaan. Voorbeelden hiervan zijn het:

  • kappen of snoeien van bomen die op de fundering drukken;
  • beperken van (zwaar) verkeer over bruggen en kades;
  • opheffen van parkeerplaatsen;
  • stapvoets rijden van trams.

Interventie behelst het treffen van maatregelen, die weliswaar van tijdelijke aard zijn, maar waarmee de veiligheid is geborgd en de functionaliteit van het object met minimaal twintig jaar wordt verlengd, of na een calamiteit zo goed als mogelijk wordt hersteld, in afwachting van vernieuwing. Met onderhavige aanbesteding ziet team P&I toe op het contracteren van aannemers,
die helpen bij de interventie-opgave. De preventiemaatregelen vallen hier dus niet onder.

Doelstelling: Behoeftige bruggen en kademuren op korte termijn van veiligheidsconstructies voorzien, om onveilige situaties te voorkomen en de functionaliteit van de objecten in stand te houden – of te herstellen – en zo de leefbaarheid en bereikbaarheid van de stad zoveel mogelijk te borgen.

De inkoopopgave is het contracteren van aannemers voor het acuut of op korte termijn realiseren van veiligheidsconstructies. Op basis van de huidige beschikbare onderzoeksgegevens en de indicatieve programmaplanning neemt team P&I als uitgangspunt dat deze opgave voor komende vier jaar bestaat uit: het aanbrengen van veiligheidsconstructies (of het treffen van noodmaatregelen bij een calamiteit) bij veertig bruggen en bij 35 kademuur locaties van elk gemiddeld honderd strekkende meter. Vanuit het gegeven dat het gaat om een aanzienlijke en urgente opgave die lastig is te programmeren en waarvan de aanpak niet volledig vastligt, vanwege locatie en object specifieke afhankelijkheden, zijn bijkomende inkoopdoelen risico gestuurd, als volgt:
1. Capaciteit
Amsterdam beschikt via de inkoop te allen tijde over gegarandeerd betrouwbare en direct beschikbare capaciteit om veiligheidsmaatregelen voor te bereiden en aan te brengen. Er is capaciteit ad hoc, op afroep beschikbaar voor opdrachten die niet lang van tevoren gepland kunnen worden en daardoor ook niet gelijkmatig gespreid kunnen worden.
2. Snelheid
De maatregelen dienen zo snel mogelijk na het signaleren van een constructief veiligheidsrisico en/of het optreden van een incident of calamiteit te worden getroffen.

De opgave in deze aanbesteding betreft het realiseren van veiligheidsmaatregelen voor circa veertig bruggen en 35
kademuur locaties van ieder gemiddeld honderd strekkende meter in de eerste vier jaren van de raamovereenkomst.
De looptijd van de raamovereenkomst kan daarna met twee jaren worden verlengd, waarin de opgave kan worden uitgebreid tot maximaal vijftig bruggen en 45 kademuur locaties. De maximale looptijd van de raamovereenkomst, inclusief de verlengingsoptie, bedraagt zes jaar.

De aannemer die de beste aanbestedingsresultaten heeft behaald, krijgt als eerste een opdracht. De verdere nadere overeenkomsten worden afwisselend verstrekt aan één van de twee aannemers.  Welke partij welke opdracht krijgt, is afhankelijk van de aspecten ‘beschikbaarheid’, ‘locatie’ en ‘omzet’. Bij het aspect ‘locatie’ wordt bedoeld dat de gemeente bij een nieuwe opdracht kijkt of een partij al werk uitvoert in de nabijheid van dat object en of dat in bepaalde mate kan worden
gecombineerd, teneinde overlast en/of kosten te beperken. Wat betreft het aspect ‘omzet’ streeft de gemeente ernaar om beide aannemers in het eerste jaar van de raamovereenkomst qua opdrachten een gelijke omzet te laten behalen. De eerste opdracht aan de aannemer met de beste aanbestedingsresultaten weegt daarin niet mee.

De aanbestedingsprocedure wordt gevoerd volgens de Europese niet openbare procedure overeenkomstig hoofdstuk 3 van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).  Na de aanmeldingsfase ontvangen de geselecteerde gegadigden via TenderNed een uitnodiging tot inschrijving vergezeld van de aanbestedingsdocumenten.
De economisch meest voordelige inschrijving zal worden vastgesteld op basis van beste prijskwaliteitverhouding. De gunningscriteria hebben betrekking op:
De inschrijvingssom o.b.v. twee casussen;
Een plan van aanpak voor de totale opgave, d.w.z. vanaf het moment waarop de aannemer voor een nadere overeenkomst wordt benaderd tot oplevering van het werk. Gegadigde neemt de gemeente mee hoe hij voor de 2-fasen op een voorspelbare werkwijze tot een aanbieding komt en hoe de planning is opgebouwd;
Plan voor kansen en beheersing van risico’s die de gemeente draagt binnen de raamovereenkomst.

Bron: Tenderned 21 december 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/215056

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *