Toegangscontrolesystemen voor verzamelcontainers GFE Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Toegangscontrolesystemen voor verzamelcontainers GFE Amsterdam

Laatst geupdate op augustus 13, 2021 door redactie

Illustratie: Pixabay.com

Huishoudelijk aangeboden groente, fruit, etensresten en tuinafval (GFE/T) worden in Amsterdam tot nu toe nauwelijks gescheiden ingezameld, maar samen met het restafval ingezameld. Het programma GFE/T van de directie A&G heeft als belangrijke doelstelling GFTE/T vanaf 2020 stapsgewijs gescheiden in te zamelen. Deze doelstelling komt zowel voort vanuit (landelijke) wetgeving als vanuit de daarmee samenhangende politieke doelstellingen:
– Wet Milieubeheer, artikel 10.21 lid vermeldt dat groente, fruit- en tuinafval afzonderlijk moet worden ingezameld
– Uitwerking van coalitieakkoord 2018-2022, Hoofdstuk Duurzaamheid en Groen: gescheiden inzameling moet beter en zuiverder.

Het programma GFE/T beoogt een uitbreiding te realiseren van de Amsterdamse inzamelstructuur van de efficiënte gescheiden inzameling van GFE/T, die een zo zuiver mogelijke afvalfractie oplevert, waardoor een hoogwaardige verwerking en toepassing mogelijk wordt. Een belangrijke inzamelmethode is de inzameling met behulp van verzamelcontainers ten
behoeve van bewoners van gestapelde bouw zonder tuinen, en dus zonder tuinafval (en dus ‘GFE’). Onderdeel van deze containers is een toegangscontrolesysteem waarmee vervuiling van het GFE met restafval moet worden voorkomen. 

Dit project draagt zorg voor de inkoop en implementatie van de toegangscontrolesystemen van de verzamelcontainers via een Europese Aanbesteding. De gemeente Amsterdam wenst voor de inzameling van de fractie GFE (groente, fruit en etensresten) ongeveer 3.4500 verzamelcontainers te voorzien van toegangscontrolesystemen en in de toekomst mogelijk ook andere fracties , zoals textiel en luiers. Om vervuiling van het GFE tegen te gaan worden toegangscontrolesystemen
toegepast. Deze toegangscontrolesystemen worden apart ingekocht door de gemeente Amsterdam en door de leverancier geleverd aan de leverancier van de levering van de verzamelcontainers die vervolgens zorg draagt voor montage van de toegangscontrolesystemen. Het project draagt d.m.v. inzamelen van zo zuiver mogelijk herbruikbare GFE bij aan bestuurlijke
doelstellingen voor een duurzame stad. Het draagt hier verder aan bij door te voldoen aan recent aangescherpte milieuwetgeving en aan de politieke wensen om tot een circulaire economie te komen. Tot slot wordt door het realiseren van een moderne inzamelstructuur een bijdrage geleverd aan zowel de efficiëntie als aan de continuïteit van de bedrijfsvoering.

Het project heeft als exclusieve focus de realisatie van het toegangsbeheer voor de inzamelmethode met verzamelcontainers. Het project heeft de volgende projectdoelstellingen:
1. Het realiseren en inrichten van een adequate informatievoorziening omtrent het toegangsbeheer voor de inzameling van GFE-met verzamelcontainers die voldoet aan de functionele en niet-functionele eisen;
2. Het faciliteren van de toegangscontrolesystemen met de beoogde planning van circa 500-700 verzamelcontainers per jaar voor de aansluiting op deze inzamelmethode van alle beoogde huishoudens binnen de gemeente Amsterdam gedurende tien jaar met optie vier maal één verlengen, dus maximaal 14 jaar;
3. Het waar mogelijk optimaliseren van de oplossing door het inzichtelijk maken van het gebruik van de inzamelmethode met verzamelcontainers om zodoende bij te dragen aan het efficiënt en effectief inzamelen van de GFE-fractie, waarbij effectief in dit verband zowel doelt op de zuiverheid van de ingezamelde GFE-fractie als het aandeel van deze fractie t.o.v. het
aangeboden afval als geheel (=responspercentage).

De gemeente Amsterdam wenst voor de inzameling van de fractie GFE (groente, fruit en etensresten) in totaal 3.450 verzamelcontainers te voorzien van een toegangscontrolesysteem. Hiervoor worden toegangscontrolesystemen ingekocht die kunnen worden gebruikt in combinatie met de in te kopen verzamelcontainers. Om vervuiling van het GFE tegen te gaan worden toegangscontrolesystemen toegepast. Deze toegangscontrolesystemen worden middels deze aanbesteding apart ingekocht door opdrachtgever en door inschrijver geleverd aan de opdrachtnemer van de levering van de verzamelcontainers die zorg draagt voor montage van de toegangscontrolesystemen in de containerbehuizing.
De toegangscontrolesystemen, de verzamelcontainers en de toegangspasjes worden ieder apart aanbesteed of ingekocht, omdat er vele leveranciers zijn die niet een integrale oplossing kunnen aanbieden. Amsterdam kan op deze wijze zelf zorg dragen voor een goede aansluiting tussen de betreffende inkoopdelen. Ook biedt het selecteren van verschillende leveranciers voor de verschillende inkoopdelen de noodzakelijke flexibiliteit om snel in te kunnen spelen op wijzigingen
van de inzameling. Verder hebben verzamelcontainers, toegangscontrolesystemen en pasjes ieder een andere economische en technische levensduur, welke correspondeert met een afwijkende contractstructuur en contractduur. Onderdeel van de opdracht is dan ook dat een optimale samenwerking wordt nagestreefd tussen alle betrokken partijen.

De scop van de opdracht bestaat uit het:

  • leveren van een toegangscontrolesysteem op basis van een centrale SaaS oplossing gedurende de volledige technische levensduur van de toegangscontrolesystemen,
  • leveren van ongeveer 4.500 decentrale toegangscontrolesystemen bestaande uit display, kabelboom, slot, voedingsunit en bevestigingsmateriaal, bestaande uit ongeveer 3.450 toegangscontrolesystemen voor de nieuw te plaatsen
    verzamelcontainers, en ongeveer 1.050 toegangscontrolesystemen ter vervanging van de toegangscontrolesystemen die na een gebruiksduur van vijf jaar vervangen dienen te worden in het zesde en zevende contractjaar,
  • leveren van communicatiediensten tussen de containers en de SaaS oplossing enerzijds, en tussen de SaaS oplossing en de medewerkers van de afdeling Afval en Grondstoffen van de opdrachtgever anderzijds gedurende de volledige technische
    levensduur van de toegangscontrolesystemen,
  • demonteren van ongeveer 4.500 defecte en/of verouderde toegangscontrolesystemen en het monteren van (delen van) ongeveer 1.050 toegangscontrolesystemen op reeds op locatie geplaatste verzamelcontainers,
  • leveren van ondersteunende diensten met betrekking tot het databeheer (zoals mutatielijsten, whitelists en automatische download van loggegevens), helpdesk en eventuele training of instructies.
  • terugnemen en eventueel hergebruiken van technisch afgeschreven toegangscontrolesystemen (inclusief voedingsunits).

Het leveren van Mi-fare pasjes of druppels valt buiten de scope van de opdracht en wordt door een derde partij uitgevoerd.
Het monteren van de ongeveer 3.450 toegangscontrolesystemen in de nieuw te plaatsen verzamelcontainers valt buiten de scope van de opdracht en wordt door de leverancier van de verzamelcontainers uitgevoerd. De leverancier van de toegangscontrolesystemen dient wel er op toe te zien dat deze montage professioneel is gebeurd en heeft geleid tot een operationeel werkend systeem. De opdracht bestaat uit de volgende onderdelen:
1. De Aanbesteding is primair bedoeld voor de verwerving van een centrale SaaS-oplossing oftewel het ter beschikking stellen en configureren van de software als een dienst.
2. De levering, implementatie en onderhoud van ongeveer 4.500 decentrale toegangscontrolesystemen (bestaande uit ongeveer 3.450 toegangscontrolesystemen ten behoeve van nieuw te plaatsen verzamelcontainers, en ongeveer 1.050
toegangscontrolesystemen ter vervanging van technisch verouderde toegangscontrolesystemen in het zesde en zevende contractjaar), waaronder het bieden van alle technische en functionele ondersteuning voor het in stand houden van de
afgesproken specificaties en service niveaus tijdens de exploitatiefase van de overeenkomst.

De waarde van de opdracht wordt geraamd op ongeveer €5.500.000,- exclusief BTW, op basis van een contractperiode van maximaal veertien jaar. Dit betreft niet meer dan een een indicatie, waarbij geen rekening is gehouden met toekomstige ontwikkelingen, zoals een toe- of afname van het aantal verzamelcontainers. Aan deze indicatie kunnen door de inschrijver geen rechten worden ontleend. Bij de aantallen zoals opgenomen in het prijzenblad is geen rekening gehouden met de toepassing van toegangscontrolesystemen voor andere fracties. Het zou hierbij kunnen gaan om plaatsing van ongeveer 1.000 extra verzamelcontainers en toegangscontrolesystemen gedurende de contractperiode.

De Aanbestedingswet 2012 stelt dat in principe altijd gegund moet worden op basis van “Economisch Meest Voordelige Inschrijving Beste Prijs Kwaliteitsverhouding (BPKV)”. Dat wordt ook in deze aanbesteding toegepast door naast het onderdeel Prijs, kwaliteitsaspecten te beoordelen en deze te waarderen: 50% prijs en 50% kwaliteit.

NDR: Nu maar hopen dat de gemeente Amsterdam rekening gaat houden met (één-persoons) huishoudens in gestapelde woningbouw zonder lift. Want je loopt je natuurlijk wel een stinkasem met al die trappen.

Bron: Tenderned 19 maart 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/222802

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *