Speelvoorzieningen Gemeente Venlo – Aanbestedingsnieuws

Speelvoorzieningen Gemeente Venlo

Foto: Pixabay

Deze aanbesteding betreft een opdracht in de vorm van een raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van speelvoorzieningen in het openbaar gebied van Venlo. In de gemeente Venlo zijn momenteel ruim 1182 speeltoestellen geplaatst. Deze speeltoestellen bevinden zich in ongeveer 240 speelplekken. Dit zijn speelplekken op blok, buurt en wijkniveau. Deze verdeling stamt nog uit het oude speelruimte beleidsplan. Nieuwe speelvoorzieningen op blokniveau zijn echter al enige jaren niet meer wenselijk. In de geldende ‘Richtlijn Speelplekken’, die tevens een belangrijke bijlage vormt bij deze aanbestedingsprocedure, wordt de visie op speelvoorzieningen binnen gemeente Venlo nader beschreven.


Het doel van deze aanbesteding is het sluiten van een raamovereenkomst met vijf inschrijvers, die gedurende de looptijd zorg dragen voor het leveren en plaatsen van speelvoorzieningen binnen de gemeente Venlo. Sporttoestellen en valondergronden maken géén deel uit van deze opdracht. Op het moment dat er een inkoopbehoefte is aan sporttoestellen en/of valondergronden worden deze volgens het gemeentelijk inkoopbeleid (Strategisch Inkoopkader 2014) ingekocht.

De geraamde opdrachtwaarde voor het leveren en plaatsen van speeltoestellen bedraagt circa € 100.000,- (excl. btw) per jaar. Het merendeel van de behoefte aan speelvoorzieningen komt voort uit vervangingen. Het genoemde bedrag is zuiver indicatief. De gemeente Venlo geeft dan ook géén (omzet)garanties. Inschrijvers kunnen aan de geraamde opdrachtwaarde dan ook geen (impliciete) verwachtingen en/of rechten ontlenen.
Mocht gedurende de looptijd van de raamovereenkomst de optelsom van alle gerealiseerde opdrachten van de gecontracteerde opdrachtnemers tezamen de waarde van € 600.000,- (excl. btw) bereiken dan eindigt de raamovereenkomst met iedere opdrachtnemer van rechtswege.

De raamovereenkomst wordt afgesloten met vijf marktpartijen, zijnde de vijf hoogst scorende EMVI-inschrijvers bij deze  aanbestedingsprocedure. In beginsel zullen alle minicompetities schriftelijk plaatsvinden. Op het moment dat de
gemeente Venlo op een bepaalde locatie (bestaand of nieuw) behoefte heeft aan een speelplek wordt hiervoor een kort programma van eisen samengesteld. In dit programma van eisen staat o.a. voor welke doelgroep (o.a. leeftijd, kinderen met een beperking), met welke speelwaarden/speelfuncties en met welke materialen hier een voorstel moet worden gemaakt Aan de hand van dit programma, in combinatie met een maximaal budget, wordt aan de raamcontractanten gevraagd een voorstel te doen voor een invulling met speeltoestellen. Dit voorstel bevat naast de prijs ook een visuele presentatie. Per minicompetitie wordt aangegeven waarop en hoe de voorstellen worden beoordeeld en op welke wijze derden, zoals bijvoorbeeld bewoners en kinderen, een stem (kunnen) hebben en betrokken (kunnen) worden.

De gemeente behoudt zich het recht voor om losse opdrachten, i.c. een bijplaatsing of losse vervanging met een totale geschatte waarde minder of gelijk aan €10.000,- exclusief plaatsing en ondergrond, enkelvoudig te gunnen dan wel aan minder dan vijf gecontracteerde raamcontractanten een
uitvraag te doen (naar keuze van de gemeente). Daarnaast is de gemeente vrij om speelvoorzieningen die (tijdelijk) niet leverbaar zijn door de 5 partijen, bij een andere leverancier af te nemen.

Bron: Tenderned 15 april 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/192654

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *