Selectie architect nieuwbouw brandweerkazerne Zoetermeer – Aanbestedingsnieuws

Selectie architect nieuwbouw brandweerkazerne Zoetermeer

ontwerpschets van de nieuwe brandweerkazerne.
Schets: Gemeente Zoetermeer (bewerkt)

De verouderde brandweerkazerne aan de Brusselstraat in het Stadshart van Zoetermeer verhuist in 2023 naar het Abdissenbos. Burgemeester Jan Pieter Lokker: ‘Vandaag zetten we een belangrijke stap voor de realisatie van een nieuwe brandweerkazerne in Zoetermeer. Vanaf de toekomstige locatie heeft de brandweer een goede uitvalsbasis voor het snel bieden van hulp aan inwoners van Zoetermeer of daarbuiten.’ De gemeente Zoetermeer draagt in opdracht van Brandweer Haaglanden zorg voor de ontwikkeling van de nieuwe brandweerkazerne. Na realisatie koopt de brandweer de kazerne ‘gebruiksklaar’ inclusief de grond van de gemeente. Via een samenspraaktraject worden omwonenden van het Abdissenbos geïnformeerd en betrokken bij de komst van de nieuwe brandweerkazerne in hun buurt. De nieuwe brandweerkazerne aan het Abdissenbos zal naar verwachting de locatie Brusselstraat vrij maken voor herontwikkeling in de binnenstad. Ook het huidige politiebureau op deze locatie krijgt een nieuwe locatie, en wel aan de Denemarkenlaan.  De huidige kazerne aan de Brusselstraat 4 is in de jaren ’80 gebouwd als de (enige) hoofdbrandweerkazerne van de groeiende stad Zoetermeer. Na de centralisatie is de rol van deze brandweerkazerne veranderd. De post is nu onderdeel van een netwerk van brandweerkazernes.

De nieuwe brandweerkazerne heeft een omvang van ca. 2.100 m2. Er is een voorkeurslocatie vastgesteld door de Veiligheidsregio Haaglanden en de gemeente Zoetermeer. Dit betreft het stuk grond aan het Abdissenbos 5, gelegen ten noorden van de Toyota-dealer. Deze locatie zal door een nog uit te werken verkeerssituatie bereikbaar worden gemaakt met de Afrikaweg. Er wordt een verkeersregelinstallatie gerealiseerd, bedienbaar vanuit de kazerne. De gesprekken voor de verkeerssituatie zijn inmiddels opgestart en bevinden zich in de schetsontwerp fase. De
nieuw te ontwikkelen brandweerkazerne zal moeten aansluiten op de nieuwe verkeerssituatie.
Het nieuwe gebouw dient een brandweerkazerne pur-sang te worden, waarbij de primaire functies van de brandweer gelden als startpunt voor elk ontwerpproces.
De logistiek van het ‘uitrukken’ dient primair te zijn in het gebouw;
De kazerne dient sober & doelmatig uitgevoerd te worden (materiaalgebruik, vormgeving);
De kazerne heeft een duidelijke functie in de omgeving en is als brandweerkazerne als zodanig herkenbaar.

Buiten de reikwijdte van deze aanbesteding vallen de volgende elementen:
– Inrichting van het buitenterrein en openbaar gebied
– Verkeerssituatie vanaf het Abdissenbos naar de Afrikaweg

Het doel van deze niet-openbare aanbesteding is het selecteren van een architect voor de nieuwbouw van de Zoetermeerse brandweerkazerne.  In de selectiefase worden geïnteresseerden in de gelegenheid gesteld een aanmelding te doen met als doel het op een toetsbare en transparante wijze selecteren van gegadigden voor het aangaan van een overeenkomst. Deze gegadigden zullen worden uitgenodigd tot het uitbrengen van een inschrijving. De Gemeente zal 5 Gegadigden selecteren.

De architect is integraal verantwoordelijk voor de bouwkundige, installatietechnische en constructieve ontwerp- en advieswerkzaamheden tot en met het definitief ontwerp. Verder is hij verantwoordelijk voor afstemming en integratie van de verschillende ontwerp- en adviesdisciplines, en heeft dus een ontwerpende en regisserende rol. De architect is verantwoordelijk voor het (doen) samenstellen van alle benodigde bouwkundige,
installatietechnische en constructieve adviezen, berekeningen en overige benodigde onderbouwingen voor het project. De voor de opdrachtnemer voor de uitvoering van deze opdracht relevante en benodigde adviseurs maken onderdeel uit van deze opdracht en vallen onder verantwoording en aansturing van de architect .
De taken en de rol van de architect zijn als volgt:
De te onderscheiden ontwerpdisciplines werken synchroon onder regie van de architect steeds resulterende in (tussentijdse) ontwerpen en adviezen aansluitend bij het Programma van Eisen, welke beschikbaar wordt gesteld aan de geselecteerde Gegadigden met de Uitnodiging tot Inschrijving, waarbij er integraal nagedacht is over het bijbehorende installatieconcept, brandveiligheid, bouwfysica, constructieve aspecten en bouwkosten.
De vergaderingen van het ontwerpteam, bestaande uit de architect, zijn adviseurs, projectmanager van de gemeente en de specialisten van de gemeente, worden georganiseerd, voorgezeten en genotuleerd door de architect. De opdrachtgever zal de vergaderingen (digitaal) faciliteren.
De werkzaamheden door de architect worden uitgevoerd op basis van een Programma van Eisen en de Architectonische en  stedenbouwkundige uitgangspunten. Dit Programma van Eisen en de Architectonische en Stedenbouwkundige uitgangspunten worden door de architect integraal uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp inclusief Technische Omschrijving.
De architect dient rekening te houden met het Beeld- en Kwaliteitsplan de Entree wat beschikbaar wordt gesteld aan de geselecteerde Gegadigden met de uitnodiging tot Inschrijving
Uitgangspunt voor het ontwerp en de realisatie is een traditioneel proces. De werkzaamheden zullen daarbij in fasen worden uitgevoerd, te weten: Schetsontwerp, Voorlopig Ontwerp en Definitief Ontwerp inclusief Technische Omschrijving.
De Opdrachtgever zal de engineering en de uitvoering in overleg met de architect aanbesteden op basis van het Definitief Ontwerp inclusief Technische Omschrijving. Tevens zal de architect advies geven over de gunningscriteria in de aanbestedingsprocedure en beantwoording relevante ontwerp vragen Nota van Inlichtingen van het aanbestedingstraject van het werk.
Bij de Uitnodiging tot Inschrijving die verstrekt wordt aan de geselecteerde gegadigden zal de Technische Specificaties gevoegd worden.

Bron: Zoetermeer.nl en Tenderned 7 oktober 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/207631
 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *