Schonen waterpartijen binnen de kommen in de gemeente Westerkwartier – Aanbestedingsnieuws

Schonen waterpartijen binnen de kommen in de gemeente Westerkwartier

Foto: Pixabay.com

De dienstverlening in deze openbare Europese aanbesteding, betreft het schonen van de watergangen en waterpartijen inclusief het opschonen van de in- en uitstroomopeningen van in de waterlopen gelegen kunstwerken (zoals stuwen, vlonders en bruggen) binnen de bebouwde kom in de gemeente Westerkwartier. Voor deze dienstverlening is de gemeente is opgedeeld in twee percelen:

Perceel 1. Noord Ca. 106.000 m Ca. 445 are
Perceel 2. Zuid Ca. 73.500 m Ca. 720 are
De opgegeven aantallen zijn een indicatie. Voor de exacte bestekeisen, stappen en frequenties zie de bestekken die deel uitmaken van de aanbestedingsdocumenten (voor perceel Noord respectievelijk perceel Zuid). 

Inschrijvers mogen op één en/of beide percelen inschrijven. De percelen worden ieder apart beoordeeld op de gunningscriteria. Als voor beide percelen wordt ingeschreven dient u voor beide percelen een inschrijving (m.b.t. gunningscriteria prijs en kwaliteit) te doen. De uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen hoeft u dan maar een keer aan te leveren. U dient expliciet aan te geven voor welk perceel uw inschrijving geldt. De aanbesteder verwacht dat er per perceel circa een bedrag van € 115.000,- per jaar, aan werkzaamheden uit deze overeenkomsten voortvloeit. Genoemd bedrag is gebaseerd op het verleden, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 


Het volgende valt
niet binnen de opdracht:
1. Maaien van schouwpaden en aangrenzende grasvlaktes.
2. De Aanbesteder behoudt zich het recht voor werkzaamheden aan de eigen dienst op te dragen buiten de werking van de overeenkomst. De inschrijver kan in dat geval geen aanspraak maken op vergoeding van gederfde inkomsten en/of andere schade. Deze werkzaamheden mogen ook door de aanbesteder aan de eigen dienst worden verstrekt voordat het verwachte bedrag aan werkzaamheden uit de overeenkomst is bereikt.
De uitvoering en oplevering van de opdracht dient plaats te vinden binnen de in de bestekken vermelde termijnen. De aanbesteder hecht veel waarde aan een strikte naleving van de voorgeschreven termijnen. Om die reden is besloten een boeteclausule van toepassing te verklaren. Inschrijvers worden hiervoor verwezen naar de bestekken. De opdracht wordt gegund aan de inschrijvers die voldoen aan alle gestelde eisen en de inschrijving hebben ingediend met de beste prijs – kwaliteitsverhouding. 

De looptijd van de overeenkomst(en)  zal een periode zijn van maximaal vijf jaren, waarvan twee jaren vast en drie afzonderlijke optiejaren. Om voor verlenging in aanmerking te komen, wordt de opdrachtnemer aan het eind van elk dienstjaar beoordeeld op basis van de besteksverplichtingen en hetgeen toegezegd is in het door de aannemer aangeboden plan van aanpak.

Bron: Tenderned 21 april 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/225816

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *