Rijksvastgoed gunt herbouw IND complex aan Jorritsma Bouw – Aanbestedingsnieuws

Rijksvastgoed gunt herbouw IND complex aan Jorritsma Bouw

Rijksvastgoedbedrijf heeft een opdracht voor herbouw van het IND complex in Ter Apel gegund aan Jorritsma Bouw in Bolsward. Dat blijkt uit een gunningsbericht op Tenderned. De totale opdracht vertegenwoordigt een waarde van 23 miljoen euro. De opdracht is vorig jaar al aangekondigd, wat ons verbaast aangezien de uitspraak van 25 januari 2024 was.
Het IND-complex is gelegen op het terrein waar ook de COA en DJI zijn gehuisvest. Er is een aantal belangrijke knelpunten in de huisvesting:
1. De huidige werkomgeving sluit onvoldoende aan op de hedendaagse behoeften;
2. Onvolkomenheden in de ruimtelijke indeling. De huidige ruimtelijke indeling is onvoldoende functioneel;
3. Het inbouwpakket is verouderd;
4. Het ontbreken van grip op de ketenpartners vanwege het gemis aan (contractuele) afspraken;
5. Bij het gebruik van het gebouw lopen medewerkers en asielaanvragers gezondheidsrisico’s.

Hiernaast is dit project ook een bundeling van (groot) aantal onderhoudswerkzaamheden die uitgevoerd moeten worden.

Bron: Tenderned, 30 januari 2024
NDR: Dit gunningsbericht van de opdracht komt nét na een uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland dat de opvang te vol zit. Hierover meldt het COA zelf:
Het COA heeft 4 weken de tijd om ervoor te zorgen dat zich in de opvanglocatie in Ter Apel niet meer dan 2000 mensen bevinden. Dat is het oordeel van de rechtbank Noord-Nederland in een kort geding dat de gemeente Westerwolde tegen het COA aanspande.

Sinds oktober 2023 verblijven er meer dan 2000 mensen in de opvanglocatie, het maximum aantal dat in de bestuursovereenkomst is vastgesteld. Dat leidde volgens de gemeente Westerwolde tot onaanvaardbare situaties, zowel binnen als buiten de poorten van Ter Apel. Tijdens de zitting heeft het COA aangegeven het ook zeer te betreuren dat het maximumaantal wordt overschreden en zich bewust te zijn van de impact daarvan op de bewoners en de medewerkers van de opvanglocatie.

Er zijn een paar redenen voor het feit dat er in Ter Apel meer mensen worden opgevangen dan 2000. Op de eerste plaats is het aantal asielaanvragen al enige tijd hoger dan voorgaande jaren. Daarnaast zitten er nog steeds te veel vergunninghouders te lang in de asielopvang en sluiten veel noodopvanglocaties komende maanden de deuren. Hierdoor is er nauwelijks doorstroming vanuit Ter Apel mogelijk en loopt de bezetting op. Het COA kan hier zelf niets aan veranderen, terwijl we er wel op aangesproken worden. Het oordeel van de rechtbank is desalniettemin dat het COA zich aan de grens van 2000 personen moet houden.

Milo Schoenmaker, bestuursvoorzitter van het COA: “Het is een zeer complex vraagstuk en we werken keihard aan oplossingen, maar we hebben hierbij de hulp van medeoverheden nodig. Alleen door in samenwerking met gemeenten meer opvangplekken in het land te creëren komen we uit deze problematiek.”

Het COA blijft de komende tijd keihard werken aan oplossingen. Daarnaast is de hoop gevestigd op de Spreidingswet, die de verspreiding van asielzoekers over Nederland wettelijk voorschrijft. Hoewel gemeenten vanaf februari 9 maanden de tijd krijgen om aan hun opgave te voldoen, is de hoop dat we al eerder effecten van de wet gaan zien.

Dus ja, een hele turbo aanbesteding, of een heel gunstig toeval dat ineens een al een jaar lopende aanbesteding gegund wordt. Misschien toch maar weer een vakminister op Justitie. Of is er binnen de VVD geen niet-corrupte jurist bekend. En hoe komt dat dan?

Visual gepland AZC Amsterdam Houthaven ©COA 2024 zie ook:

https://www.coa.nl/nl/nieuws/geplande-bouw-azc-houthaven-voorjaar-2024-van-start

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *