Rijksbrede aanbesteding vakliteratuur & abonnementen – Aanbestedingsnieuws

Rijksbrede aanbesteding vakliteratuur & abonnementen

Foto: Pixabay.com

De aanbestedende dienst is de Belastingdienst. De Belastingdienst handelt uit naam van de deelnemende diensten. De aanbesteding wordt uitgevoerd voor de in de aanbestedingsdocumenten opgenomen deelnemende diensten. Die deelnemende diensten kunnen bestaan uit ministeries of onderdelen van ministeries en agentschappen die verklaren deel te nemen aan deze aanbesteding. De deelnemende diensten geven daar een volmacht voor af. Het meedoen van de deelnemende diensten aan deze
aanbesteding is niet vrijblijvend. Zodra sprake is van een behoefte, wordt verplicht gebruik gemaakt van de raamovereenkomst met de opdrachtnemer. Er wordt niet buiten de raamovereenkomst om bij derden afgenomen, tenzij anders vermeld in het beschrijvend document,echter geldt er geen verplichting tot afname als er geen vraag naar (behoefte) is bij een specifieke
deelnemende dienst. 

De huidige raamovereenkomsten waarin het de dienstverlening betreft waarin vakliteratuur & abonnementen worden afgenomen expireren per 31 augustus 2022. Deze raamovereenkomsten kennen geen verdere verlengingsopties. Omdat de behoefte aan onderhavige dienstverlening continue is worden er nieuwe raamovereenkomst afgesloten.

De hoofddoelstelling van de Categorie Vakliteratuur & Abonnementen (V&A) en daarmee deze aanbesteding is om (pro-)actief relevante vakkennis en informatie bij de juiste persoon op het juiste moment aan te bieden tegen zo min mogelijk kosten en met het grootst mogelijke gebruiksgemak. De overheid en aanpalende organisaties als ZBO’s, zijn als geheel te bezien als een kennisintensieve organisatie die voor een goede uitvoering van haar publieke taak een continue behoefte heeft aan up-to-date informatie. Ruim 100 overheidsonderdelen en zelfstandige bestuursorganen (tezamen 130.000 FTE) maken gebruik van de kennis en informatie die door middel van deze overeenkomsten wordt ontsloten.
Deze kennis wordt dagelijks ingezet ten behoeve van wetgeving-, beleid-, uitvoerings-, rechtspraak en opleidingstaken van de Rijksoverheid. De bestaande werkinstructies en protocollen zijn hierbij continue onderhevig aan veranderende wet en regelgeving. De dienstverlening omvat een totaal van vele thema’s die benodigd zijn voor goed werkende dienstverlening. Er dient binnen de dienstverlening rekening te worden gehouden met de uiteenlopende behoefte van de deelnemende diensten, mogelijke veranderingen van facilitaire en logistieke processen en verandering binnen de markt van vakliteratuur en abonnementen.

Deze openbare aanbesteding bestaat uit twee percelen.

Perceel 1: Nationale en internationale (abonnementen op) vakbladen, losbladigen, periodieken, seriewerken, boeken, elektronische dragers, grijze literatuur en het toegankelijk houden van bestaande en eerder gekochte uitgaven.

Perceel 2: Dag-, week- en opiniebladen

Het is mogelijk om voor beide percelen een inschrijving te doen. Er is geen beperking aan het aantal percelen dat u gegund kunt krijgen. Het doel is om per perceel te komen tot een raamovereenkomst met één dienstverlener. De omvang van de opdracht is gebaseerd op historische cijfers. De geraamde waarde van de opdracht is berekend over de maximale duur van de af te sluiten raamovereenkomst inclusief de opties tot verlenging en exclusief BTW en is geraamd op:
Perceel 1: €40.000.000,-
Perceel 2: €6.750.000,-

De raamovereenkomsten worden gesloten op het gebied van dienstverlening voor een periode van twee jaar en drie maanden met twee opties tot verlenging van maximaal 12 maanden. De intentie is om de raamovereenkomsten op 1 juni 2022 van kracht te laten zijn. De raamovereenkomsten starten met een overgangs-of implementatieperiode.Deze Opdracht wordt gegund aan de inschrijver of inschrijvers die voldoet dan wel voldoen aan alle gestelde eisen en die de inschrijving heeft ingediend met de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs–kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zondag 5 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/246039

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *