Renovatie basisschool De Brug Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Renovatie basisschool De Brug Utrecht

Basisschool de Brug.
Foto: Google Streetview

Het project omvat de renovatie van basisschool De Brug. Het project wordt gerealiseerd aan de Laan van Nieuw Guinea 20 in
Utrecht. De kavel bestaat uit twee percelen. De omvang van de percelen betreft respectievelijk ca. 1.712 m2 en ca. 120 m2, totaal ca. 1.832 m2. Het ruimtelijk kader voor de toekomstige school is gebaseerd op het uitgangspunt van 8 groepen en een gemeenschapsruimte, met een maximale omvang van het schoolgebouw van 1.200 m2 BVO (omvang huidige gebouw).
De Brug is opgenomen in het Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting (MPOHV) van de gemeente Utrecht,
uitvoeringsprogramma 2018 – 2021, en komt daardoor in aanmerking voor renovatie. De Brug is gehuisvest op tweetal locaties, alleen locatie Laan van Nieuw Guinea is opgenomen in MPOHV. Het originele gebouw dateert uit 1923 en is in 1928 uitgebouwd met twee lokalen. In 1950 zijn er nog twee lokalen bijgekomen bovenop de uitbreiding van 1928. Het interieur heeft in 1977 een ingrijpende verbouwing ondergaan waarbij veel van de originele afwerking en detaillering verloren is gegaan. De hoofdopzet is een V-vormig gebouw in twee lagen met een centraal trappenhuis. Het gebouw is een gemeentelijk monument. De renovatie
 … (AN vind de rest van deze zin niet terug in de leidraad, dus wij tasten net zo in het duister als u nu)

De ambitie van PCOU ( Stichting Protestants Christelijk Onderwijs) is om de schoolgebouwen te laten voldoen aan de hieronder genoemde uitgangspunten:

 • Utrechtse Programma van Eisen Binnenmilieu, klimaatklasse B.
 • Voor de renovatie geldt het ambitieniveau ‘bouwbesluit Nieuwbouw’ en de daarbij behorende energieprestatie van
  gebouwen die per 2020 zijn aangescherpt conform de Europese Richtlijn EPBD.
 • Het gebouw dient te voldoen aan de wettelijke eisen voor BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen).
 • De impact en benodigde investering van ENG (Energie Neutrale Gebouwen) en gasloos dient separaat inzichtelijk gemaakt
  te worden.
 • Aanvullend streven wij ernaar de exploitatiekosten van onze schoolgebouwen binnen de vergoeding voor materiële
  instandhouding te kunnen bekostigen (groepsgebonden materiële instandhouding).

De projectorganisatie gaat uit van een bouwteamproces. De selectie van adviseurs vindt separaat plaats. De
bouwteamaannemer wordt vroegtijdig betrokken om zo de marktkennis te integreren in het ontwerp en hiermee slimme
optimalisaties te realiseren die het project budgettair ten goede komen. Voor het bepalen van de verwachte doorlooptijden van het project geldt onderstaande planning als voorlopig uitgangspunt. 

De opdracht behelst in hoofdzaak het in bouwteamverband uitwerken van het Voorlopig Ontwerp. De opdrachtnemer aan wie de opdracht wordt gegund dient het Voorlopig Ontwerp verder mee uit te werken tot een DO, TO en UO met besteksdocumenten ten behoeve van de prijsvorming. Bij overeenstemming over de (condities voor de) uitvoering,
bereidt opdrachtnemer de uitvoering voor en zorgt voor de bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden van het
werk binnen de uitgangspunten en de contractuele voorwaarden die in de aannemingsovereemkomst zijn opgenomen. 

De procedure betreft een nationale niet-openbare aanbesteding. Deze moet leiden tot de selectie van gegadigden, gevolgd door gunning aan en contractvorming met de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Op deze aanbesteding is de Aanbestedingswet 2012 van toepassing. Op grond van artikel 1.22 lid 1 van de Aanbestedingswet 2012 is het ARW 2016 (hoofdstuk 3 niet-openbare procedure) van toepassing. De procedure kent twee fasen, te weten de selectiefase en de gunningsfase.

Bron: Tenderned 21 december 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/215104

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *