Reitdiepzone – Friesestraatweg Zuid- Groningen – Aanbestedingsnieuws

Reitdiepzone – Friesestraatweg Zuid- Groningen

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Friesestraatweg 139 is de voormalige ACM-locatie. Het woningbouwproject heet: ‘Crossroads’.
Impressie: © Gemeente Groningen

De Reitdiepzone is een te herontwikkelen gebied tussen Vinkhuizen en Paddepoel. In deze zone vindt al decennialang een transformatie plaats. De oorspronkelijke functie voor de zone – handel en industrie – is grotendeels verleden tijd. Het gebied wordt herontwikkeld als gemengd stedelijk gebied met het accent op woningbouw. Op 19 april 2017 is voor de Reitdiepzone een Update Ontwikkelstrategie vastgesteld. In deze strategie worden verschillende beleidsuitspraken gedaan voor de Reitdiepzone.

Programmatisch gaat de Update Ontwikkelstrategie uit van verkleuring naar stedelijk wonen en koerst op realisatie van een gevarieerd woningaanbod voor meerdere doelgroepen (jongeren, starters, ouderen en gezinnen met kinderen). Verder wordt de zone gezien als een aaneenschakeling van locaties met diverse eigenaren waar locaties met een eigen kwaliteit tot ontwikkeling kunnen komen. Plannen moeten stedenbouwkundig op elkaar worden afgestemd en elke fase moet in tijd een eindbeeld kunnen zijn.

Dit project betreft het zuidelijke deel van de Friesestraatweg; tussen de Pleiadenbrug en de spoorwegovergang. Hier is de Woldring locatie reeds ontwikkeld en is de ontwikkeling van de Crossroads locatie in volle gang. Om het gebied toekomstbestendig te maken moet onder andere de riolering aangepast worden (hemelwaterafvoer) en de openbare ruimte moet heringericht worden. Gelijktijdig zijn de nutsbedrijven op dezelfde locatie aan het werk om de ondergrondse infrastructuur aan te passen. Dit vindt plaats in een verontreinigde bodem, daarom wordt het werk door middel van een functiegerichte sanering uitgevoerd. Plaatselijk worden archeologische waarden bedreigd, daarom is in een specifiek gebied archeologische begeleiding nodig. In dit project is de herinrichting van de openbare ruimte geen onderdeel van de uitvraag, dit zal op een later tijdstip plaatsvinden en separaat ingekocht worden.

Aan dit gedeelte van de Friesestraatweg grenst de voormalige Gembeton (huidig; Portland) locatie. Dit terrein is verontreinigd. Om dit terrein gereed te maken voor de toekomstige ontwikkeling moet de bodem functiegericht gesaneerd worden. De uitvoering hiervan ligt bij de gemeente in afstemming met de ontwikkelaar/bouwer. Om diverse redenen is het nog niet zeker wanneer de ontwikkeling van de locatie gaat plaatsvinden. De locatie hoeft dus pas gesaneerd te worden wanneer de ontwikkelaar groen licht geeft.

Onderwerp van de aanbesteding is de bouwteamovereenkomst voor het optimaliseren van de huidige tekening, afstemming werkzaamheden met nutsbedrijven en ontwikkelaar en de uitvoering van de benodigde werkzaamheden voor het bouwrijp maken van de locatie. Een optioneel onderdeel  van de scope van de opdracht is het  saneren van de Portland locatie.

Voor de gehele (verdere) ontwerp- en realisatiefase van het project heeft de gemeente een budget gereserveerd van €4.000.000,- exclusief btw. Dit bedrag wordt als taakstellend gezien voor alle projectgebonden kosten, inclusief optionele werkzaamheden. Het percentage Algemene Kosten, Winst en Risico (AKWR) is vooraf vastgesteld op 13% in de uitvoeringsfase (incl. eventueel meerwerk), waarvan 9% AK en 4% WR. De opdrachtnemer ontvangt voor de bijdrage die hij levert binnen het bouwteam, in alle fasen van het gehele project, een bouwteamvergoeding.

De aanbestedende dienst heeft ervoor gekozen het project “Reitdiepzone – Friesestraatweg Zuid”  uit te voeren binnen een bouwteam. Hierbij zal voor de ontwerpfase een bouwteamovereenkomst worden overeengekomen. In deze fase wordt door partijen gezamenlijk het ontwerp (UO) en de planning opgesteld. De realisatiefase vindt vervolgens plaats onder de UAV 2012. Gelet op de fysieke scope van de opdracht en de mogelijkheid om nog optionele onderdelen toe te voegen aan de scope, is de bouwteamovereenkomst zo ingericht dat er geen sprake is van één realisatieopdracht, maar dat vanuit het bouwteam meerdere deelopdrachten verstrekt kunnen worden die vervolgens gefaseerd de realisatiefase in gaan. De aanbestedende dienst organiseert een aanbesteding volgens de nationale niet-openbare procedure (aanbesteding met voorafgaande selectie).

De aanbestedingsprocedure kent 2 fasen:
Fase 1: De Selectiefase.
De aanbestedende dienst wil door middel van een openbare selectieprocedure belangstellenden uitnodigen zich als gegadigde aan te melden voor de aanbesteding van dit project. De aanbestedende dienst is voornemens het aantal gegadigden dat deelneemt aan de Inschrijffase te beperken tot maximaal vijf ondernemers.

Fase 2: De Inschrijvingsfase
Resultaat: Gunning bouwteamovereenkomst

Na gunning is de volgende fasering voorzien:
Fase 3: De bouwteamfase/ontwerpfase
Resultaat: Opleveren UO incl. overige benodigde voorbereidingswerkzaamheden

Fase 4: De realisatiefase (per deelopdracht)
Resultaat: Uitvoering tot en met oplevering per deelopdracht

Het gunningcriterium is de beste prijs- kwaliteitsverhouding (BPKV). Er zal 100% op kwaliteit worden gegund. De hoogste score op de kwalitatieve aspecten bepaalt uiteindelijk de winnaar van deze aanbestedingsprocedure voor de Bouwteamfase.  Zoals nu voorzien vindt de beoordeling vindt plaats aan de hand van de volgende kwalitatieve criteria (gunningscriteria):

  1. Samenwerking en procesmanagement
  2. Beoogde aanpak uitvoering
  3. Financieel plan
  4. Risicodossier

Bron: Tenderned dinsdag 28februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/290155

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 1 maart 2023

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *