Reinigen en Huurdersonderhoud Haagse markt – Aanbestedingsnieuws

Reinigen en Huurdersonderhoud Haagse markt

Foto: Ap’s Services

Daar gaan we weer, in maart kondigden wij een vergelijkbare aanbesteding aan Reinigen Haagse Markt aanbesteed even later gevolgd door een stopzetting. Achterliggend probleem bij deze aanbesteding was dat de markt tot dan werd schoongehouden door Ap’s  Services, een werk/leerbedrijf van Abdelmonaim ‘Appie’ el Massaoudi. In mei werd de aanbesteding stopgezet en naar wij weten heeft Ap’s Services het afgelopen jaar de markt onderhouden Aanbesteding reinigen Haagse markt stopgezet. En nu is er dus weer een nieuwe aanbesteding.

De doelstelling van de aanbestedingsprocedure is om een geschikte partij aan te trekken die:

  1. het schoonhouden op marktdagen van de markt op gebied van consumentenafval verzorgt, en aan het einde van de marktdag het totale marktterrein reinigt en schoon oplevert en ook de directe omgeving van de Haagse Markt reinigt op gebied van consumentenafval;
  2. het Huurdersonderhoud aan de opstallen van de Haagse Markt uitvoert.

De Europese openbare aanbesteding zal worden uitgevoerd in twee percelen, te weten:

  1. Reinigen van de Haagse Markt;
  2. Huurdersonderhoud van de opstallen op de Haagse Markt.

De Gemeente Den Haag besteedt deze diensten voor de marktondernemers uit en belast de kosten die hieraan verbonden zijn direct door aan de marktondernemers. De Gemeente hecht er veel waarde aan om haar maatschappelijk doelstellingen te realiseren. In het bijzonder wil de gemeente de doelgroep Pro/VSO in deze opdracht aandacht geven. Daarom zijn de Beleidsregels Social Return Den Haag 2016 van toepassing en wordt er bij het Programma van Eisen en in de gunningscriteria extra aandacht aan gegeven.

Er wordt een overeenkomst afgesloten met één opdrachtnemer per perceel. Het is aan de inschrijver om te bepalen of ze op één of twee percelen inschrijft. Indien één inschrijver op beide percelen de hoogste score heeft behaald, worden beide percelen aan dezelfde inschrijver gegund. Een natuurlijk persoon of rechtspersoon kan slechts éénmaal (hetzij individueel hetzij in combinatie met andere natuurlijke personen of rechtspersonen) op deze aanbesteding inschrijven.

De overeenkomst, die in concept aan de aanbestedingsleidraad is toegevoegd, wordt onder de ARVODI 2018 van opdrachtgever afgesloten, die eveneens als bijlage is bijgevoegd, met een looptijd van vier jaar, met een aan de opdrachtgever toekomende optie tot verlenging van maximaal twee maal één jaar. Wanneer de procedure volgens planning verloopt, heeft de opdrachtgever de intentie de overeenkomst op 1 juli 2020 in te laten gaan.

De huidige Pro/VSO leerlingen en professionals die nu bij de huidige opdrachtnemer Ap’s Services in dienst zijn en werken op deze opdracht dienen indien en voor zover daartoe een verplichting bestaat vanuit artikel 38 van de CAO in het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf te
worden overgenomen. De gemeente Den Haag eist dat de geselecteerde inschrijver ook de Pro/VSO leerlingen die buiten de verplichte overname vanwege de cao-bepaling vallen, een aanbieding doet om bij de nieuwe opdrachtnemer in dienst te komen.

Bron: Tenderned 12 februari 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/187412

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *