Regiotaxi Haaglanden – Aanbestedingsnieuws

Regiotaxi Haaglanden

Foto: Regiotaxi Haaglanden

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), heeft besloten om het vervoer en het callcenter aan te besteden vanwege het expireren van de overeenkomsten met de vervoerders en het callcenter per 15 maart 2021. Momenteel lopen de voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding. De aanbestedende Ddenst kiest er bewust voor om ritaanname en uitvoering van elkaar te scheiden. De opdracht wordt dan ook in twee percelen gesplitst, te weten: de uitvoering van het vervoer (Vervoer) en de ritaanname (Callcenter). Het doel van deze aanbestedingsprocedure is om te komen tot een overeenkomst met een dienstverlener per perceel. De Vervoer(raam)overeenkomst en de Callcenter(raam)overeenkomst worden afgesloten voor een looptijd met een vaste periode van vijf jaar, vanaf 16 maart 2021 tot en met 15 maart 2026. De overeenkomsten kunnen op verzoek van de Aanbestedende Dienst maximaal verlengd worden tot en met 15 maart 2030.  Regiotaxi Haaglanden is als aanvullend openbaar vervoersysteem ook opengesteld voor geïndiceerde doelgroepen zoals Wmo-klanten en ouderen van de deelnemende gemeenten. De gemeente Den Haag heeft een eigen vervoersysteem voor hun Wmoklanten. Het Wmo-vervoer van de gemeente Den Haag maakt geen onderdeel uit van
deze opdracht. Ov-gebruikers vanuit de gemeente Den Haag mogen wel gebruik maken van Regiotaxi Haaglanden.

De aanbestedende dienst geeft ook een aantal kengetallen uit 2019, zoals ruim 380.000 ritten en ruim 2,8 miljoen kilometer, maar geeft zelf aan dat in de coronatijd dit niet gehaald kan worden. De kengetallen in de coronaperiode laten zien dat het vervoer met 85 á 90 procent gedaald ten opzichte van het volume daarvoor. In de coronaperiode is het aantal ritboekingscalls met 70 á 75% procent gedaald ten opzichte van het volume daarvoor. Dat betekent dat de kengetallen van 2019 weinig zeggen over de huidige situatie en de nabije toekomstige situatie. Het Rijk heeft ter compensatie diverse regelingen toegekend. Daarnaast hebben gemeenten 80% compensatie van de niet uitgevoerde ritten als voorschot toegekend. Dat zullen geen structurele maatregelen zijn. De aanbestedende dienst hecht er waarde aan om een aanbesteding te doen die past bij de realiteit. Om die reden heeft er al een marktconsultatie plaatsgevonden aan het begin van de voorbereidingen van de aanbesteding. De huidige situatie rondom Corona is daarna ontstaan en is daar logischerwijs niet in betrokken. Gezien de onzekere (Corona)periode wil de aanbestedende dienst eerst samen met marktpartijen onderzoeken op welke wijze we vraag en aanbod goed op elkaar kunnen laten aansluiten. Daarom houdt de aanbestedende dienst met geïnteresseerde gegadigden een vertrouwelijke marktconsultatie om samen met marktpartijen vooraf te bespreken wat in deze situatie reëel mogelijk is. Aan de mededingingsprocedure met onderhandeling gaat dus een marktconsultatie vooraf. De aanbestedende dienst heeft dan nog de mogelijkheid om de concept inschrijvingsleidraad aan te passen. Zo heeft de aanbestedende dienst meer zekerheid dat gegadigden een gedegen eerste inschrijving kunnen doen op basis waarvan de onderhandelingen kunnen starten. In de marktconsultatie vraagt de aanbestedende dienst geen vertrouwelijke bedrijfsgegevens van de deelnemer. De bedoeling is om samen in de marktconsultatie eerst de grenzen te verkennen waarbinnen de aanbestedende dienst reële vragen kan stellen om een eerste inschrijving te ontvangen. Het betreft vragen over wat reëel is in deze Corona periode maar ook op welke wijze we die grenzen kunnen verleggen en in welk tempo in de periode daarna. Door mee te werken aan deze marktconsultatie levert u een wezenlijke bijdrage aan een realistisch programma van eisen. Het is daarom belangrijk om u hiervoor op te geven. De aanbestedende dienst hecht hier zelf ook veel belang aan en nodigt u van harte uit om u aan te melden voor deze marktconsultatie. Het betreft maximaal twee gesprekken per marktpartij. De partijen kunnen zich aanmelden voor de marktconsultatie Vervoer of
voor het Callcenter (niet voor beide). Er worden maximaal acht marktpartijen uitgenodigd voor deze marktconsultatie op volgorde van binnenkomst van het aanmeldformulier marktconsultatie (vijf Vervoer, drie Callcenter). De gesprekken zullen plaatsvinden in week 27 t/m 29 2020. 

Gezien de volumeontwikkelingen en andere onzekerheden ten gevolge van Covid-19 (het Coronavirus) heeft de aanbestedende dienst besloten de aanbestedingsprocedure volgens de mededingingsprocedure met onderhandeling plaats te laten vinden. Bij deze procedure kunnen belangstellenden zich naar aanleiding van de aankondiging aanmelden als gegadigde. De aanbestedende dienst nodigt de gegadigden vervolgens uit
tot het doen van een eerste inschrijving op basis van de inschrijvingsleidraad. Enkel inschrijvers waarop geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn en die voldoen aan de gestelde geschiktheidseisen komen in aanmerking voor deelname aan de onderhandelingsfase.

Bron: Tenderned 12 juni 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/197697

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *